Oct 30, 2020   2:32 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Přehled financování


Aplikace Přehled financování slouží pro evidenci poplatků za studium a poskytuje přehled studentova financování studia podle jednotlivých období nebo za celé studium. Přístup do aplikace Financování studií je vázán na více oprávnění, kdy každé umožňuje různý rozsah povolených operací. Přístup v plném rozsahu je umožněn uživatelům s právem stud-f. Pro přístup v režimu prohlížení je určeno právo fin-p. Právo fin-mp umožňuje prohlížet financování studií a zakládát, editovat a mazat malé poplatky. Osoby s právem fin-rp mohou navíc provádět ruční evidenci plateb.

V úvodu aplikace jsou zobrazena období studia, vypočtené a skutečně požadované částky a výše částky, kterou již student zaplatil. Kliknutím na ikonu ve sloupci Editace lze přejít na:

 • Přehled plateb zvoleného období – obsahuje přehled průběhu financování, odkaz na vytvoření a editaci rozhodnutí.

  V první tabulce je zachycen průběh historie financování celého studia. Ke stanovení jednotlivých kódů a počátku jejich platnosti byla použita aktuálně dostupná data. V případě, že se údaje o historii studií dodatečně měnily, může dojít k situaci, že dříve vytvořená rozhodnutí neodpovídají aktuálnímu stavu. Taková rozhodnutí je možné v případě potřeby zrušit.

  Ve druhé tabulce jsou uvedeny informace o celkové době studia. Do výpočtu jsou zahrnovány údaje evidované v UIS a rovněž dostupné informace získáne z matriky studentů (CRS). Nad tabulkou je uvedeno datum, ke kterému jsou uvedené údaje vypočítány.

  V informačním výpisu jsou uvedeny informace o studijních výjezdech studenta. První číslo udává počet již ukočených výjezdu. Druhé číslo pak počet ukončených výjezdů se splněnými podmínkami. Ukončení výjezdu a splnění podmínek se eviduje v editaci studijního pobytu.

  Ve třetí tabulce jsou uvedeny všechny platby za studium stanovené za dané období, ke kterým lze vytvořit rozhodnutí o poplatku. Platby, ke kterým dosud nebylo vytvořeno rozhodnutí podléhají přepočtu v případě, že se vstupní údaje změní. Platby zahrnuté do již vytvořených rozhodnutí jsou dále neměnné. Pomocí ikony na řádku Vytvořit ruční poplatek je možné studentovi vytvořit ruční poplatek.

  Poslední tabulka obsahuje všechna vytvořená rozhodnutí o platbě. Zde je možné s rozhodnutími provádět různé operace. Podrobnosti o práci s rozhodnutím jsou uvedeny níže.

 • Přehled plateb za celé studium – obsahuje přehled průběhu financování za celé studium, přehled všech vystavených rozhodnutí, s možností vytvoření nového rozhodnutí, možností editace vystavených rozhodnutí.

 • Přehled plateb – přehled všech vydaných rozhodnutí pro dané studium a přehled plateb, které byly k jednotlivým rozhodnutím napárovány. Zde je možné provést přepárování plateb na jiný variabilní symbol nebo číslo jednací uvedené na rozhodnutí.

Rozhodnutí o platbě

Ke každé předepsané platbě lze vytvořit rozhodnutí o poplatku. Platby, ke kterým dosud nebylo vytvořeno rozhodnutí, podléhájí přepočtu v případě, že se vstupní údaje změní. Platby zahrnuté do již vytvořených rozhodnutí jsou dále neměnné. Rozhodnutí se vytvoří kliknutím na ikonu ve sloupci Vytvořit rozhodnutí. Kliknutím na ikonu na řádku Vytvořit ruční poplatek je možné zadávat předpisy tzv. malých poplatků, jimiž jsou např. poplatek za výrobu karty, vystavení duplikátu diplomu, apod. Vytvořená rozhodnutí o platbě jsou vypsána v přehledové tabulce. Zde je možné s rozhodnutími provádět různé operace. Význam jednotlivých sloupců tabulky následuje.

 • Stav – ikony ve sloupci znázorňují stav rozhodnutí o platbě – vytvořeno , zaplaceno nebo zrušeno .

 • Var. symbol - sloupec obsahuje variabilní symbol potřebný pro úhradu rozhodnutí. Uvedení správného variabilního symbolu při platbě poplatku je klíčové pro automatické přiřazení platby k vytvořenému rozhodnutí.

  Variabilní symbol je přidělen každému studiu a je pro něj jedinečné. Variabilní symbol studia vychází z variabilního symbolu e-přihlášky a jeho formát je FFFFYYXXXX, kde:

  • FFFF – číslo fakulty, případně stupeň a program studia;

  • YY – označení roku začátku studia;

  • XXXX – číslo ze sekvence bez dalšího významu.

