Jun 1, 2020   5:32 p.m.      Žaneta        
University information system

Správa


Aplikace Správa testu poskytuje základní přehled informací o vybraném testu, jako například název, popis, typ testu, pokyny k testu, seznam složek a počet použitých otázek. Dále poskytuje následující aplikace pro práci s testem:

 •  Nastavení oprávnění k testu – přes ikonu lze vstoupit do nastavení oprávnění pro konkrétní osoby ke zvolenému testu.

  V přehledu osob, které mají k testu nějaké oprávnění, lze přes rozbalovací nabídku zvolit typ oprávnění. V aplikaci je možné přidat dalšího oprávněného uživatele přes vyhledávací pole.

 •  Nastavení doplňkových vlastností – ikona umožňuje nastavit doplňkové vlastnosti testu.

  • Způsob generování testu – určuje způsob, jakým budou vybírány testové otázky.

  • Způsob zobrazení výsledků testu – určuje, jakým způsobem budou studentům zobrazeny výsledky testu.

  • Minimum zodpovězených otázek – počet otázek, na které musí student odpovědět, aby byl test vyhodnocen.

  • Barevné odlišení testu rámečkem – test je při psaní orámován barevným rámečkem, což vyučujicímu usnadňuje vizuální kontrolu studentů při psaní testu

  • Kontrola doby psaní – při odesílání testu studentem kontrolováno, zda doba psaní nepřekročila dobu trvání testu. Pokud taková situace nastane, potom systém neumožní uložit výsledky. Uloženy budou pouze odpovědi z automatického ukládání, které proběhlo před uplynutím času testu. Toto nastavení se doporučuje používat zejména pro testy, které jsou psány mimo učebny a bez dozoru (např. hodnocené domácí úkoly formou testu). Při hromadném psaní testu v učebnách, pokud by došlo k výpadkům v síti či technickým problémům na počítačích, by bylo pravděpodobně nutné čas studentům kompenzovat ručním nastavením času či vrácením testu. Proto je doporučené spouštět takové testy ve standardním režimu a testy před psaním zveřejnit a po dokončení opět uzavřít. Tím je jednoduše zajištěno časové řízení testů. Atribut je dostupný pouze u předmětových testů. Změny v nastavení atributů lze provádět i po spuštění testu.

  • Spouštět v modálním okně – pokud je test spuštěn v modálním okně, pak není možné pracovat s ostatními okny a nabídkami prohlížeče, dokud není okno zavřeno. Při této volbě je rovněž zapnuty funkce bránící snadnému kopírování obsahu testu.

 •  Nastavení hodnotíci stupnice testu – ikona umožňuje nastavit hodnotící stupnice testu. Používá se v případě, že studenti mají být v rámci testu ohodnoceni nejen body, ale i konkrétní známkou případně kritériem úspěch/neúspěch. Je nutné nastavit limity pro získání jednotlivých stupňů. Pro konkrétní typ hodnocení (úspěšnost e-testu, hodnocení e-testu) se vloží hranice mezi jednotlivými stupni jako procentní úspěšnost (používají se pouze celá čísla). Dolní hranice vždy náleží do intervalu daného stupně. Při nastavení stupnice je možné pracovat pouze v intervalu (0-100). Zvolí se stupnice a do připravených polí se vloží bodové hodnocení pro jednotlivé stupně, formulář je nutné uložit.

  Pokud je u testů používáno vyhodnocování se strháváním bodů za nesprávné nebo neúplné odpovědi, potom je možné, že někteří studenti obdrží záporný počet bodů. V takovém případě jsou práce ohodnoceny nejnižším stupněm. Případný výběr typu hodnotící stupnice je vázán na typ testu. Pokud nelze typ stupnice měnit, pak je pro daný typ testu jiný typ hodnocení nedostupný.

  Nastavení stupnice je dostupné pouze pokud je pro daný typ testu definováno ukončení. Definici provádí vývojový tým UIS.
 •  Náhled – ikona umožňuje zobrazit test tak, jak ho uvidí jeho řešitelé, absolvovat ho a zobrazit vyhodnocení.

 •  Export testu – ikona slouží k exportu testů. Význam položek formuláře pro export:

  • Výstupní formát – určuje formát exportovaného souboru. Podporovány jsou formáty HTML, PDF, PDF úsporné, zdrojový text pro TeX, textový soubor. Kromě výstupu do PDF jsou testy exportovány v ZIP archivu s příslušnými soubory. Při exportu do PDF je vrácen soubor PDF s testy.

  • Kódová stránka – kódování textu souboru. Není dostupné u výstupu do PDF.

  • Tisk na dvoustrany – pokud je nastaveno, je při exportu testu do PDF kontrolován počet stran zadání a odpovědního archu a je-li počet lichý, je k příslušné části doplněna prázdná stránka tak, by byl počet stran sudý a bylo možné tisknout oboustranně. Volba je dostupná pouze u výstupu do PDF.

  • Počet testů – udává kolik testů se má vytvořit.

  • Bez objektů – soubor je generován současně s potřebnými e-objekty z knihovny e-objektů (obrázky apod.). Je-li políčko zatrženo, bude vygenerován soubor bez e-objektů. Volba není dostupná při výstupu do PDF.

  • Včetně hlavičky – bude-li pole označeno, bude soubor obsahovat hlavičky vyplněných iniciálů studenta.

  • Včetně správných odpovědí – bude-li pole označeno, budou součástí exportovaného souboru správné odpovědi.

  Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka bude test exportován do souboru ve zvoleném výstupním formátu. Pokud bude test obsahovat e-objekty, bude vytvořen ZIP archiv.

 •  Zrušit práce – ikona umožňuje smazat práci určitému studentovi. Do dohledávacího pole se vepíše příjmení nebo identifikační číslo studenta, v případě přijímacích testů se může použít rodné číslo. Po stisknutí tlačítka bude nalezena studentem odevzdaná či neodevzdaná práce, kterou lze po jejím označená smazat tlačítkem . Pokud byla práce smazána, může student psát test znovu. Neexistují-li žádné práce, ikona se nezobrazuje.

  V případě, že student odevzdá test ihned po spuštění, použije se aplikace Prodloužení času prací, kde lze test vrátit k dopracování.
 •  Prodloužení času prací – ikona umožňuje zvolenému studentovi prodloužit čas u rozepsané práce nebo odevzdanou práci vrátit k dopracování. Studenti se dohledávají podle příjmení nebo identifikačního čísla uživatele UISanebo u testů přijímacích zkoušek podle rodného čísla.

 •  Výsledky – kliknutím na ikonu se zobrazí výsledky testu, pro každého studenta lze zobrazit podrobnosti o celém testu, tj. otázky, správné odpovědi a odpovědi studenta, s možností úpravy bodů za jednotlivé otázky, a dále lze vyhodnotit otevřené otázky.

 •  Porovnání výsledků – přes ikonu lze porovnat výsledky zvoleného testu s výsledky zvolených testů stejného předmětu. Průměrné hodnoty mohou být seskupeny podle studentů nebo podle jednotlivých otázek. Porovnání může být omezeno na konkrétního studenta. Seznam lze kliknutím na název sloupce omezit podle testu.

  Kliknutím na hodnotu úspěšnosti v seznamu seskupeného podle studentů se otevře celý test studenta s hodnocením jednotlivých otázek, s možností úpravy bodů u jednotlivých otázek a s dalšími podrobnostmi.

 •  Statistiky – ikona umožňuje zobrazit celkový přehled o testu, informace o složkách a otázkách v testu a přehled otázek, jejich použití, správné odpovědi a úspěšnost studentů.