Sep 26, 2020   1:26 p.m.      Edita        
University information system

Evidence kritérií extrabodů přijímací zkoušky


Aplikace Evidence kritérií extrabodů přijímací zkoušky slouží k evidenci extrabových kritérií, která budou zohledněna při výpočtu sumy extrabodů na zvoleném typu přijímacího řízení. Aplikace je přístupná z Evidence typů přijímacího řízení uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Extrabody umožňují zohlednit různé alternativní podmínky pro přijímaní uchazečů, od přijímání na základě známek ze střední školy až po zvýhodnění uchazečů, kteří se zúčastnili studentských soutěží, nebo jsou zdravotně handicapovaní.

Nové extrabodové kritérium se přidá pomocí formuláře v úvodu aplikace. Význam jednotlivých položek:

 • Kritérium – nabídka obsahuje seznam kritérií, které je možné k výpočtu extrabodů využít. Na zvoleném kritériu závisí obsah pole Typ algoritmu. Podrobnější popis jednotlivých extrabodových kritérií je uveden níže.

 • Max. body – určuje maximální počet bodů, kterou může uchazeč za dané kritérium obdržet. Vyplňuje se pro typ kritéria pevné nebo maximální - ruční (pro typ kritéria maximální - vzorcové se body nevyplňují, pro tento typ kritéria je nutné vyplnit konfigurační proměnné algoritmu).

 • Typ kritéria – používají se kritéria:

  • maximální - vzorcové – u kritéria se nevyplňují maximální body, ale volí se typ algoritmu, který provádí výpočet. Po přidání kritéria se přes ikonu ve sloupci Max. body (konf. prom.) konfigurují proměnné algoritmu. Do papírové přihlášky je počet extrabodů doplněn automaticky podle hodnoty spočítané algoritmem;

  • maximální - ruční – u kritéria se vyplňují maximální body. V přihlášce studijní referentka vyplňuje počet přidělených bodů podle uvedeného rozsahu;

  • pevné – u kritéria se vyplňují maximální body. V přihlášce pak studijní referentka pouze rozhodne, zda se uchazeči extrabody přidělí, či nikoliv.

 • Typ algoritmu – provádí výpočet extrabodů a je propojen s konkrétním kritériem, resp. pro dané kritérium se zvolí typ algoritmu.

 • Nezobrazovat – položka umožňuje potlačit zobrazování souvisejícího dokumentu v e-přihláškách. Používá se například u kritéria Průměrný prospěch bakalářského studia v případě, že je informace o průměrném prospěchu získána přímo z UIS.

Po stisknutí tlačítka se provede kontrola správného nastavení extrabodového kritéria a je-li vše v pořádku, zařadí se kritérium do přehledové tabulky. Po přidání kritéria typu maximální - vzorcové je nutné provést konfiguraci bodů, případně nastavení profilových předmětů a nastavení středních škol.

 • Nastavení profilových předmětů – jedná se o předměty, jejichž absolvování na střední škole a výsledné známky zvýhodňují uchazeče v přijímacím řízení. Evidovány jsou v aplikaci Evidence profilových předmětů střední školy.

 • Nastavení středních škol – umožňuje ovlivnit výši extrabodů uchazečů podle absolvované střední školy. Koeficient se může přidělit konkrétní střední škole (např. Gymnázium Pavla Horova), nebo určitému typu střední školy (gymnázium). Koeficient zadaný pro konkrétní střední školu má vyšší prioritu než koeficient zadaný pro typ střední školy. Střední školy se evidují přes zobrazený formulář. Existuje možnost nastavení pro:

  • druh střední školy – ve formuláři se zvolí typ střední školy, vyplní se koeficient a uloží se tlačítkem ;

  • konkrétní střední školu – ve formuláři se přes pole Střední škola vyhledá střední škola, vyplní se koeficient a uloží tlačítkem .