 • Spec. symbol – sloupec obsahuje specifický symbol potřebný pro úhradu rozhodnutí.

 • Rozhodné datum – sloupec obsahuje datum počátku období platnosti poplatku. Dále může být uvedeno datum konce tohoto období (uvedeno v závorce).

 • Splatnost – sloupec obsahuje datum splatnosti vyměřeného poplatku. Do tohoto data musí student poplatek uhradit. Datum splatnosti je možné u rozhodnutí změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace. V případě splátkového kalendáře se splatnost eviduje u jednotlivých splátek.

 • Typ – zobrazuje typ vyměřeného poplatku.

 • Částka – ve sloupci je uvedena výše částky předepsaného poplatku, přičemž lze spočítanou částku ručně upravit nebo ji rozdělit do splátek.

 • Ručně – ve sloupci se zobrazuje výše ručně nastavené částky poplatku. Částku je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace. Ruční částka se používá v případě, kdy je třeba studentovi individuálně upravit automaticky vyměřenou částku poplatku (zvýšit, snížit, vynulovat). Jsou-li u rozhodnutí evidovány splátky, nelze úpravu ruční částky provést. V tomto případě je nutné provést úpravu částky editací splátek.

 • Uhrazeno – ve sloupci je uvedena výše uhrazené částky připsaná k danému poplatku (tj. informace, kolik je již zaplaceno).

 • Splátky – kliknutím na odkaz ve sloupci Splátky je možné částku rozdělit nebo pro ni vytvořit splátkový kalendář. Pokud je splátkový kalendář vytvořen, zobrazují se ve sloupci Splátky výše jednotlivých splátek a datum splatnosti každé z nich (u následující splátky nesmí být datum splatnosti dříve, než datum předchozí splátky, ale může být ve stejný den). Barevně je indikován i stav splacení jednotlivých splátek. Kliknutím na splátku je možné přejít do editace splátkového kalendáře a provádět úpravy částek a termínů splatnosti. Splátky se vztahují k částce vyměřené rozhodnutím, resp. k ruční částce je-li zadána a musí tuto částku zcela pokrýt. Variantu platby školného si volí uchazeč již v e-návratce, během studia má možnost variantu měnit. Referentka má možnost předvolenou variantu splátkového kalendáře změnit nebo zrušit v editaci rozhodnutí (student pak může zvolit a vytisknout nový platební kalendář).

 • Poznámka – ve sloupci se vypisuje poznámka zadaná k rozhodnutí. Poznámku je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace.

 • Číslo jednací – zobrazuje číslo jednací rozhodnutí o platbě, je-li zadáno. Číslo jednací je možné doplnit při tvorbě rozhodnutí nebo při editaci již vytvořeného rozhodnutí.

 • Detail – přes ikonu je možné zobrazit podrobnější údaje k výpočtu rozhodnutí, informace o platbě a datu transakce, případně provést odpárování a přepárování platby na jiné rozhodnutí.

  Platby zasílané studenty se přijímají pouze elektronickou cestou na zvláštní číslo účtu univerzity a párují se automaticky podle variabilního symbolu platby. Párování plateb znamená přiřazení doručené platby ke konkrétnímu rozhodnutí o platbě.

  Na tomto místě je možné vytisknout platební kalendář, který nastavil student ve své aplikaci nebo případně studijní referentka v editaci platby.

  V případě platby kreditní kartou jsou zobrazeny informace o karetních transakcích (autorizované platby, platby čekající na autorizaci, neúspěšné pokusy o platbu).

  Pro případ, kdy student provedl úhradu poplatku za studium jiným způsobem než na předepsaný bankovní účet je možné ručně zaevidovat výši úhrady a datum platby.

 • Editace – přes ikonu je možné editovat poznámku, provést ruční úpravu vypočtené částky, upravit datum splatnosti, změnit variantu platby školného, vytisknout platební kalendář nebo rozhodnutí zcela zrušit.

  Platební kalendář si studenti volí sami, ale jakmile ho vytisknou, nemohou ho změnit. Studijní referentka může platební kalendář nastavit i změnit (i po jeho vytištění). K nastavení kalendáře pro nový školní rok musí být vygenerováno rozhodnutí typu školné. Jakmile je varianta platebního kalendáře zvolena a potvrzena, je možné platební kalendář vytisknout. Rozhodnutí vytvořené na základě neaktuálních údajů je možné zrušit. Pokud ještě rozhodnutí nebylo vytištěno, bude zcela vymazáno. V opačném případě bude označeno jako zrušené a ponecháno pro historickou evidenci. Rozhodnutí, na němž je evidována platba, nelze zrušit.

