Oct 21, 2020   6:48 a.m.      Uršuľa        
University information system

Varianty hodnocení


Aplikace Varianty hodnocení slouží ke správě a definici variant bodových evaluací. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním veda-b.

Varianty se vkládají přes formulář v úvodu aplikace, kde je nutné zadat název varianty (doporučuje se uvést i anglickou variantu názvu) a z nabídky Jednotky zvolit, v jakých jednotkách se má hodnocení počítat. Volitelně lze variantu zařadit do kategorie, případně omezit období platnosti varianty. Stisknutím tlačítka se zadané hodnoty uloží.

Seznam vypsaných variant bodových evaluací je zobrazen v přehledové tabulce, přičemž varianty bez zařazení do kategorie jsou uvedeny v úvodu seznamu, za nimi pak následují varianty dle jednotlivých kategorií. Pro každou variantu je uveden název, jednotky, ve kterých se hodnocení počítá a období platnosti (v tomto období se varianta nabízí uživatelům). Uvedené údaje lze změnit přes ikonu ve sloupci Upravit. Označené varianty lze tlačítkem vymazat. Tlačítkem lze vytvořit kopii zvolené varianty.

Pomocí ikony ve sloupci Části je možné přejít k definici částí evaluace. Pro každou část se stanovují kritéria a pro každé kritérium se definují hodnoty proměnných.

Přes ikonu ve sloupci Skupiny je možné definovat skupiny osob, které lze v rámci dané varianty hodnotit a osoby, kterým má být sestava hodnocení přístupná.

Skupiny uživatelů

V této části aplikace lze pro zvolenou variantu hodnocení vytvářet skupiny uživatelů, které lze podle vybrané varianty hodnotit a stanovit osoby, které mohou jejich výsledky hodnocení prohlížet.

Nová skupina se založí pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se vyplní název skupiny a potvrdí se stisknutím tlačítka . Pro jednu variantu hodnocení může být evidováno více skupin uživatelů (např. pro jednotlivá pracoviště).

Evidované skupiny jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Prostřednictvím ikony ve sloupci Osoby se definuje okruh osob hodnocených v rámci dané skupiny. Ikona ve sloupci Nárok umožňuje evidenci osob, které mohou bodové evaluace osob zahrnutých do skupiny prohlížet (mají v aplikaci Vyhodnocení evaluací zpřístupněnu záložku Skupiny osob). V obou částech se osoby definují pomocí kvalifikátorů nebo parafikátorů. Tím je zajištěna jejich aktualizace v případě nástupu nového pracovníka nebo naopak při jeho odchodu. Požadovaná skupina se zvolí z nabídky a potvrdí tlačítkem . Přiřazené skupiny jsou zobrazeny v přehledové tabulce, odkud je lze v případě potřeby odebrat.

Správa částí pro variantu hodnocení

Tato část aplikace umožňuje vytvářet a dále spravovat části, ze kterých se zvolená varianta hodnocení skládá. V rámci částí jsou následně zařazeny jednotlivá kritéria hodnocení.

Nová část se založí přes formulář v úvodu aplikace, kde je nutné název nové části (doporučuje se uvést i anglickou variantu názvu) a potvrdit jej stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných částí je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí ikon   ve sloupci Poř. je možné nastavovat pořadí, ve kterém se jednotlivé části hodnocení mají zobrazovat. Ikona ve sloupci Upravit slouží k editaci údajů o zvolené části. Označené části lze tlačítkem vymazat. Smazat lze pouze bez přiřazených kritérií hodnocení.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Kritéria je možné definovat strukturu kritérií ve zvolené části varianty hodnocení.

Zařazování kritérií do evaluace

Hodnotící kritéria představují základní prvky hodnocení. Pomocí nich jsou bodovány jednotlivé oblasti. V této části aplikace lze definovat strukturu hodnotících kritérií pro konkrétní část varianty hodnocení.

Nová kritérium se přidá přes formulář v úvodu aplikace, kde se zvolí z nabídky Kritérium. Do pole Název se vloží název nebo označení, pod kterým bude kritérium zobrazeno uživatelům v hodnocení (doporučuje se uvést i anglickou variantu názvu). Do pole Nápověda lze uvést vysvětlující text, který bude u kritéria zobrazován při prohlídce výsledků hodnocení. Stisknutím tlačítka se zadané hodnoty uloží.

Nabídku kritérií spravuje vývojový tým UIS.

Přehled kritérií zařazených ve zvolené části je zobrazen v přehledové tabulce. U nově přidaného kritéria je zapotřebí nastavit jeho hodnoty proměnných vstupujících do algoritmu, podle kterého se dané kritérium počítá. Ty se nastavují po kliknutí na ikonu ve sloupci Nastavení proměnných. Možnosti nastavení proměnných jsou závislé na použitém kritériu a mezi jednotlivými kritérii se zpravidla liší.

Je-li proměnná společná pro více kritérií, lze provést její nastavení i hromadně a to pomocí formuláře, který je zobrazen pod přehledem. V přehledu kritérií se označí ta kritéria, u nichž se má hodnota proměnné nastavit nebo změnit. Pokud není žádné kritérium vybráno, změna se provede u všech kritérií. Následně se z nabídky zvolí proměnná, která se má nastavit potvrdí se tlačítkem . V následném kroku se zvolí požadovaná hodnota proměnné a tlačítkem Nastavit se nastaví do vybraných kritérií.

Při hromadném nastavení musí být proměnná v kritériu přítomna. Pokud přítomna není, změna se u tohoto kritéria neprojeví.
Související témata nápovědy