Oct 30, 2020   2:26 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Počítání skupin z výsledků registrací


počítání skupin

Aplikace Počítání skupin z výsledků registrací automaticky spočítá a navrhne podle výsledků registrací prezenčních studentů počet cvičení pro všechny předměty, do kterých se zaregistroval alespoň jeden student. Tyto údaje pak mohou být použity jako podklad pro tvorbu rozvrhů. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-e nebo predmet-e nebo rozvrh-a.

Po vstupu do aplikace je třeba zvolit studijní období, pro které výpočet studijních skupin provést. Volí se to období, do kterého se provedly registrace. Následně je zobrazen seznam všech předmětů z katalogu fakulty, které si studenti v rámci registrací zvolili nebo které jsou zahrnuty v plánech studentů prvních ročníků a mají nastaven počet studentů na cvičení.

Ve sloupci Limit je uveden limit pro registrace nastavený v atributech předmětu v aplikaci Editace katalogu předmětů. Není-li atribut předmětu nastaven, limit se nezobrazuje.

Počet registrovaných studentů na předmět je uveden ve sloupci Reg.. Sloupce 1. roč. B1. roč. N obsahují počty studentů prvních ročníků bakalářského, resp. inženýrského studia.

Počty studentů prvních ročníků je možné nastavit vyplněním atributu studijního plánu Odhad počtu studentů prvního ročníku v aplikaci Studijní plány. Nejsou-li odhady v plánech nastaveny, nejsou studenti prvních ročníků započítáni do rozvrhových skupin.

Sloupec Celkem bez N pak obsahuje součet všech registrovaných studentů a studentů prvních ročníků bakalářů bez studentů inženýrského studia. Ve sloupci Celkem je pak uveden celkový součet registrovaných studentů včetně studenů prvních ročníků.

Ve sloupci Počet na sk. je uveden počet studentů na jednu skupinu cvičení. Údaj o velikosti skupiny je přebírán z atributu Počet ve skupině příslušného předmětu. Změnu u příslušného předmětu je možné provést v aplikaci Editace katalogu předmětů. Není-li atribut u předmětu vyplněn, předmět se v seznamu nezobrazí.

Ve sloupci Skupin je pak uveden navržený počet skupin cvičení. Počet skupin je počítán jako menší ze dvou čísel ze sloupců Celkem bez NLimit vydělený velikostí skupiny ze sloupce Počet na sk. Například předmět Matematika má limit registrace 300 míst, zaregistrováno je 320 studentů a počet studentů na skupinu je 20. Počet skupin je pak 300/20=15.

Pokud je uveden počet skupin 0 i přesto, že jsou do předmětu zaregistrovaní studenti, nemá tento předmět nastavenu hodinovou dotaci na cvičení.

Pod seznamem předmětů jsou umístěna dvě tlačítka sloužící k nastavení některých atributů katalogu předmětů, které jsou využívány při tisku rozvrhových kartiček. Postup a pořadí jejich použití je následující:

  • – tlačítko nastavuje atributy Odhad počtu přednášek (na hodnotu jedna) a Odhad počtu cvičení (hodnota ze sloupce Skupin tabulky). Po nastavení těchto atributů je možné v případě potřeby hodnoty počtu přednášek/cvičení pozměnit ručně v aplikaci Editace katalogu předmětů. Po nastavení a případném upravení hodnot atributů předmětu se použije druhé tlačítko.

  • – tlačítkem se naplní obsah atributů Rozvrhované délky přednášekRozvrhované délky cvičení. Musí však být naplněny atributy Odhad počtu přednášek, Odhad počtu cvičení (oba se nastavují předchozím tlačítkem) a Dotace hodin pro jednotlivé typy akcí. Každým stisknutím tlačítka budou uvedené atributy všech předmětů znovu přegenerovány.