  Rušení rozhodnutí se používá zcela výjimečně, v případech, kdy se změní vstupní údaje. Jinak se vytvořená rozhodnutí, pro která trvají důvody jejich vzniku, rušit nedají (systém by po jejich zrušení ihned napočítal nový poplatek), těm je pouze možné nastavit ruční částku (snížení, prominutí – částka 0).

Přepárování platby

Párování plateb probíhá automaticky a umožňuje přiřadit došlé platby k vygenerovanému rozhodnutí o platbě. Pokud je vytvořeno více rozhodnutí a student zašle součet všech částek prostřednictvím jedné platby, pak jsou z této částky automaticky uhrazena všechna rozhodnutí o platbě do výšky zaplacené částky (plně nebo částečně). Je-li zaslaná částka vyšší, než je požadovaná k uhrazení všech plateb, pak je zůstatkem částečně nebo plně uhrazeno další následně vystavené rozhodnutí. Je-li zaslaná částka nižší, jsou automaticky uhrazena rozhodnutí do výšky této částky, přičemž zbývající rozhodnutí zůstanou neuhrazena, je však možné ručně určit, které pohledávky v rámci dané agendy se mají přednostně uhradit. Platby je možné jednotlivě odpárovat a pak částku:

 • použít k zaplacení jiného rozhodnutí studenta;

 • ponechat platbu u studenta jako přeplatek, ze kterého se pak automaticky zaplatí následně vystavené rozhodnutí o platbě;

 • část použít k zaplacení rozhodnutí a část ponechat jako přeplatek;

 • vrátit do nespárovaných plateb v rámci agendy.

Přepárování lze provést z přehledu plateb zvoleného období, z přehledu plateb za celé studium a z přehledu došlých plateb. V detailech rozhodnutí je uvedena ikona odkazující na aplikaci pro přepárování platby. V přehledu došlých plateb je odkaz uveden pod ikonou ve sloupci Přepárovat, resp. Párování celé platby.

Po vstupu do aplikace Přepárovat se podle variabilního symbolu, specifického symbolu nebo čísla jednacího dohledá rozhodnutí, na které má být platba přepárována. Může být dohledáno více rozhodnutí, ze kterých se označí jedno a do pole částka se uvede výše částky, která se má na rozhodnutí napárovat. Pokud zůstane částka nevyplněna použije se maximální možná. Následný převod platby na vybrané rozhodnutí je nutné potvrdit označením rozhodnutí a stisknutím tlačítka .

Tlačítko umožňuje zrušit platbu u zvoleného rozhodnutí a její ponechání ve financování studenta. Částka může být použita pro ruční přepárování platby nebo je použita automaticky po nově vytvořeném rozhodnutí.

Párování celé platby probíhá obdobně, rozdíl je v tom, že se pracuje s celou částkou, nelze ji dělit. Při párování se vždy použije maximální možná částka. Tlačítkem se zvolená platba převede do seznamu aplikace Nespárované platby za financování a pak je možné ji použít k uhrazení financování jiného studenta.

V přehledu plateb je zobrazen způsob rozdělení plateb a částky, které byly odpárovány a ponechány u studenta jako přeplatek, mají v předpisu označení Studium (jsou přiřazeny k danému studiu zvoleného studenta, kde čekají na další využití). Při vytvoření nového poplatku a vygenerování rozhodnutí jsou přeplatky automaticky použity k zaplacení starších pohledávek a ze zbytku je uhrazen poplatek za poslední vytvořené rozhodnutí.

V případě ručně vložené platby není možné provést přepárování. Ruční platbu lze pouze smazat tlačítkem a v případě potřeby zadat platbu novou.

Časový harmonogram financování studií

Pro správnou funkčnost systému z hlediska zpracování financování studií je nutné dodržet harmonogram prací jednotlivých pracovníků vstupujících do procesu během zpracování údajů.

Ze strany studijních referentek je nutné:

 • Dodržet všechny zásady pro sběr údajů do CRS (ještě před odesláním dat do matriky) – včasně zanesené změny ve studijní evidenci studentů (vložení začátků nebo ukončení přerušení, vyřazení ze studia, kódy financování).

Nyní již mohou pracovníci odpovědní za výměr poplatků s přiděleným právem stud-f vystavit a rozhodnutí o poplatcích (děje se tak každý semestr po získání aktuálních informací z CRS), zaslat je jednotlivým studentům a kontrolovat plnění plateb. V případě potřeby mohou provést ruční spárování došlých plateb nebo převedení platby na jiný, správný variabilní symbol.