Oct 29, 2020   11:59 p.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Registrace


Registrace jsou obdobím, kdy si studenti volí předměty svého studia pro následující období. Vyjadřují tak nejen zájem o studium předmětu, nýbrž provádí i přípravy na vlastní zápis. Registrace předmětů mohou probíhat pouze z katalogu předmětů vlastních fakulty, nebo mezifakultně, kdy si studenti mohou vybírat předměty ke studiu i z katalogů předmětů ostatních fakult vysoké školy. Registrace předmětů probíhají jednou ročně vždy před začátkem zimního semestru a to na celý akademický rok (dvě studijní období).

Období registrací se řídí milníkem Registrace (reg), který umožňuje spouštět registrace celouniverzitně nebo po fakultách, přičemž pro rozdělení zátěžové špičky a hladký průběh registrací lze studenty rozdělit do menších skupin použitím speciální funkce pro rozklad (např. podle průměru studentů, získaných kreditů, vyplněných evaluací apod.).

Příprava registrací

Přípravy na registrace (i zápisy) začínají založením univerzitního období pro celý akademický rok a fakultního studijního období pro zimní nebo letní semestr a nastavení jejich atributů. Dalším krokem je naplnění harmonogramu, jak univerzitního, který řídí jednotlivé termíny akcí, tak fakultních harmonogramů.

Dalším velkým úkolem je sestavit Katalog předmětů daného období, naplnit atributy jednotlivých předmětů a zajistit vložení aktuálních sylabů předmětů. Katalog předmětů sestavuje integrátor ve spolupráci se studijními proděkany. Hotový katalog předmětů je vhodné zkontrolovat přes aplikaci Kontrola katalogu předmětů.

Z předmětů uložených v katalogu předmětů daného období pak integrátor sestaví skupiny předmětů (přes aplikaci Hromadná správa skupin předmětů) a ty přidělí příslušným studijním plánům (studijní plány jsou zpravidla již nachystány, je potřeba pouze aktivovat příslušné období). Je-li vše k registracím připraveno, může integrátor studentům předregistrovat jejich povinné předměty podle příslušných studijních plánů (prostřednictvím aplikace Doplnění studijního plánu studentům) a spustit registrace.

Registrace předmětů studenty

Při vlastních registracích si studenti skladbu předmětů upravují a doplňují o povinně volitelné a volitelné předměty. Možnost manipulovat s předměty lze ovlivnit řadou atributů studijního období.

U předmětu, u kterého student nesplňuje předpoklady ke studiu, lze během registrací podat žádost garantovi předmětu o výjimku ke studiu tohoto předmětu.

Během registrací jsou studijnímu oddělení přístupné statistiky z průběhu registrací. Po ukončení registrací jsou na jejich základě nachystána data pro tvorbu podkladů pro sestavení rozvrhů. Z podkladů se sestaví rozvrhy, vloží se do UIS a následně mohou být spuštěny zápisy.

Registrace studentů přihlášených na inženýrské studium

Studenti studující na PEVŠ poslední semestr bakalářského studia mají možnost zaregistrovat si předměty prvního semestru inženýrského studia. V registracích se jim nabízejí předměty studia, na které si podali přihlášku nebo studijního programu se stejnou zkratkou inženýrského stupně studia jako má současné bakalářské studium. Registrované předměty se přenesou po zápise do inženýrského studia do zápisového archu.

Související témata nápovědy