Jun 4, 2020   4:14 p.m.      Lenka        
University information system

Části opory


V záložce jsou evidovány části zvolené opory, některé části mohou mít podčásti. Pod jejich seznamem je umístěn formulář pro zakládání dalších částí.

Evidované části opory

Seznam založených částí opory je uveden na obrázku, jeho součástí jsou ovládací ikony, prostřednictvím kterých lze s jednotlivými částmi dále pracovat (vkládat obsah, podčásti, zveřejňovat je apod.). Význam ikon je následující:

 • Ozn. – označenou část lze tlačítkem smazat. Bude-li označeno pole vedle tlačítka, budou z knihovny objektů smazány všechny objekty, které nebyly použity jinde než v mazané části. Smazání části je nevratnou operací.

 •  Poř. – klikáním na šipky lze změnit pořadí částí v opoře.

 •  Typ – ikona označuje typ části opory. Kliknutím na ikonu se zobrazí informace o vybraném typu, tj. název, popis, zda je část doporučená, násobná, zda obsahuje text nebo může obsahovat podčásti.

 •  Typ obsahu – ikona informuje, jaký typ obsahu je v části opory uložen. Význam ikon je uveden v legendě.

  Část bez obsahu je v seznamu částí opor označena ikonou . Lépe se tak rozliší části s obsahem a bez obsahu.
 •  Zobrazovat – ikona slouží ke zveřejnění zvolené části, kliknutím na ikonu se část zveřejní, kliknutím na ikonu se ruší zveřejnění části. Části se automaticky zakládají jako zveřejněné.

 •  Kopie / Přesun – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář ke zkopírování nebo k přesunu zvolené části do jiné části opory. V prvním poli se zvolí operace (přesunout, kopírovat), v dalším poli je uveden původní název části, který je možné změnit. Ve třetím poli se volí část, kam se má kopírovat, či přesouvat. Pokud zde není možné některou položku zvolit, znamená to, že v tomto oddílu je již vytvořena část se stejným typem, jaký má přesouvaná část, a v oddílu není povoleno mít více částí stejného typu. Pro vyřešení tohoto problému bude nutné u jedné z částí změnit její typ v případě, že je změna možná.

  Možnost tvorby kopie je dostupná pouze v případě, že se jedná o obsahový typ části (obsahová část, motivace, závěr nebo shrnutí).

 •  Metadata – slouží pro záznam detailních informací o jednotlivých částech opory. Metadata není nutné vyplňovat, jejich absence neovlivňuje tvorbu a použití opory a jejích částí. Používají se ve speciálních případech, jako je například sdílení opory s jinými vysokými školami nebo elearningovými knihovnami.

 •  Upravit – přes ikonu lze změnit název části opory a její typ. Formulář obsahuje pouze nabídku typů, které ještě nejsou založeny nebo které mohou být v opoře založeny vícekrát.

 •  Správa – nabídka aplikace závisí na typu části, může obsahovat formulář pro:

  • vložení obsahu části – formulář se nabízí pro části opory, které nemohou obsahovat podčásti.

  • přidání nové podčásti – formulář se nabízí pro části opory, které mohou obsahovat podčásti. Pokud má opora některé části založeny, je formulář umístěn pod jejich seznamem. Podčásti opory se zakládají stejným způsobem jako hlavní části opory.

Založení nové části opory

Jednotlivé části opory se zakládají přes formulář, který obsahuje položky:

 • Název – pole pro vepsání názvu části opory. Není-li název uveden, použije se označení použitého typu (např. úvod, obsahová část). Název lze později modifikovat.

 • Typ části – menu pro výběr typu části. Pro tvorbu opory je nabízeno několik typů jednotlivých částí opor (cíl, motivace, návaznost, závěr atd.). Jejich vlastnosti jsou uvedeny pod odkazem seznam typů, který je uveden v nápovědném textu nad formulářem.

 • Přidat za – menu pro volbu umístění nové části opory, umožňuje již při založení určit, kam má být umístěna (na začátek nebo konec opory nebo za jinou již dříve definovanou část). Později lze umístění částí upravit klikáním na ikony ve sloupci Poř..

 • Přejít na editaci nové části – určuje, zda se bude po uložení nové části pokračovat v její editaci (nutno zatrhnout), nebo se opět zobrazí stránka se seznamem opor.

 • Ihned zobrazovat část v prohlížeči opor – jedná-li se o oporu zveřejněnou studentům, umožňuje novou část okamžitě zobrazit studentům při prohlížení opory.

Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko je část založena a lze vložit její obsah, způsob jeho vložení je dán typem obsahové části:

 • Editace obsahu editorem  – obsahem části bude text, který lze upravovat pomocí vestavěného editoru. Do zobrazeného pole lze s použitím HTML editoru vkládat prostý nebo strukturovaný text, tutorské vstupy, pojmy, odkazy, multimediální prvky atd. HTML editor lze vypnout, pak je možné vkládat pouze prostý text.

  Text může být také formátovat pomocí omezené skupiny HTML značek. Jejich aktuální seznam je umístěn pod odkazem v nápovědném textu HTML značek. Nepodporované značky budou při uložení obsahu části automaticky odstraněny.

  Význam a použití jednotlivých ikon editoru je popsán ve 14. svazku dokumentace s názvem eLearning – testování a zkoušení.
 • Objekt z knihovny objektů  – obsahem části bude objekt z knihovny objektů, který lze:

  • vybrat z menu – v nabídce Výběr objektu se vybere požadovaný objekt. Nabídku lze omezit zvolením složky knihovny objektů v nabídce Složka, zvolit lze jen složku, ke které má uživatel právo.

  • dohledat podle části názvu objektu – pokud není znám přesný název objektu a jeho umístění, je vhodné ho dohledat podle části jeho názvu. Dohledávání lze upřesnit volbou oblasti hledání (v jaké knihovně se má hledat) a skupiny umístění objektů. Implicitně jsou označeny všechny možnosti. Dohledaný objekt se označí a kliknutím na tlačítko se vloží do opory.

  Vložený objekt je ihned zobrazen, v případě potřeby je možné ho smazat tlačítkem .

  Ve zvolené části opory se bude zobrazovat daný objekt (například obrázek, PDF dokument), nebude-li prohlížeč podporovat přímé zobrazení, nabídne se ikona pro stažení souboru.

 • Odkaz na externí stránku  – obsahem části bude externí stránka. Do nabízeného pole se vepíše adresa, například ve tvaru http://www.novinky.cz/pocasi/, a obsah se uloží tlačítkem . Ve zvolené části opory se bude zobrazovat daná stránka. Změnu odkazu lze provést stejným způsobem, pro jeho uložení se použije tlačítko . Obsah části se smaže stisknutím tlačítka .

 • Import dokumentu z Microsoft Office Word 2007 – obsah části vytvořené v textovém editoru Microsoft Office Word 2007 podle připravené šablony lze importovat. Není podporována tvorba podkapitol, není vhodné používat v dokumentu vlastní styly, protože formátování není přenášeno, vzorce vytvořené ve starších verzích Wodru (starší než 2007) nemohou být importovány kvůli jinému způsobu uložení v dokumentu. Podrobný postup importu je popsán v nápovědě, kde je také možné stáhnout šablonu pro tvorbu částí opory.

Editace části opory

Obsah vybrané části opory lze doplnit, změnit nebo smazat přes formulář, který se nabídne v záložce Části opory kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup nebo v záložce Mapa opory kliknutím na název části. Pokud se jedná o oddíl textu, zobrazí se seznam podčástí, ze kterého je možné přistoupit k editaci podčásti.

Tvorba speciálních typů částí studijní opory

 • Kontrolní otázky – tato část umožňuje doplnit studijní oporu o kontrolní otázky. Buď se vkládají přes formulář na obrázku, nebo se tvoří kopií kliknutím na ikonu ve sloupci Kopírovat u již založené otázky. Znění zkopírované otázky se následně upraví přes ikonu ve sloupci Upravit. Pořadí založených otázek lze změnit klikáním na ikony ve sloupci Poř. Označené otázky lze odstranit tlačítkem .

 • Oddíl textu – tato část umožňuje dělit text na další podčásti (podkapitoly). Podčásti se zakládají stejně jako hlavní části opory – přes formulář, v němž se vyplní název a typ části. Tabulka s podčástmi obsahuje stejné ovládací ikony jako tabulka s hlavními částmi.

 • Slovníček pojmů – tato část umožňuje vložit slovníček pojmů například do závěru každé kapitoly nebo celé studijní opory. Pojmy jsou definovány v záložce Seznam pojmů, odkud lze do části opory vybrat libovolný počet pojmů.

 • Test – tato část umožňuje studijní oporu obohatit o elektronický test, který lze zařadit na konec studijní opory nebo na konec každé kapitoly. Podmínkou zobrazení formuláře pro vložení testu jsou otázky a jejich odpovědi uložené v aplikaci Testové báze.

  Po vyplnění formuláře a zvolení otázek se test uloží tlačítkem a zobrazí se formulář pro jeho správu. Zde lze test zobrazit v podobě, v jaké se bude nabízet studentům – odkaz Náhled, nebo ho upravit – odkaz Upravit. Tlačítkem se test odstraní a ihned lze vytvořit nový. Test jako část opory lze smazat v seznamu částí opory.