Jun 4, 2020   1:58 p.m.      Lenka        
University information system

Hromadný tisk rozhodnutí


Aplikace Hromadný tisk rozhodnutí slouží k hromadnému tisku rozhodnutí, smluv o studiu, informačního dopisu pro systém e-návratek, tisku seznamu pro podatelnu a tisku adresních štítků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Ty lze omezit podle typu studia, formy, programu a zaměření. Dále je možné omezit rozsah tisku v závislosti na přijmení uchazečů, podle etapy přijímacího řízení, termínu přijímací zkoušky, kódu a typu rozhodnutí, předchozího studia (naši nebo cizí studenti), jednotlivé kódy rozhodnutí nebo podle zájmu o studium vyjádřeného v návratce atd. Následně se stisknutím příslušného tlačítka zahájí tisková úloha. Význam tlačítek je následující:

  • - stisknutím tlačítka se vytisknou rozhodnutí a oznámení pro uchazeče dle zvolených omezení.

    Rozhodnutí nebo oznámení je možné vytisknout pouze těm uchazečům, kterým byl vložen kód rozhodnutí. Oznámení je tištěno uchazečům, kteří nedodali doklad o absolvování předchozího stupně vzdělání.

    Současně s tiskem kladného rozhodutí o přijetí je uchazeči vygenerován předpis školného. Datum, do kdy má student provést úhradu školného, se řídí milníkem období Termín úhrady poplatků pro nově nastupující. Tento milník musí být nastaven před samotným zadáním rozhodnutí. Individuální změnu data splatnosti nebo založení splátkového kalendáře již vytvořených rozhodnutí je možné provést v aplikaci Financování přihlášky.

  • - umožňuje tisk smluv o studiu pro přijaté uchazeče dle zvolených omezení. Smlouvy se tisknou před zápisem do studia po přidělení kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu. Jejich individuální tisk je možný z aplikace Individuální tisk smlouvy o studiu nebo pro již zapsané studenty z aplikace Tisk dokumentů ve Studijní evidenci.

  • - stisknutím tlačítka lze pro uchazeče vyhovující zadaným omezením vytisknout poštovní podací arch.

  • - tlačítko vygeneruje CSV soubor s adresami uchazečů podle zvolených kritérií, který je určen pro další zpracování například v MS Excel.

  • - po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam uchazečů vyhovujících zadaným kritériím, ze kterého je možné zvolit konkrétní uchazeče, pro které se má tisknout.

V případě, že je přijímací řízení nastaveno na dvoukolové, nabízí aplikace také tisk rozhodnutí o postupu uchazečů do dalšího kola přijímacího řízení. Formulář pro tisk je uveden pod formulářem pro tisk rozhodnutí o přijetí. Tisk rozhodnutí o postupu se tiskne hromadně podle typu přijímací zkoušky, zvlášť lze vytisknout rozhodnutí uchazečům, kteří postoupili nebo nepostoupili do 2. kola. Tlačítko zobrazí seznam, ze kterého lze zvolit uchazeče pro tisk rozhodnutí.