Sep 18, 2020   6:55 p.m.      Eugénia        
University information system

Tvorba univerzitního harmonogramu pro období


Harmonogram eviduje termíny akcí konaných na vysoké škole, fakultách, celoškolských pracovištích a rektorátě. Některé termíny jsou pouze informativní, jiné řídí spouštění aplikací společných pro všechna pracoviště nebo individuálně pro vybraná pracoviště. Harmonogram je proto rozdělen na dva typy: univerzitní, který je všem ostatním nadřízený, a fakultní resp. celoškolských pracovišť a rektorátu, které mohou mít své vlastní termíny akcí. Univerzitní harmonogram se vztahuje k celému akademickému roku a fakultní harmonogram se sestavuje pro každé studijní období (semestr, trimestr apod.) Akce se do harmonogramu vkládají pomocí milníků, které určují typ akce a termín jejího konání.

Milníky se vkládají do harmonogramu období, pro které má daná akce probíhat - například přijímací řízení na období ZS 2016/17 probíhá zejména v období LS 2015/16, ale musí být evidovaná v harmonogramu období ZS 2016/17.

Aplikace Tvorba univerzitního harmonogramu pro období slouží k vytvoření univerzitního harmonogramu pro zvolené univerzitní období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-uo-a.

Fakultní harmonogram se sestavuje v aplikaci Tvorba fakultního harmonogramu, která je dostupná z Evidence období.

Po založení nového univerzitního období, resp. po založení rozdělení, je založen i harmonogram univerzitního období se zásadními milníky. Další milníky vkládá do harmonogramu univerzitní integrátor přes formulář v úvodu aplikace, jehož položky jsou:

  • Milník – určuje typ akce, která má být do harmonogramu vložena. Požadovaný milník se zvolí z nabídky, ve které jsou zobrazeny všechny milníky evidované v aplikaci Evidence milníků harmonogramu, kromě milníků s propagovatelností pouze fakultní;

    Seznam UIS milníků a jejich význam naleznete zde.
  • Doplněk – krátký text, který v zobrazeném harmonogramu doplní název milníku o poznámku;

  • Odkdy, Dokdy – termíny akcí definované milníkem, lze je udávat s přesností na minuty. Datum zadané bez hodinové a minutové části je považováno za čas 00:00, tj. půlnoc předcházejícího dne. S tím je třeba počítat především při zadávání údaje Dokdy u milníků, které bezprostředně řídí chod aplikací. U intervalových milníků je nutné uvést obě data, u neintervalových se vkládá pouze jedno datum (datum konce akce);

  • Univerzitní úsek – z nabídky se volí úsek, ve kterém bude milník platit. Nabízí se úseky, na které je zvolené univerzitní období rozdělené (viz správa úseků období);

  • Synchronizovat – umožňuje nastavit období a pracoviště, pro které je milník určen, například ZS 2017/2018 REK. Období se nastaví po založení akce přes ve sloupci Výjimky;

  • Propagační síla – řídí činnost, kterou může s univerzitní akcí provádět systémový integrátor fakulty ve svém fakultním harmonogramu – nemůže ji měnit, může ji pouze editovat, může ji z harmonogramu odstranit;

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech akcí zvoleného univerzitního období je zobrazen v přehledové tabulce. Názvy milníků zobrazené tučným písmem jsou zásadní pro řízení UIS, ostatní jsou pro funkci UIS nepodstatné a mají pouze informativní charakter. Ve sloupci Zobr. je pomocí ikon znázorněno, zda je milník zobrazován v harmonogramu období, či nikoliv.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Výjimky je možné nastavit výjimky pro synchronizaci daného milníku do fakultních harmonogramů. Výjimky se nastavují v závislosti na způsobu synchronizace milníku. Je-li synchronizace nastavena na:

  • do všech – zadávají jako výjimky období z univerzitního úseku, do kterých se nebude milník synchronizovat;

  • do žádného – zadávají jako výjimky období z univerzitního úseku, do kterých se milník synchronizovat.

Jednotlivé zadané milníky je možné upravovat přes ikonu a odebírat jejich označením a stisknutím tlačítka .