Oct 30, 2020   2:32 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Rozdělení studentů do skupin


Prostřednictvím aplikace Rozdělení studentů do skupin lze studenty rozdělit do studijních skupin. Rozdělení se používá zpravidla pro studenty prvního semestru, použití je však možné i pro další období studia (podrobněji v textu). Účelem rozdělení je zejména přiřazení pevného rozvrhu dané studijní skupině. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Aby byl studentům rozvrh přidělen automaticky – rozvrhové akce jim byly přiděleny podle studijního programu, zaměření, formy studia, ročníku a skupiny – je nutné nejprve vytvořit rozvrhové akce a až potom rozdělit studenty do skupin. Pozdější přiřazení z důvodu nové rozvrhové akce s omezením nebo změny omezení rozvrhové akce (program, zaměření, ročník atd.) je možné provést v aplikaci Editace rozvrhů.

Po výběru studijního období (název aktuálního je vypsán tučným písmem) je nabídnut formulář pro specifikaci studentů pro rozdělení do studijních skupin. Povinně musí být vybrán program, forma a ročník, má-li studijní program evidován studijní zaměření, pak je vhodné zvolit i zaměření. Kliknutím na tlačítko se zobrazí počet studentů, kteří nejsou zařazeni do skupiny, a přehled již evidovaných skupin s počtem zařazených studentů. Nejsou-li ještě skupiny vytvořeny, je uveden pouze počet studentů, kteří nejsou zařazeni ve skupině.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit je zobrazen seznam studentů zvolené skupiny. Filtrem lze seznam omezit podle občanství, případně upravit způsob řazení seznamu (podle příjmení a jména nebo PSČ a ID studia). Studenti, kteří mají být zařazeni do skupiny, se označí (pro hromadné označení je možné využít tlačítka umístěná pod seznamem) a do pole pod seznamem se uvede označení studijní skupiny, do které mají být studenti zařazení (nová nebo existující skupina). Zařazení studentů se potvrdí stisknutím tlačítka .

Studenty lze ze skupiny vyřadit tlačítkem , které se nabízí jen v případě, že už byl do skupiny zařazen alespoň jeden student. Tlačítko se nenabízí při práci se seznamem studentů nezařazených do skupiny.

Rozdělení dle předmětu

Dalším možným kritériem pro zobrazení studentů k jejich rozdělení do skupin může být předmět, který mají studenti v daném období zapsán ke studiu (např. jazykový předmět). Současně musí být zvolen studijní program, zaměření, forma a ročník. Požadovaný předmět se musí vyhledat přes vyhledávací pole. Je-li předmětů dohledáno více, vybere se ten správný a stiskne tlačítko . Zde však pozor, může se stát, že nabídnutý seznam studentů nebude úplný, protože ne všichni studenti, kteří vyhovují nastavenému studiu, musí mít daný předmět zapsán.

Použití skupin v dalších obdobích studia

Rozdělení do skupin se používá zejména pro přiřazení rozvrhových akcí studentům prvního semestru. V dalších obdobích si studenti již mohou volit rozvrhové akce sami. Není-li volba rozvrhů studenty využívána, musí být i v dalších obdobích studia pro přiřazení rozvrhových akcí použito rozdělení studentů do skupin. V tomto případě je možné:

  • zachovat rozdělení studentů do skupin dle předchozího období - aby bylo zachováno stejné rozdělení studentů do skupin i po zápisech do dalšího studijního období, musí SIF nastavit atribut Používat číslované skupiny ve studijním období, do kterého jsou studenti zapisováni. Se zápisem do období se přenese i studentova skupina, nové rozdělení se neprovádí;

  • provést nové rozdělení - v případech, kdy jsou studijní skupiny používány po celou dobu studia a počet studentů se ve studijním programu nebo zaměření v jednotlivých obdobích snižuje (např. z důvodu vyřazení neúspěšných studentů), lze provést nové rozdělení studentů do skupin. Toto rozdělení je nutno provádět pouze v době po ukončení výuky (dáno milníkem Výuková část) a před začátkem dalšího období. V opačném případě může změna rozdělení skupin způsobit nekonzistenci v datech a zapříčinit ztrátu studentů z rozvrhových akcí. Jsou-li tyto podmínky dodrženy, nová skupina se nastaví studentům v aktuálním období (ale nedojde k ovlivnění rozvrhových akcí) a přenese se do dalšího období (v dalším období tedy musí být nastaven atribut Používat číslované skupiny).

Zda budou, či nebudou studijní skupiny při přechodu do dalšího období zachovány, je ovlivněno parametrem studijního období Používat číslované skupiny, který nastavuje fakultní integrátor před zápisy do tohoto období.

Je-li prováděno rozdělení skupin pro studenty začínající v letním semestu a v letním semestru je nastaven atribut Používat číslované skupiny, je třeba skupiny pro letní semestr označit jiným číslem, než skupiny v zimním semestru. Pokud by skupiny rozlišeny nebyly, dojde ke smíchání studentů ze zimního i letního semestru (studenti ze zimního semestru si skupinu přenesou). Tím pak může dojít k nežádoucímu přiřazení rozvrhových akcí studentům. Pokud atribut nastaven není, studentům zimního semestru se skupina ze zimního semestru nepřenese, a rozvrhové akce se tudíž přiřadí jen studentům letního semestru.