May 26, 2020   8:10 a.m.      Dušan        
University information system

Nestandardní operace se studiem


Aplikace Nestandardní operace se studiem slouží k provádění nestandardních operací se studiem, jako je např. zrušení omylem založeného studia, zápisu, úprava a rušení přerušení nebo změna studijního programu. Aplikace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním stud-nestand_oper – tj. pouze správci matriky. Pro provedení dílčích operací se studiem je navíc vyžadováno oprávnění k provádění změn dat odeslaných do matriky studentů matrika-b.

Agenda není určena pro správu průběhu studia, pouze pro řešení vzniklých nestandardních stavů a při jejím používání je třeba postupovat velmi obezřetně!

Po vstupu do aplikace je zobrazeno vyhledávací pole pro individuální dohledávání studentů, do něhož se vepíše jméno studenta nebo pouze část jména, či jeho ID apod.

Kliknutím na tlačítko je vypsán seznam všech studií studentů, kteří vyhovují zadanému řetězci (v případě dohledávání podle jména). Pro snadnější orientaci jsou jména opatřena barevnou značkou symbolizující fakultu, kde studují, a identifikací studia (zkratka fakulty, studijního programu, zaměření a formy, semestr a ročník nebo informace o ukončení nebo přerušení studia). Kliknutím na jméno studenta se otevře agenda nestandardních operací.

V horní části aplikace jsou v tabulkách zobrazeny informace o průběhu studia v jednotlivých obdobích a evidovaná přerušení studia. Pod tabulkami se nachází ikony pro jednotlivé operace.

Zrušení celého studia

Ikona umožňuje zrušit studentovi chybně založené studium a úplně jej odstranit z databáze. Aby bylo možné vybrané studium odstranit, musí být nejprve ukončeno některým z neúspěšných kódů ukončení (např. kód 72 - zanechání studia).

Změna programu

Umožňuje provést u vybraného studia změnu studijního programu. Změnu je možné provést pouze v rámci stejné fakulty a formy studia. Pokud je třeba změnit i formu studia, je nutné tuto provést před samotným převodem v rámci původního studijního programu, nebo po převodu na nový studijní program ve studijní evidenci studenta. POZOR! Aplikace neslouží pro změnu programu uprostřed rozestudovaného studia. Pro tyto účely použijte aplikaci Přestup mezi programy.

Zrušení posledního zápisu

Ikona umožňuje u vybraného studia zrušení posledního zápisu do studia. Studium tak bude vráceno do stavu před zápisem. Se zrušením budou smazány i všechny zapsané předměty. Zápis je možné zrušit pouze v případě, kdy se v období pro které má být zápis zrušen, nevyskytují předměty se zadaným výsledkem. Pokud se takové předměty vyskytují, je nutné nejprve odebrat jejich výsledky prostřednictvím evidence průběhu studia.

Přidání přerušení

Prostřednictvím této ikony je možné do průběhu vložit libovolné přerušení studia. Nově přidávané přerušení se nesmí křížit s již existujícími přerušeními studia. Datum začátku a konce přerušení musí spadat do zadaných období a také průběhu samotného studia (splnění podmínek pro postup do dalšího období atd.).

Vložené přerušení je následně zobrazeno v tabulce Evidence přerušení, kde jej lze dále upravovat (ikona ) nebo jej smazat (ikona ). Aplikace neumožňuje vložení neukončeného přerušení – k tomuto použijte standardní aplikaci Evidence přerušeníPrůbehu studia ve Studijní evidenci.

Zrušení návratu z přerušení

Ikona umožňuje zrušení posledního ukončení přerušení studia. Operace je relevantní pouze pro poslední přerušení v historii studia, pokud od návratu z přerušení neproběhly zápisy do dalších období. Po provedení operace je přerušení navráceno do stavu aktivní – neukončené, přičemž období návratu z přerušení a všechny mezilehlá období od období začátku přerušení jsou z průběhu studia smazány, včetně všech předmětů zapsaných v období návratu z přerušení. Pokud operace návratu z přerušení provedla zrušení předmětů v období začátku přerušení, jsou tyto předměty navráceny do nezrušeného stavu.

Přestup mezi studii

Ikona umožňuje evidovat sekvenci přestupů mezi studii studenta (více o aplikaci Přestupy mezi studii).