Sep 30, 2020   6:26 p.m.      Jarolím        
University information system

Hromadné vyřazování studentů


Aplikace Hromadné vyřazování studentů je určena k hromadnému vyřazování studentů ze studia. Vyřazují se studenti, kteří úspěšně nebo neúspěšně ukončili studium na Panevropské vysoké škole. Úspěšně ukončené studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Neúspěšně ukončují studenti studium většinou v případě nesplnění studijních povinností – nedostatečný počet kreditů pro postup do dalšího období, třetí zápis stejného předmětu, nedostavení se k zápisu, na žádost studenta apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Individuální vyřazení je možné přes aplikaci Ukončení studiaPrůběhu studia.

Období hromadného vyřazování studentů nastává zpravidla po ukončení zápisů do dalšího období, kdy se vyřazují studenti, kteří nesplňují podmínky pro další studium a například blokují místa v rozvrhových akcích ostatním studentům. Ve zvoleném období lze zkontrolovat i studenty zapsané do dalšího studijního období. Při vyřazování před zápisy do dalšího období se do seznamu pro vyloučení nesmí zahrnout ti, kteří se nedostavili k zápisu (v období před zápisy by se vypsali všichni studenti fakulty).

V aplikaci se tedy nejprve vybere období, ve kterém má vyřazení studentů proběhnout. V případě vyřazování studentů z důvodu nesplnění studijních povinností se vybere období, které následuje po aktuálním (vyřazují se studenti, kteří nesplňují podmínky pro postup do dalšího období). Při vyřazování absolventů se volí aktuální období.

Nabídka období pro výběr studentů obsahuje pouze aktivní období. Aktivní období se počítá podle začátku a konce studijního období. Období je považováno za aktivní ještě 10 dní po konci a 60 dní před začátkem. Proto se v určitých intervalech, jako například v září, mohou nabízet dvě aktivní období.

Jakmile je období zvoleno, nabídne se formulář, ve kterém je možné vyřazované studenty omezit například podle studijního programu, zaměření, formy studia apod. Dále je zde možné zadat datum vyřazení, které se doplní ke studentům, u nichž nelze datum vyřazení určit přímo z důvodu vyřazení. Volba Kontrolovat studenty zapsané do dalšího období umožnuje provést kontrolu počtu získaných kreditů i pro studenty zapsané do následujícího semestru. V položce Důvody vyřazení se zvolí jeden nebo více důvodů, pro které mají být studenti vyřazeni ze studia. Je-li zvoleno více důvodů k vyřazení, a student splňuje více než jeden, bere se vždy v úvahu poslední v pořadí dle tohoto výběru. Seznam studentů dle zadaných kritérií se zobrazí po stisknutí tlačítka .

Aplikace nepracuje se studenty ve stavu 11 - navrženo vyřazení. Tito jsou vyřazování automaticky doběhnutím lhůty, případně individuálně v aplikaci Návrh na ukončení studia.

Vyřazovaným studentů je v poli Ukončit stavem automaticky předvybrán ukončovací kód, který odpovídá důvodu ukončení. Splňuje-li student více podmínek ukončení, je mu vložen kód uvedený jako poslední ve výběru. Ručně je možné nastavit jiný ukončovací kód. Datum ukončení u studentů, kteří nenastoupili po přerušení, odpovídá jejich přepokládanému ukončení přerušení. V dalších sloupcích tabulky může být uvedena indikace splnění závazků vůči škole týkající se například financování nebo splnění studijního plánu.

Seznam studentů je možné abecedně filtrovat nebo kliknutím na znak * se zobrazit celý seznam studentů.

Ještě před vyřazením je možné označeným studentům zaslat hromadnou e-mailovou zprávu stisknutím tlačítka . Studenti jsou ze studia vyřazeni po jejich označení, případné korekci ukončovacího kódu a data ukončení a po kliknutí na tlačítko . Protože se jedná o nevratnou operaci, je vhodné před stisknutím tlačítka ještě jednou zkontrolovat, zda jsou k vyřazení skutečně označeni správní studenti.

Po vyřazení studentů je v aplikaci zobrazen seznam vyřazených studentů společně s výsledkem jejich vyřazení. Pod seznamem je umístěno tlačítko , jež umožňuje vygenerovat soubor se seznamem právě vyřazených studentů pro další zpracování.

Po ukončení studia se studentům automaticky zruší veškeré jejich implicitní nároky, jako například stravovací účet, přístup na servery, průchod přístupovým systémem na učebny a studijní oddělení.
Studenty lze vracet do studia pouze individuálně přes aplikaci Vrátit do studiaPrůběhu studia.

Důvody vyřazení

Aplikace nabízí několik důvodů pro vyřazení studentů, jejich popis je uveden níže.

  • Dvakrát neúspěšně ukončený předmět - k vyřazení jsou nabídnuti studenti, kteří ani přes druhé zapsání předmětu tento předmět nezvládli úspěšně ukončit. V seznamu studentů se vedle důvodu vypisuje i kód neukončeného předmětu.

  • Nedostatek kreditů - aplikace nabídne studenty, kteří nesplňují minimální počet kreditů pro postup do dalšího období studia. Minimální počty kreditů, které musí student splnit určují atributy studijního systému Počet kreditů nutných k zápisu z 1. do 2. semestru celého studia, Počet kreditů získaných v posledních dvou obdobích nebo Počet kreditů získaných za akademický rok. V seznamu studentů je ve sloupci Důvod uvedeno, kolik kreditů z kolika povinných student získal.

  • Nedostavil se k zápisu – aplikace nabídne k vyřazení všechny studenty, kteří nejsou zapsáni do zvoleného období. Tento důvod se používá až po proběhnutí zápisů do období, v opačném případě by mohlo dojít k nechtěnému vyřazení všech studentů.

    Studenti, kteří se nedostavili k zápisu, a podmínky pro postup splňují, se vyřazují nakonec, přibližně týden po zápisech. Tento termín záleží na fakultě.
  • Nenastoupil po přerušení - k vyřazení jsou nabídnuti přerušení studenti, u nichž konec přerušení předchází nebo je roven aktuálnímu datu.

  • Úspěšné ukončení (ukončení státní zkouškou) – po vyplnění vysvědčení o státní zkoušce, konkrétně po vložení celkového výsledku státní zkoušky do vysvědčení, se studentům hromadně ukončuje studium a vyřazují se ze studia. Datum ukončení studia se automaticky vyplní podle data poslední studijní povinnosti, kterou studenti splnili. Poslední studijní povinnost se určuje z plnění studijních předmětů a předmětů státní zkoušky. Rozhodující je datum uvedené jako poslední. Může to být datum běžného předmětu, státnicového předmětu nebo datum obhajoby. Aby nedošlo k chybě, nabízejí se v hromadném vyřazování ze studia studenti s úspěšným ukončením kdykoliv, bez ohledu na zvolené období. Při výpisu seznamu adeptů na úspěšné ukončení studia lze označit možnost nekontrolovat splnění studijního plánu. Pak seznam bude obsahovat všechny studenty, kteří mají podanou přihlášku ke státní zkoušce a splněné státnice. Splnění státnic je pak indikováno v samostatném sloupci.

    Po vyřazení jsou studentům v UIS automaticky doplněny získané tituly dle absolvovaného programu (viz atribut studijního programu Získaný titul). Automaticky také informační systém zasílá informace o absolventovi – zaměstnanci univerzity – na personální oddělení, aby mohlo zaevidovat údaj o jeho získaném titulu (zaměstnanec však není zbaven povinnosti doložit na personální oddělení diplom). Nastavení automatického zasílána provádí vývojový tým.