19. 9. 2020  0:35      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Nastavení rozvrhové akce


Periodické předpisy

Záložka Periodické předpisy slouží k zobrazení a správě periodických předpisů vybrané rozvrhové akce. Periodický předpis se pro každou rozvrhovou akci vytváří automaticky při jejím založení a definuje opakování konkrétních konání v závislosti na udané četnosti výuky (každý týden, jedenkrát za 14 dní) a to po dobu platnosti rozvrhu.

Periodické předpisy přiřazené k příslušné rozvrhové akci jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. U každého předpisu je uvedeno jeho pořadové číslo (používá se pro identifikaci předpisu v dalších aplikacích), den v týdnu, rozsah vyučovacích hodin a místnost, kde má výuka probíhat. Dále je uveden typ akce (přednáška, cvičení apod.), četnost výuky (každý týden, jednou za 14 dní), označení, zda je předpis nekolizní, vyučující a jejich podíl na výuce a případně poznámka k předpisu.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Použito je možné zobrazit seznam rozvrhových akcí, ke kterým je vybraný předpis přiřazen, resp. se kterými akcemi je sdílen. Ikona ve sloupci Konání slouží pro zobrazení jednotlivých konání zvoleného předpisu. Ikona umožňuje vybraný předpis editovat. Při editaci údajů, které mohou způsobit kolizi (den, čas, místnost, četnost), je provedena kontrola kolizí v rámci periodických předpisů zvoleného rozvrhu. Nalezené kolize jsou uživateli oznámeny a je nutné rozhodnout, zda je žádoucí takovou změnu provést či nikoliv. Při změně ostatních údajů periodického předpisu se kontrola kolizí neprovádí. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Vyučující je možné nastavovat vyučující a jejich podíly na výuce pro jednotlivé předpisy zvolené rozvrhové akce. Pozor! Při změně vyučujících na úrovni periodického předpisu budou přepsáni všichni vyučující a výjimky všech konání zvoleného předpisu. Pokud potřebujete výjimky zachovat, proveďte změny vyučujících na úrovni konání. Provedené změny je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Předpis je možné odstranit jeho označením a stisknutím tlačítka . Je-li odebírán sdílený předpis, je uživateli po úspěšném odebrání předpisu z aktuální rozvrhové akce nabídnuta možnost odebrání předpisu i z ostatních akcí, ve kterých je předpis připojen. Akce, ze kterých má být předpis odebrán se označí a stiskne se tlačítko . Má-li u těchto akcí předpis zůstat i nadále, stiskněte tlačítko .

Každá běžná rozvrhová akce má zpravidla jeden (hlavní) periodický předpis. V nestandardních případech lze však k akci vytvořit i více periodických předpisů, čehož je možné využít například u předmětů s vyšší týdenní hodinovou dotací nebo u párových akcí. Nový předpis se přidá pomocí formuláře Vytvoření periodického předpisu, kde je zapotřebí zadat den, čas a místo konání, typ akce a její četnost. Nabízené časy začátku a konce předpisu jsou závislé na zvolené rozvrhové ose. Zadané hodnoty je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Pokud přidávaný předpis koliduje s jinými akcemi, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn a je vyžadováno rozhodnutí, zda takovýto předpis skutečně přidat či nikoliv. Po úspěšném založení je předpis zařazen do přehledové tabulky, kde je možné s ním dále pracovat.

Kromě založení zcela nového periodického předpisu je možné k vybrané rozvrhové akci přiřadit i již existující předpis některé z rozvrhových akcí zvoleného rozvrhu. Této možnosti se využívá výjimečně například v případě spojené výuky dvou předmětů.

Pokud více rozvrhových akcí sdílí jeden periodický předpis, jsou sdílena i všechna konání příslušného předpisu. Veškeré změny provedené ve sdíleném předpisu se projeví ve všech akcích, ve kterých je předpis sdílen.

Předpis jiné rozvrhové akce je možné ke zvolené rozvrhové akci připojit pomocí formuláře Dohledání existujícího předpisu. Pomocí jednotlivých polí formuláře je možné stanovit omezení hledání. Po stisknutí tlačítka se vypíší všechny periodické předpisy zvoleného rozvrhu, které vyhovují zadaným omezením. Požadované předpisy se zvolí zatržením příslušného pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka se zařadí do přehledové tabulky, kde je možné s ním dále pracovat.

Konání

rozvrh!konání

Záložka Konání slouží k zobrazení a správě jednotlivých konání vybrané rozvrhové akce. Konání vznikají automaticky na základě periodických předpisů nebo jsou k rozvrhové akci vkládána individuálně. Konání je konkrétní jedna instance výuky předmětu v rámci dané rozvrhové skupiny v určený den a čas. Připadá-li konání na volný den rozvrhu, je automaticky označeno jako zrušené z důvodu volného dne.

Konání přiřazené k příslušné rozvrhové akci jsou zobrazena v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Je-li akci přiřazeno více periodických předpisů nebo existují-li individuálně přiřazená konání, je zobrazen filtr, pomocí kterého lze seznam konání omezit podle konkrétního periodického předpisu, nebo zobrazit jen individuálně zadaná konání.