Tlačítkem lze označená extrabodová kritéria z přehledu odebrat. Změny v nastavení lze provádět do doby, než je na daný typ přijímací zkoušky zaevidována první papírová nebo elektronická přihláška.

Přehled extrabodových kritérií a jejich význam

Doložení seznamu doposud publikovaných odborných a vědeckých (uměleckých) prací

Kritérium se používá pro zohlednění publikovaných prací uchazeče. Používá se zejména u doktorských studií.

Doložení čestného prohlášení

Používá se pro zohlednění čestného prohlášení uchazeče.

Obecný důvod

Používá se pro přidělení extrabodů z důvodů, které nelze postihnout ostatními kritérii.

Prospěch bakalářského studia

Umožňuje zohlednit prosběch bakalářského studia. Připraveny jsou algoritmy:

 • Průměr bak. studia, lineární body – body jsou přiděleny podle průměru předchozího bakalářského studia. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměr bak. studia bez posl. semestru, lineární body – body jsou přiděleny podle průměru předchozího bakalářského studia (bez posledního semestru). Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměr bak. studia bez posl. semestru (bez neúspěšných), lineární body - obdoba předchozího bez zahrnutí neúspěšně ukončených předmětů.

 • Průměr bak. studia bez posl. semestru, lin. body, prostupnost - b Body jsou přiděleny podle průměru předchozího bakalářského studia (bez posledního semestru). Dané maximum je za průměr 1.00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k nula bodům, které odpovídají maximálnímu průměru. Body jsou přiděleny pouze v případě, že uchazeč splňuje prostupnost mezi bakalářským a navazujícím studiem. Není-li prostupnost splněna, je přiděleno 0 bodů, nezávisle na průměru.

Prospěch u maturity

Umožňuje zohlednit prospěch u maturity. Připraveny jsou algoritmy:

 • Průměr všech předmětů, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru maturitní zkoušky. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměr maturity – max. průměr podle SŠ – Základem pro výpočet extrabodů je průměr uchazeče u maturity. V závislosti na uchazečově střední škole je pak vzat maximální přípustný průměr (definováno v Nastavení středních škol). Je-li průměr u maturity vyšší než maximální, počet bodů je nulový. Je-li průměr 1,00 jsou přiděleny maximální body. Je-li průměr roven maximálnímu, je přidělen 1 bod. Mezi maximálním průměrem a průměrem 1,00 se body přidělují interpolací podle přímky.

 • Body za známky z profil. předmětů v interní části + úroveň maturity – Výsledný počet extrabodů je dán součtem bodového ohodnocení jednotlivých známek z profilových předmětů u maturity. V Nastavení profilových předmětů se definuje za jaké předměty a za jaké známky jsou body přiděleny. Bodový zisk za každou známku je dále vynásoben koeficientem podle úrovně maturity.

Prospěch z matematiky a informatiky

Umožňuje zohlednit prospěch uchazeče z matematiky a informatiky.

Prospěch z matematiky nebo fyziky

Umožňuje zohlednit prospěch uchazeče z matematiky nebo fyziky.

Prospěch z profilových předmětů na SŠ

Umožňuje zohlednit prospěch z profilových předmětů střední školy. Připraveny jsou algoritmy:

 • Profil. předmět – max. průměrná známka – Body jsou přiděleny za průměr známek zvoleného profilového předmětu za všechny ročníky SŠ, ve kterých byl předmět studován. Je možné zadat minimální počet ročníků pro splnění kriteria. Pokud je výsledný průměr nižší než zadaná hranice, body jsou přiděleny podle lineárního vztahu podle průměru – za průměr 1,00 obdrží uchazeč maximální body, za maximální přípustný průměr minimální body, mezi těmito dvěma mezemi se interpoluje přímkou.

