Sep 26, 2020   2:29 p.m.      Edita        
University information system

Evidence volitelných atributů


Aplikace Evidence volitelných atributů slouží ke správě volitelných atributů daného typu přijímacího řízení. Aplikace je přístupná z Evidence typů přijímacího řízení uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Pomocí volitelných atributů lze od uchazečů zjišťovat doplňující údaje nad rámec běžných údajů vyžadovaných v e-přihlášce. Pro vlastní definici atributů je určena aplikace Správa uživatelských atributů, kde se definuje úplná sada atributů pro danou agendu (v tomto případě pro E-přihlášky). Pro jednotlivé typy přijímacího řízení pak lze použít celou tuto sadu atributů, případně lze pro typ přijímacího řízení vybrat z této sady jednotlivé atributy individuálně. Možnost individuální konfigurace volitelných atributů je závislá na nastavení atributu typu Omezení volitelných atributů (viz Atributy typu přijímacího řízení).

Pokud je u typu přijímacího řízení atribut Omezení volitelných atributů nastaven na hodnotu ano, lze pro daný typ přijímacího řízení provést individuální nastavení volitelných atributů. V úvodu aplikace je zobrazena nabídka, ze které lze volitelné atributy vybírat a tlačítkem je přiřadit k typu přijímacího řízení. U atributů, které nejsou centrálně nastaveny jako povinné, je zobrazena volba Povinný, kterou lze přidávaný atribut označit jako povinný (vyplnění bude po uchazeči vyžadováno).

Seznam všech volitelných atributů přiřazených k vybranému typu přijímacího řízení je uveden v přehledové tabulce. Uveden je jejich název a typ, povinnost a informace, zda je atribut vícenásobný, či nikoliv (zda může uchazeč zadat více hodnot nebo pouze jednu). Volitelně lze zobrazit sloupec s popisem atributu. Pro atributy typu Uživatelské výčtové typy je dále uveden použitý výčtový typ. V případě možnosti individuálního nastavení volitelných atributů u typu přijímacího řízení je u atributů, jejichž povinnost není nastavena centrálně, zobrazena ikona , která umožňuje měnit povinnost vyplnění tohoto atributu uchazečem. Jednotlivé záznamy lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Změny ve volitelných atributech lze provádět do doby, než jsou na daném typu přijímacího řízení evidovány e-přihlášky nebo přihlášky.

Pro správu uživatelských výčtových typů je určena aplikace Uživatelské výčtové typy.