May 28, 2020   0:25 a.m.      Viliam        
University information system

Rozvrhové akce


Aplikace Rozvrhové akce obsahuje formulář pro zobrazení již vložených rozvrhových akcí. V položce Předmět jsou zobrazeny názvy všech předmětů, pro něž byly vloženy rozvrhové akce. Zobrazení jednotlivých položek formuláře je závislé na údajích vložených do rozvrhových akcí a v jednotlivých rozvrzích se může vzhled formuláře mírně lišit. Například není-li žádná rozvrhová akce rozvrhu omezena na skupinu, nezobrazuje se ve formuláři položka pro výběr skupiny. Pod formulářem se nachází výpis vybraných rozvrhových akcí a také tlačítko pro vložení nové rozvrhové akce (podrobnosti viz dále).

Pozor, je nutné odlišit stránku s filtrem pro prohlížení již zadaných rozvrhových akcí od formuláře pro editaci nových rozvrhových akcí.

Zobrazení vložených rozvrhových akcí

Podle zvoleného kritéria nebo jejich kombinace, které formulář nabízí, se zobrazí rozvrh například pro vybranou místnost, den v týdnu nebo předmět. Nabídka kritérií závisí na jejich evidenci v rozvrhových akcích zvoleného rozvrhu. Zvolit lze také způsob řazení zobrazených rozvrhových akcí, a to podle předmětu, dne a začátku akce; dne, začátku akce a předmětu; místnosti, dne a začátku akce. Vyplněný formulář je třeba odeslat stisknutím tlačítka .

Seznam rozvrhových akcí vyhovujících zadaným kritériím je zobrazen v přehledové tabulce. U každé akce jsou uvedeny údaje o konkrétním datu nebo dnu v týdnu, kdy akce probíhá, čase konání, typu rozvrhové akce (přednáška, cvičení atd.), četnosti (každý týden, sudý/lichý týden, nepravidelně), místnosti, do které je akce rozvržena, a předmětu, ke kterému je akce přiřazena, dále pak jména vyučujících a jejich podíl na výuce. Jsou-li u akce zadána omezení (např. na program, zaměření, ročník, studijní skupinu), zobrazují se tyto údaje v příslušných sloupcích. Ve sloupci Kapacita je možné zjistit počet obsazených míst a celkovou kapacitu rozvrhové akce. Stejně tak ve sloupci Poznámka je uvedena poznámka k rozvrhové akci zadaná rozvrhářem. Kliknutím na ikonu ve sloupci Výjimky se zobrazí výjimky rozvrhové akce. Ikona se zobrazuje u akcí, které mají evidovány výjimky nebo neobsahují žádnou výuku (nemají předpisy ani konání). Prostřednictvím ikony ve sloupci Předpisy/Konání lze přejít do podrobnějšího nastavení rozvrhové akce.

Podrobné nastavení rozvrhové akce najde využití zejména u nestandardních rozvrhových akcí a individualit. Pro běžné rozvrhové akce není nutné tyto aplikace využívat a postačuje bežné založení, resp. editace akce v přehledu rozvrhových akcí.

Vybranou rozvrhovou akci lze upravit přes ikonu ve sloupci Editace. Kliknutím na ni se zobrazí stejný formulář jako pro editaci nové akce, ale naplněný příslušnými hodnotami. Provedené změny se potvrdí tlačítkem . Došlo-li u akce ke změně údajů, které mohou způsobit kolizi (den, čas, místnost, četnost), je provedena kontrola kolizí. Nalezené kolize jsou uživateli oznámeny a je nutné rozhodnout, zda je žádoucí takovou změnu provést či nikoliv. Při změně ostatních údajů rozvrhové akce se kontrola kolizí neprovádí. Kontrola kolizí je prováděna pouze v rámci jednoho rozvrhu. Pro kolize mezi rozvrhy je nutné použít aplikaci Kolize rozvrhových akcí.

