May 30, 2020   7:29 p.m.      Ferdinand        
University information system

Sestava V7


Aplikace Sestava V7 slouží k zobrazení a tisku přehledu zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-ptisku dokumentů ve Studijní evidenci.

Hromadný tisk sestavy V7 umožňuje aplikace Hromadný tisk výkazu o studiu (V7).

Přehled studia (tzv. výkaz V7) je seznamem doposud absolvovaných studijních povinností studenta včetně neúspěšně ukončených předmětů, respektive seznamem všech předmětů zapsaných studentovi za celou dobu studia.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro výběr jazyka sestavy (změnu je nutné potvrdit tlačítkem ) a její tisk. Součástí formuláře jsou i upřesňující možnosti tisku, pomocí kterých lze:

  • do sestavy vytisknout větu Student složil všechny zkoušky předepsané učebním plánem.

  • do sestavy nevytisknout podpis děkana nebo nechat prázdné místo pro podpis referentkou

  • do sestavy zařadit pouze úspěšně ukončené předměty

Veškeré tiskové možnosti je nutné nastavit před vlastním tiskem sestavy.

V další části aplikace jsou pak zobrazeny informace o zvoleném studiu a přehled studovaných předmětů. Předměty jsou rozděleny po studijních obdobích, zvlášť jsou vypsány předměty uznané za celé studium (ne za konkrétní období). U každého předmětu jsou uvedeny základní informace jako název, garant, stav zápisu, dosažený výsledek, získané kredity a další údaje. Jednotlivá období jsou doplněna o dosažený studijní průměr a získané kredity. Závěrem je uveden průměr a získané kredity za celé studium.

V tištěné sestavě jsou studované předměty rozděleny do skupin podle povinnosti.
Obsahuje-li anglická verze sestavy slovenské názvy předmětů, není jejich anglický název uložen v katalogu předmětů (zajišťuje systémový integrátor).