4. 7. 2020  22:39      Prokop        
Univerzitní informační systém

Definice administrativních úkonů


administrativní úkony!definice

Aplikace Definice administrativních úkonů slouží pro definici a správu administrativních úkonů, tedy určitých činností, jejichž vykonání je nutné u studentů sledovat a které nejsou dosud evidovány v informačním systému. Splnění úkonu je nutné evidovat v příslušné aplikaci Administrativní úkony ve Studijní evidenci. Pro zakládání a editaci úkonů je zapotřebí právo adm_ukony-e, pro přístup pouze pro čtení postačuje právo adm_ukony-p.

V horní části aplikace je zobrazen formulář pro definici nového úkonu. Pro nový úkon je zapotřebí vyplnit jeho název, stručný popis a období platnosti. Popis je zobrazován studijní referentce v zápisové aplikaci studenta. Informace pro samotného studenta, jak v daném případě postupovat, je možné zadat do pole Pokyny. Pokyny jsou studentovi zobrazovány při kontrole v zápisové aplikaci. Platnost udává období, ve kterém se má daný úkon nabízet ke kontrole. Spadá-li aktuální datum do období platnosti, kontrola splnění úkonu se provádí. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Přehled všech evidovaných administrativních úkonů je zobrazen v tabulce pod formulářem. U každého úkonu je zobrazen jeho název v mateřském a anglickém jazyce a období platnosti. Ve sloupci Splněno je uvedena dvojice čísel, z nichž první představuje počet studentů, kteří mají zaznamenáno splnění úkonu, druhé pak celkový počet studentů, na které se daný úkon vztahuje. Množinu studentů, u kterých se má kontrola splnění provádět lze definovat pomocí kvalifikátorů a parafikátorů po kliknutí na ikonu ve sloupci Omezení.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Atributy je možné editovat atributy zvoleného úkonu. Mezi ně patří:

  • Kontrola studenta v zápise – kontrola splnění administrativního úkonu se bude provádět v zápisové aplikaci studenta. Nebude-li mít student úkony splněny, nebude mu umožněn e-zápis do dalšího období. Studijní referentce se pouze zobrazí chyba v zápisové aplikaci zápisu, ale studenta bude moci zapsat.

  • Kontrola v zápise – studijní – kontrola splnění administrativního úkonu se bude provádět v zápisové aplikaci referentky. Pokud student nebude mít úkon splněn, nebude možné jej zapsat do dalšího období. Pokud je atribut nastaven na ano, projeví se kontrola i v zápisové aplikaci studenta (student nebude mít možnost provést e-zápis.) Jedná se o silnější podmínku něž atribut Kontrola studenta v zápise.

  • Kontrola ve studijní evidenci – pokud je nastaveno, ve studijní evidenci se referentce bude vypisovat upozornění, že student nemá administrativní úkon splněn.

Nastavení atributů je možné prohlížet po kliknutí na ikonu ve sloupci Atributy. Ikona ve sloupci Upravit slouží pro úpravu údajů příslušného úkonu. Nepotřebné úkony je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze úkony, jejichž splnění není u studentů evidováno.