Jun 1, 2020   6:45 a.m.      Žaneta        
University information system

Hromadné zakládání studií


Hromadné zakládání studií patří mezi nejdůležitější aplikace z přijímacího řízení. Umožňuje převod uchazečů z aplikací přijímacího řízení do studia. Jinými slovy se aplikaci provede založení studií nově přijatým studentům a jejich zápis do prvního semestru studia.

Přesto, že se jedná o hromadné zakládání studií, systém zapisuje do studia jednotlivé uchazeče postupně. Aby založení studií proběhlo bez problému, systém nejprve provede kontrolní zápis na nečisto. Jakmile vše proběhne bez zjištění chyby, založí se uchazečům studia a spustí související procesy. Zmíněné operace nikterak nepoznamenají práci studijních referentek. Nepodaří-li se některému z uchazečů studium založit, zobrazí aplikace důvod, který založení studia brání.

Má-li student aktivní studium a je přijat do stejné kombinace program/zaměření nelze mu založit nové studium do doby, než je toto předchozí studium ukončeno.
Pokud byl student přijat do dvou zaměření v rámci stejného programu, musí být data zápisu rozdílná (minimálně o den).
Pokud zapsání studenta brání již odeslaná matrika, pak lze studenta zapsat jedině tak, že se mu v aplikaci Hromadné zadávání docházky a zaměření změní datum zápisu.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Stisknutím tlačítka je zobrazen seznam uchazečů, kteří se zúčastnili zápisu a údaj o účasti byl zanesen do UIS. Název zaměření ve sloupci Zaměření je vypsán tučným písmem v případě, že je uchazeč zapisován do jiného zaměření, než zaměření 1 v přihlášce. Kliknutím na jsou všichni s označeným polem ve sloupci Zápis překlopeni do studia (lze je dohledat přes aplikaci Studijní evidence).

Při převodu jsou vykonány následující operace:

 • založení nového uživatele v UIS (není-li v UIS již založen);

 • kontrola uhrazení dřívějších závazků za financování (školné a další poplatky v předchozím studiu);

 • kontrola dokumentů, které má uchazeč doložit k zápisu;

 • založení studia;

 • přidání studijního plánu – u pobakalářských studií je možné zápis předmětů daných studijním plánem řídit atributem studijního období Zápis pobakalářských studií. Atribut určuje, zda se předměty studentům zapíší, nebo se připraví do zápisu a studenti si je pak sami zapíší, u doktorských studií se plán tvoří až po zápisu do studia, studentům se zakládá zadání disertační práce;

  U studentů zapisujících se do navazujícího studia závisí zápis předmětů na tom, zda si studenti na konci bakalářského studia provedli registraci předmětů. Pokud si zaregistrovali alespoň jediný předmět, zapíší se jim zaregistrované předměty. Pokud registraci neprovedli, zapíší se jim předměty podle plánu, který připravilo studijní oddělení.
 • vygenerování loginu a hesla pro přístup do UIS – studenti, kteří si podali elektronickou přihlášku, si mohou login a heslo zjistit ihned po založení studia v systému e-přihlášek, a to do doby než si v UIS heslo změní. Ostatním studentům se musí vytisknout a předat informační kartičky s přihlašovacími údaji. Studentům, kteří již byli uživateli UIS, se nové přihlašovací údaje nepřegenerují;

 • založení požadavku na tisk imatrikulačního listu;

 • vytvoření požadavku na průkaz studenta v závislosti na zvoleném typu karty v e-návratce;

 • odeslání uvítacího e-mailu prostřednictvím poštovního subsystému UIS.

Pozor! Pokud nedošlo u nově zapsaných studentů k nahrání předmětů do průběhu studia, zkontrolujte, zda je založen odpovídající studijní plán a byl studentům automaticky přiřazen. U navazujících studentů je také vhodné zkontrolovat nastavení atributu období Zápis pobakalářských studi.
Založení studia pro jednoho uchazeče trvá asi 6 vteřin, při kterých jsou provedeny výše uvedené operace. Proto přestup více uchazečů do studia může trvat delší dobu.