Změny rozvrhových akcí doporučujeme provádět pouze do spuštění zápisů. Potom už to není příliš vhodné vzhledem k provedeným volbám rozvrhů studenty při zápisech. Jsou-li na rozvrhovou akci již přihlášeni studenti, nelze měnit položky PředmětTyp akce.
Poznámka rozvrhové akce je zobrazována v aplikacích pro zobrazení rozvrhu a také ve volbě rozvrhové akce v aplikaci Registrace a zápisy.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Kopírovat lze založit novou rozvrhovou akci kopií vybrané. Po kliknutí na ikonu se otevře formulář s předvyplněnými hodnotami kopírované akce. Po úpravě se formulář musí uložit tlačítkem , po jehož stisknutí je upravená rozvrhová akce vložena.

Nadbytečné rozvrhové akce je vhodné smazat. Smazat lze každou rozvrhovou akci, na kterou není zapsán žádný student. Akce se označí a stisknutím tlačítka se nenávratně odebere.

Hromadné změny v rozvrhových akcích

Přes formulář umístěný pod výpisem rozvrhových akcí lze některé údaje označených akcí hromadně změnit.

Ve výpise se označí akce, u nichž je požadována změna. Ve formuláři se označí požadovaná změna, nastaví se její nová hodnota a tlačítkem se požadavek potvrdí. V úvodu stránky se zobrazí potvrzení úspěšnosti či neúspěšnosti operace. Hromadně lze:

 • změnit kapacitu – nová hodnota je kontrolována s kapacitou místnosti. Osoby s právem rozvrh-c mohou počet míst navýšit i přes skutečnou kapacitu místnosti;

 • změnit místnost – výběr místností z menu podle označení, jehož součástí je kapacita místnosti;

 • změnit vyučujícího – změna je možná pouze při omezení výpisu na konkrétní předmět, pak jsou nabízeni vyučující, které v předmětu zaevidoval garant předmětu;

 • přidat omezení na program, zaměření, ročník nebo studijní skupinu nebo jejich kombinaci;

 • smazat všechna omezení na program/zaměření, ročník a skupinu – u označených rozvrhových akcí budou smazány všechna uvedená omezení;

 • smazat pouze skupiny ze všech omezení – u označených rozvrhových akcí bude smazáno číslo studijní skupiny;

 • změnit poznámku – pole umožňuje doplnit nebo změnit poznámku, pokud zůstane nevyplněno, bude poznámka u rozvrhové akce vymazána.

Vložení nové rozvrhové akce

Rozvrhová akce se vkládá přes formulář, který se zobrazí kliknutím na tlačítko . Vyplněný formulář se uloží tlačítkem . Výsledkem této operace je vložení jedné rozvrhové akce předmětu do zvoleného rozvrhu. Současně se založením rozvhové akce je vytvořen její periodický předpis a v něm jednotlivá konání. Konání, která připadnou na volné dny rozvrhu, jsou automaticky označena jako zrušená.

Při vkládání rozvrhových akcí je prováděna automatická kontrola kolizí v rámci zvoleného rozvrhu a kontrola s rezervacemi místností. Dojde-li k pokusu o vložení kolizní akce, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn a je vyžadováno jeho rozhodnutí, zda takovou akci skutečně založit či nikoliv.

Podoba formuláře pro založení nové rozvrhové akce je přizpůsobována podle formy studia rozvrhu. U rozvrhu pro prezenční formu studia jsou ve formuláři zobrazena pole pro definici periodického předpisu, u rozvrhu pro kombinovanou formu se zobrazují pole pro definici konání.
Pozor na rozdíl mezi editací nové rozvrhové akce a změnou již založené akce.

Význam položek formuláře (atributů rozvrhové akce):

 • Předmět – zobrazuje se nabídka předmětů formy studia, pro kterou je určen vytvářený rozvrh. Zobrazen je plný název předmětu i s kódem (zkratkou), není-li předmět součástí menu, je nutné ho nejprve doplnit do katalogu předmětů fakulty, případně upravit formu studia, pro kterou je předmět určen.

 • Typ akce – vybírá se typ rozvrhové akce (např. přednáška, cvičení apod.).

 • Kapacita – určuje kapacitu rozvrhové akce, nejvyšší možná kapacita rozvrhové akce je kapacita místnosti. Není-li kapacita vložena, je uložena hodnota odpovídající minimu z kapacity učebny a kapacity cvičení předmětu. Toto se nevztahuje na editaci rozvrhové akce typu přednáška. Pokud je hodnota zadána, použije se i pro vkládání dalších akcí. Osoba s oprávněním rozvrh-c může při editaci rozvrhové akce překročit kapacitu místnosti až o 20 %. Ostatní uživatelé tuto možnost nemají.