Prospěch z předmětů na SŠ

Umožňuje zohlednit prospěch z předmětů střední školy. Připraveny jsou algoritmy:

 • Známky SŠ bez maturity – průměr, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru známek na SŠ (bez maturitní zkoušky). Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Známky SŠ poslední 2 roč. – průměr, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru všech předmětů v posledních dvou ročnících střední školy. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Známky SŠ poslední 2 roč. – max. průměr – Algoritmus přiděluje body podle průměru známek na střední škole v posledních dvou ročnících. Maximální body jsou přiděleny průměru 1,00, minimální body jsou přiděleny uchazeči s průměrem rovným zadanému maximálnímu průměru. Mezi hodnotami průměru 1,00 až max. průměr se body přidělují lineární interpolací. Je-li průměr vyšší než maximální, nejsou přiděleny žádné body.

 • Známky SŠ poslední 3 roč. – průměr, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru všech předmětů v posledních třech ročnících střední školy. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměr výročních průměrů všech ročníků SŠ – lineární body + typ SŠ – Výchozím údajem pro výpočet bodů je celkový průměr za předměty za SŠ, který se spočte jako aritmetický průměr výročních průměrů všech ročníků. Na základě tohoto průměru jsou přiděleny body – maximální body dostává uchazeč za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru. Průměr za maturitu do výpočtu nevstupuje, ale zadává se jako indikace splnění maturity. Pokud není zadán, počet extrabodů je nulový. Výsledný bodový zisk je nakonec upraven koeficientem podle typu absolvované SŠ.

 • Průměr 3., 4. ročník a maturita – max. průměr podle SŠ – Základem pro výpočet extrabodů je průměr uchazeče spočtený jako aritmetický průměr průměrů za 3. ročník, 4. ročník a maturitu na SŠ. V závislosti na uchazečově střední škole je pak vzat maximální přípustný průměr (definováno v Nastavení středních škol). Je-li průměr vyšší než maximální, počet bodů je nulový. Je-li průměr 1, 00 jsou přiděleny maximální body. Je-li průměr roven maximálnímu, je přidělen 1 bod. Mezi Maximálním průměrem a průměrem 1,00 se body přidělují interpolací podle přímky.

 • Průměr 3., 4. ročník a maturita – lineární body – Výchozím údajem pro výpočet bodů je upravený průměr za studium na SŠ, který se spočítá jako aritmetický průměr průměru za 3. a 4. ročník a průměru maturity. Průměr za maturitu se před výpočtem výsledného průměru násobí korekčním koeficientem závislým na typu maturity. Na základě upraveného průměru jsou přiděleny body – maximální body dostává uchazeč za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměry 1. - 4. ročník – max. průměr podle SŠ – Základem pro výpočet extrabodů je průměr uchazeče spočtený jako aritmetický průměr ročních průměrů za 1. – 4. ročník na SŠ. V závislosti na uchazečově střední škole je pak vzat maximální přípustný průměr (definováno v Nastavení středních škol). Je-li průměr vyšší než maximální, počet bodů je nulový. Je-li průměr 1,00 jsou přiděleny maximální body. Je-li průměr roven maximálnímu, je přidělen 1 bod. Mezi maximálním průměrem a průměrem 1,00 se body přidělují interpolací podle přímky.

Sociální důvody

Používá se pro udělení extrabodů uchazečům z důvodu jejich sociální situace.

Státní zkouška z jazyka

Umožňuje zohlednit jazykové státní zkoušky a certifikáty uchazeče.

Účast na olympiádě na střední škole

Umožňuje uchazeči udělit extrabody za účast na středoškolských olympiádách.

Účast na soutěžích na střední škole

Umožňuje uchazeči udělit extrabody za účast na různých středoškolských soutěžích.

Zdravotní důvody

Používá se pro zohlednění zdravotního stavu uchazeče.

Pro využívání extrabodových kritérií vycházejících z hodnocení předmětů na střední škole je vhodné pro e-přihlášky zapnout povinnost vyplnit známky ze střední školy.