20. 9. 2020  15:39      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Statistiky


Záložka Statistiky nabízí zejména možnosti tvorby, úpravy, zafixování a exportování potřebných statistik podle jejich povahy. Statistiky a jejich obsah vychází z vyhlášky Ministerstva školství Slovenské republiky.

Výběr příslušné statistiky se provádí pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde se rovněž zvolí akademický rok, pro který se má statistika zobrazit. Prostřednictvím pole Fixace lze zvolit dříve uloženou podobu sestavy, je-li dostupná. Při zobrazení fixace není brán ohled na zvolený akademický rok, bere se akademický rok z fixace. Zobrazení sestavy se provede stisknutím tlačítka .

Statistiky jsou přístupné pouze, pokud je zvolen konkrétní studijní program.

Údaje poskytované jednotlivými statistikami je možné dle potřeby editovat a toto nastavení uložit – vytvořit fixaci. Fixace se vytvoří zadáním názvu do pole pod sestavou a stisknutím tlačítka . Vytvořená fixace dané statistiky je následně dostupná v poli Fixace filtru pro zobrazení statistiky.

Dříve uložené podoby statistik je možné prohlížet zobrazením příslušné fixace. Údaje zafixovaných sestav se však mohou lišit od aktuálních dat. Vždy je nutné zvážit účel použití. Pro zobrazení aktuálních dat je třeba zrušit výběr fixace v úvodním formuláři. Pro úplné odstranění zobrazené fixace je určeno tlačítko , které je zobrazeno pod zobrazenou sestavou. Tlačítko se zobrazuje pouze v případě prohlížení uložené fixace.

Přehled dostupných statistik

1_II.20 Počet závěrečných prací ve studijním programu za akademický rok

Poskytuje přehled o počtu závěrečných prací v daném studijním programu. Vypočítává se jako součet všech závěrečných prací, které mají datum odevzdání (první a druhý stupeň studia) nebo jsou vedené (doktorský stupeň studia) v daném akademickém roce. Údaje jsou rozlišeny dle formy studia. V případě studijních programů doktorského stupně studia se nezapočítávají studenti, kteří měli souhrn všech přerušení v daném akademickém roce delší než 10 měsíců (304 dní).

1_II.21 Počet vedoucích závěrečných prací ve studijním programu

Poskytuje informace o počtu vedoucích/školitelů závěrečných prací v daném studijním programu. Vypočítává se jako součet všech vedoucích závěrečných prací, které mají datum odevzdání (první a druhý stupeň studia) nebo jsou vedené (doktorský stupeň studia) v daném akademickém roce. U doktorských studijních programů se nepočítají studenti, kteří měli souhrn všech přerušení v daném akademickém roce delší než 10 měsíců (304 dní).

1_II.22 Celkový počet závěrečných prací vedených vedoucími ZP v 1_II.21

Poskytuje informace o počtu všech vedených závěrečných prací jednotlivých vedoucích nebo školitelů, kteří vedli práce studentů v daném akademickém roce a studijním programu bez ohledu na stupeň studia a formu. Započítávají se práce, které mají datum odevzdání (první a druhý stupeň studia) nebo jsou vedené (u doktorského stupně studia) v daném akademickém roce a studijním programu. Nepočítají se práce vedoucích, kteří vedli pouze studenty doktorského stupně studia, kteří měli souhrn všech přerušení v daném akademickém roce delší než 10 měsíců (304 dní).

1_II.23 Seznam vedoucích závěrečných prací/školitelů a doktorandů

Poskytuje informace o počtu všech vedených závěrečných prací jednotlivých vedoucích nebo školitelů, kteří vedli práce studentů v daném akademickém roce a studijním programu, bez ohledu na formu studia a s rozlišením na stupně studia. Započítávají se práce, které mají datum odevzdání (první a druhý stupeň studia) nebo jsou vedené (u doktorského stupně studia) v daném akademickém roce a studijním programu. Počítá se za vybraný akademický rok a za rok předchozí. Do výpočtu nejsou zahrnuty práce vedoucích, kteří vedli pouze studenty doktorského stupně studia, kteří měli souhrn všech přerušení ve všech daných akademických rocích delší než 10 měsíců (304 dní).

1_III.3 Seznam témat závěrečných prací pro reakreditaci

Poskytuje přehled témat závěrečných prací založených a vedených vedoucími nebo školiteli na zvoleném studijním programu. Počítá se za vybraný akademický rok a za rok předchozí. U doktorských studijních programů se nepočítají studenti, kteří měli souhrn všech přerušení v daném akademickém roce delší než 10 měsíců (304 dní).

1_II.56 Selektivnost podmínek přijetí

Poskytuje přehled o počtech přihlášek, přijatých uchazečů a zapsaných studentů na daném studijním programu za poslední dva akademické roky. Ve sloupci Počet přihlášek se sčítají všechny přihlášky podané na daný studijní program s přihláškami, které mají tento studijní program jako alternativní volbu. Údaj ve sloupci Počet přijatých vyjadřuje počet uchazečů, jimž bylo uděleno kladné rozhodnutí o přijetí. Sloupec Počet studií pak vyjadřuje množství přijatých uchazečů, kteří nastoupili do studia zvoleného programu. Údaje jsou rozlišeny dle formy studia.

1_II.59 Úspěšnost studia

Přehled počtu přijatých studentů a úspěšných absolventů v daném akademickém roce za posledních 6 let. Údaj ve sloupci Počet studií zahrnuje všechny studenty, kteří mají v daném akademickém roce evidován zahájení studia zvoleného programu. Jako absolvent je chápán student, který má úspěšně ukončené studium a datum vyřazení ze studia spadá do daného akademického roku. Údaje jsou rozlišeny dle formy studia.

1_II.60 Rozložení hodnocení závěrečných prací

Statistika obhajob závěrečných prací za posledních 6 let vzhledem ke zvolenému akademickému roku. Sčítají se studia, která mají v daném akademickém roce zadánu známku z obhajoby s rozlišením na formu studia a hodnotu známky. Pokud mají studenti známku z obhajoby v průběhu studia, bere se tato, jinak se hledá v agendě státních zkoušek.

1_II.64 Rozložení váženého studijního průměru

Sestava poskytuje přehled rozložení váženého studijního průměru za poslední dva akademické roky. Do výpočtu jsou zahrnuti úspěšní absolventi studijního programu, jejichž poslední průběh studia spadá do daného akademického roku. Takovému studentovi je spočítán vážený studijní průměr s přesností na dvě desetinná místa. Pokud nejsou žádní absolventi, vezmou se v úvahu absolventi stejného stupně a odboru, jako má program referenční. Pokud ani zde nejsou absolventi, berou se v úvahu všechny studijní programy stejného stupně studia na stejné fakultě, jako má referenční program. Údaje jsou rozlišeny dle formy studia.