 • Periodické předpisy – slouží k definici periodického předpisu výuky (pravidelná výuka). Je třeba zadat:

  • Den – den výuky; v nabídce jsou všechny dny týdne.

  • Místnost – zobrazuje se označení místnosti i s její skutečnou kapacitou. Nabízejí se pouze místnosti evidované v UIS jako učebny určené pro výuku. Pro přidání učebny, případně úpravu její kapacity, je nutné kontaktovat správce pasportizace.

  • Osa – zobrazuje se nabídka rozvrhových os dostupných pro zvolenou místnost. Nabídka rozvrhových os se může pro jednotlivé místnosti lišit. Výběr rozvrhové osy ovlivňuje nabídky v polích Rozsah od - do. Rozvrhové osy zakládá systémový integrátor prostřednictvím aplikace Rozvrhové osy.

  • Rozsah – určuje začátek a konec rozvrhové akce. Čas počátku se vybere z nabídky od, nabídka do se doplní automaticky, přičemž předpokladem je dvouhodinová akce. Je-li rozvrhová akce kratší nebo delší, vybere se z nabídky do její skutečný konec. Jednotlivé položky v obou polích jsou závislé na zvolené ose.

  • Četnost akce (u periodického rozvrhu) – volba určuje, s jakou četností se rozvrhová akce bude opakovat (každý týden, sudý nebo lichý týden). Lichost a sudost týdne se odvozuje z ISO normy.

  Pomocí tlačítek , je možné přidat další periodický předpis nebo poslední z periodických předpisů odebrat.

 • Konání – slouží k definici individuální výuky (nepravidelná/bloková výuka). Je třeba zadat:

  • Datum – určuje den, na který je rozvrhová akce plánována.

  • Místnost – stejné jako v případě periodického předpisu.

  • Osa – stejné jako v případě periodického předpisu.

  • Rozsah – stejné jako v případě periodického předpisu.

  Pomocí tlačítek , je možné přidat další konání nebo poslední z nich odebrat.

 • Mimosemestrální kurz - slouží pro označení akce určené speciálně pro studenty mimosemestrálního kurzu. Takovou akci si studenti mohou volit pouze v aplikaci Mimosemestrální kurzy.

 • Omezení – pomocí nastavených omezení je možné rozvrhovou akci vyhradit pro danou skupinu studentů. Omezení je možné definovat pomocí několika kritérií:

  • Program, zaměření – výběr studijního programu, zaměření, ročníku a studijní skupiny, které je rozvrhová akce určena (většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru). Nabídka zaměření je závislá na volbě studijního programu. Při mezifakultní registraci není na tento atribut brán zřetel.

  • Ročník – určuje, pro který ročník je rozvrhová akce určena (většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru společně se studijním zaměřením). Při mezifakultní registraci není na tento atribut brán zřetel.

  • Studijní skupina – určuje, pro kterou studijní skupinu je rozvrhová akce určena. Většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru společně s ročníkem a zaměřením. Při mezifakultní registraci není na tento atribut brán zřetel.

  Tlačítko , resp. rozšiřuje možnost přidělení jedné rozvrhové akce studentům několika studijních skupin, ročníků a zaměření.
 • Nekolizní akce – pokud se při kontrole kolizí rozvrhových akcí v aplikaci Kolize rozvrhových akcí sejdou dvě rozvrhové akce s označenou položkou Nekolizní akce, nebudou vyhodnoceny jako kolize, například výuka ve stejném čase a místnosti.

 • Poznámka – prostor pro informaci, která se zobrazuje u rozvrhové akce jak studentům, tak i vyučujícím.

 • Vyučující – pole umožňuje doplnit vyučujícího dané rozvrhové akce, uložit však lze pouze osobu, která je již u předmětu evidovaná jako vyučující s příslušnou rolí, pro přednášku s přidělenou rolí přednášející, pro cvičení s rolí cvičící. Vyučujícího nelze změnit, pokud jsou u jednotlivých konání nastaveni vyučující individuálně.

Informace o uložení rozvrhové akce je uvedena v horní části stránky spolu s výpisem jejích parametrů.