Jun 1, 2020   5:42 p.m.      Žaneta        
University information system

Statistiky


Aplikace Statistiky testu poskytuje základní údaje o testu, podrobnější informace o složkách testu a o použitých otázkách. Současně se zmíněnými údaji je vždy zobrazen graf. Aplikace je rozdělena do následujících částí:

 • Celkový přehled – záložka zobrazuje základní údaje o zvoleném testu a graf výsledků testu. Mimo jiné je uvedena statistická úspěšnost, způsob vyhodnocení a interpretace výsledků, průměrný výsledek a medián. Tabulku s údaji lze exportovat do souboru formátu XLS, RTF nebo CSV.

  Podrobnost zobrazeného grafu výsledků testu lze změnit pomocí poslední položky tabulky Rozdělení výsledku na kvantily, jejíž volbu je nutné potvrdit tlačítkem .

 • Informace o složkách v testu – záložka nabízí podrobnější informace o jednotlivých složkách s otázkami použitými v testu. V tabulce je vypsán seznam použitých složek a k nim celkový počet otázek, které složky obsahují, počet otázek použitých v testu, počet otázek v pracích, průměrnou úspěšnost otázek v procentech a dále je možné zobrazit podrobnosti o otázkách z vybrané složky (význam podrobností je uveden v následujícím textu). Přehled lze řadit sestupně nebo vzestupně podle názvu složky, počtu otázek použitých v testu nebo průměrné úspěšnosti otázek složky. Tabulku s údaji lze exportovat do souboru formátu XLS, RTF nebo CSV.

  Graf zobrazuje úspěšnost složek v testu nebo zastoupení složek v testu. Typ grafu lze změnit v nabídce nad grafem, změnu je nutné potvrdit tlačítkem .

 • Informace o otázkách – záložka nabízí podrobnější informace o otázkách použitých v testu, jako například v kolika testech byla použita, podíl prací obsahujících otázku a jak byli studenti úspěšní při vypracování otázky. Ve sloupci Podrobnosti o možnostech je možné zobrazit celé znění otázky, její správné řešení, seznam možných odpovědí se statistikou a grafické vyjádření počtu zvolených odpovědí na jednotlivé otázky.

  Otázky v seznamu je možné řadit sestupně nebo vzestupně podle pořadí otázek, typu, počtu prací obsahující otázku, průměrné úspěšnosti v procentech. Seznam lze omezit podle složek nebo podle typů otázek. Volbu řazení nebo omezení je nutné potvrdit příslušným tlačítkem. Tabulku s otázkami lze exportovat do souboru formátu XLS, RTF nebo CSV.

  Pod seznamem otázek je zobrazen graf úspěšnosti nebo použití otázek v testu.

 • Otázky a možnosti – aplikace zobrazuje přehled všech otázek, které byly použity v testu, včetně jejich odpovědí a označením správné varianty. U každé otázky je uveden počet jejího použití v testech, podíl prací obsahujících otázku v procentech, průměrná úspěšnost otázky v procentech. U každé odpovědi je uveden počet studentů, kteří ji zvolili jako správné řešení otázky.

  Celý seznam lze řadit sestupně nebo vzestupně podle pořadí otázek, typu otázek, počtu prací obsahující otázku nebo průměrné úspěšnosti otázky v procentech. Seznam lze omezit podle složky báze testových otázek a typu otázky (v nabídce jsou pouze typy použité v testu).

Porovnání výsledků testů

Aplikace se otevře kliknutím na ikonu v seznamu testů. Umožňuje porovnat test s dalšími testy založenými ve stejném předmětu. Výsledkem porovnání jsou úspěšnosti jednotlivých studentů nebo úspěšnosti jednotlivých otázek zvoleného testu. V posledním sloupci a posledním řádku jsou uvedeny průměrné hodnoty za každou položku, respektive každý test. Barevnou šipkou jsou odlišeny změny úspěšnosti vzhledem k aktuálnímu testu.

Ve formuláři se nejprve označí testy, které se mají se zvoleným testem porovnat, následně se zvolí způsob seskupení výsledků a stiskne se tlačítko . Výsledek porovnání lze omezit také na konkrétného studenta. Ve výsledcích testu lze zobrazit:

 • Aplikaci pro správu testu – kliknutím na název testu se zobrazí informace o testu a aplikace pro správu testu.

 • Náhled na vypracovaný test – kliknutím na průměrnou hodnotu testu v seznamu seskupeného podle osob nebo výsledku porovnání testu zvoleného studenta se otevře celý test s vyznačenými odpověďmi studenta a se správnými odpověďmi.