Doktorská studia


Doktorská studia (DSP) jsou samostatnou kapitolou studijního systému. S ostatními studii mají podobnou například evidenci předmětů v samostatném fakultním katalogu předmětů a zadávání známek do zkušebních zpráv.

Odlišnosti se projevují zejména v průběhu studia, kdy se jinak eviduje studijní plán a sledují se další aktivity absolvované studentem během studia (například účast na konferencích, spolupráce na projektech, publikační činnost, pedagogická činnost, účast na stážích) a evidenci stipendií (nastavení a hromadný převod stipendií, zobrazení sestav pro výplatu stipendií atd.). Další podpůrné aplikace umožňují evidenci školitelů, evidenci činností doktoranda, zobrazení přehledu aktualizovaných studijních plánů a zobrazení statistik apod.

Evidence doktorských studií v UIS začíná přihláškou ke studiu a volbou konkrétního tématu disertační práce, pokračuje tvorbou individuálního studijního plánu, sestavováním Ročního hodnocení a končí odevzdáním disertační práce, zaevidováním posledních výsledků studia, vytištěním průvodních dokumentů (diplom, dodatek diplomu apod.) a úspěšným vyřazením ze studia.

Školitel doktoranda

Školitelem doktoranda se uživatel stává zaevidováním v aplikaci Evidence školitelů doktorandů, kde je také definována vazba mezi školitelem a studijními programy nutná k určení, pro které studijní programy může školitel vypisovat témata.

V rámci studijního procesu v UIS je úkolem školitele doktoranda navržení tématu disertační práce, vložení individuálního studijního plánu a ke konci každého akademického roku provést hodnocení studia doktoranda (sestavení Roční hodnocení doktoranda).

Téma disertační práce

Součástí přihlášky ke studiu programu doktorského stupně je i volba tématu disertační práce. Téma disertační práce navrhuje uchazeč v sekci Údaje přihlášky elektronické přihlášky. Po zapsání uchazeče do studia lze na základě tématu založit zadání disertační práce.

Individuální studijní plán

Studenti DSP studují podle individuálního studijního plánu (ISP). Individuální studijní plán sestavuje na začátku studia student společně se svým školitelem. Školitel následně postupuje studijní plán ke schválení. Schvaluje předseda oborové rady.

Pro tvorbu a schvalování ISP jsou připraveny příslušné aplikace:

ISP se v UIS mimo jiné využívá při zápisech studenta do dalšího období studia. Podle ISP se řídí další průběh studia. Nesplněné předměty aktuálního období se zapisují do studijních povinností následujícího období společně s dalšími plánovanými předměty.

Roční hodnocení doktoranda

Na konci každého akademického roku sestavuje školitel studenta Roční hodnocení doktoranda. Školitel následně postupuje Roční hodnocení doktoranda ke schválení. Schvaluje předseda oborové rady.

Pro tvorbu a schvalování Ročního hodnocení jsou rovněž připraveny příslušné aplikace:

Zápisy předmětů dle ISP

Při zápisu předmětů do studia se využívá sestaveného ISP. Jakmile je studentovi v UIS ISP sestaven a schválen, provede studijní referentka zápis předmětů do aktuálního období studia. Zápis předmětů probíhá obdobně jako u bakalářských a inženýrských studií v aplikaci Zápis, resp. Změny po zápisech.

Ještě před zápisy musí systémový integrátor fakulty připravit:

Státní závěrečná zkouška

K disertační zkoušce se studenti přihlašují přes aplikaci Přihláška ke státní zkoušce stejně jako studenti bakalářských a inženýrských studií. Přihlášku mohou podávat studenti s aktivním studiem a se zapsaným speciálním předmětem Disertační zkouška, Obhajoba závěrečné práce nebo Státní doktorandská zkouška.

Po zpracování přihlášky je student zařazen do komise státní zkoušky, jejíž složení může zobrazit, stejně může v aplikaci Prohlídka státních zkoušek sledovat průběh událostí spojených s ukončením studia.

Nastavení pro doktorská studia

Pro správnou funkci aplikací pro podporu evidence doktorských studií jsou nutná některá speciální nastavení, která se pro ostatní typy studií neprovádějí. Tato nastavení ovlivňují zejména tvorbu individuálního studijního plánu. Některá nastavení provádí systémový integrátor, některá studijní referentky. Aplikace, ve kterých je nutné provést nastavení:

Související témata nápovědy