U každého záznamu je uvedeno konkrétní datum příslušného konání, rozsah vyučovacích hodin a místnost, kde má výuka probíhat. Dále je uveden typ akce (přednáška, cvičení apod.) a původ konání. Půdov určuje, zda konání pochází z periodického předpisu zvolené akce, zda bylo zadáno individuálně, nebo zda je sdíleno z jiné akce. Pokud je konání sdíleno, je ve sloupci Sdíleno zobrazeno označení sdílené rozvrhové akce. Dále je uvedeno, zda je konání označeno jako nekolizní a případně poznámka. Atribut nekolizní je využíván v aplikaci Kolize rozvrhových akcí v kontrole kolizí konání.

Ve sloupci Přízn. jsou zobrazovány ikony určující zrušení příslušného konání nebo jeho změnu vůči periodickému předpisu. Je-li řádek s konáním vyznačen kurzívou, znamená to, že konání bylo zrušeno. Pokud je buňka tabulky zvýrazněna tučně, byl daný údaj změněn oproti původně zadané hodnotě.

Ikona ve sloupci Vyučující slouží pro správu vyučujících zvoleného konání. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit lze vybrané konání editovat a provádět další operace pomocí následujících tlačítek:

  • – umožňuje zrušit aktivní konání dané periodickým předpisem zvolené akce nebo vytvořené individuálně i sdílené;

  • – umožňuje aktivovat zrušené konání dané periodickým předpisem zvolené akce nebo vytvořené individuálně i sdílené;

  • – umožňuje aktivovat konání, které bylo zrušeno z důvodu volného dne;

  • – umožňuje zrušit aktivované konání připadající na volný den;

  • – umožňuje zcela odstranit individuálně zadaná konání (nesdílená);

  • – umožňuje od akce odpojit konání sdílené z jiné akce;

  • – tímto tlačítkem je možné zrušit změny konání a nastavit hodnoty zpět dle periodického předpisu.

Dojde-li ke změně údajů, které mohou způsobit kolizi (datum, čas, místnost), je provedena kontrola kolizí konání v rámci zvoleného rozvrhu. Nalezené kolize jsou uživateli oznámeny a je nutné rozhodnout, zda je žádoucí takovou změnu provést či nikoliv. Při změně ostatních údajů konání se kontrola kolizí neprovádí.

Konání, stejně tak jako periodické předpisy, lze individuálně přidávat nebo připojovat (sdílet s jinou rozvrhovou akcí). K tomu opět slouží dva formuláře s názvem Přidání individuálního konáníDohledání existujícího konání. Princip je stejný jako u periodických předpisů, avšak zde se vždy pracuje přímo s konáním. Těchto funkcí se využívá výjimečně například v případě mimořádného sloučení výuky více skupin do jedné místnosti nebo přidání jednorázové výukové akce (exkurze) apod.

Individuální konání je možné vložit i mimo časové intervaly vymezené platnými rozvrhovými osami. V nabídce Osa se zvolí možnost mimo předdefinované osy. Následně se polích od, do zvolí přesný rozsah vkládaného konání a do pole Délka konání se vloží údaj o délce akce ve vyučovacích hodinách. Údaj o délce konání je směrodatný pro sestavy generované na základě rozvrhů.

Vyučující

Záložka Vyučující dlouží k zobrazení a správě vyučujících pro jednotlivá konání vybrané rozvrhové akce a k nastavení podílů výuky více vyučujících na vybraném konání.

Nastavení vyučujících a podílů na výuce přes tuto aplikaci je určeno spíše na drobnější korekce ze strany studijního oddělení. Primární nastavení provádí garant předmětu v Záznamníku učitele v aplikaci Učitelé a rozvrh.

Konání přiřazené k příslušné rozvrhové akci jsou zobrazena v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Je-li akci přiřazeno více periodických předpisů nebo existují-li individuálně přiřazená konání, je nad tabulkou zobrazen filtr, pomocí kterého lze seznam konání omezit podle konkrétního periodického předpisu, nebo zobrazit jen individuálně zadaná konání. V přehledu nejsou zobrazována zrušená konání.

Každý řádek tabulky odpovídá jednomu konání. Ve sloupci Vyučující se z roletkového menu volí vyučující konání. Ke každému konání lze přidělit více vyučujících stisknutím tlačítka . Nastavení je vždy nutné potvrdit tlačítkem . Provedené změny jsou ihned zobrazovány v rozvrhu.

V historických obdobích nastavení vyučujících provádět nelze.
Nabídka osob v roletkových menu je závislá na nastavení vyučujících v předmetu a jim přidělených rolích. Pokud nelze vybrané rozvrhové akci přidělit vyučujícího (cvičícího, přednášejícího), je vhodné zkontrolovat, zda jsou u předmětu nastaveni a zda jim byla přidělena role přednášejícího, resp. cvičícího.

U každého vyučujícího je možné nastavit jeho procentuální podíl na výuce (udává se v procentech). Uvedený podíl má vliv na výpočet výkonů učitelů. Podíl se zadává zpravidla 100 % u každého vyučujícího a to i v případě, že na konání je přiřazeno více vyučujících. Podíl nižší než 100 % značí například zapojení vyučujícího pouze v části konání.Součet podílů všech vyučujících musí být vždy minimálně 100 %.. Provedené změny je nutné uložit stisknutím tlačítka .