14. 10. 2019  1:01      Boris        
Univerzitní informační systém

Evidence studijních programů


V aplikaci Evidence studijních programů jsou evidovány všechny studijní programy fakulty, rektorátu a dalších pracovišť vysoké školy. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním program-e nebo program-p.

Nový studijní program se zakládá přes formulář v úvodu aplikace, který obsahuje následující položky. Po jeho vyplnění se uloží kliknutím na :

  • Kód - kód studijního programu přidělovaný ministerstvem školství každému akreditovanému studijnímu programu. Maximální délka kódu je sedm znaků;

  • Název - vlastní název studijního programu tak, jak byl akreditován. Využívá se mimo jiné i v tiskových výstupech;

  • Název anglicky - oficiální název studijního programu v anglickém jazyce. Využívá se pro tiskové výstupy, proto je vhodné doplnit anglickou variantu názvu už při založení programu;

  • Zkratka - zkrácené označení studijního programu o maximální délce osmi znaků, které by mělo vycházet z názvu programu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku typu studia. Ve zkratce lze využít malá i velká písmena;

  • Zkratka anglicky - anglická varianta zkratky názvu studijního programu, opět by měla vycházet z anglického názvu programu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku typu studia. Ve zkratce lze využít malá i velká písmena;

  • Typ studia – určuje typ studia studijního programu (bakalářský, magisterský navazující, doktorský apod.). Typ celoživotní vzdělávání se využívá pro studia celoživotního vzdělávání delšího průběhu, pro krátkodobá studia je vhodnější volit typ kurz. Typ zahraniční studenti je speciálním typem využívaným pro evidenci přijíždějícíh zahraničních studentů výměnných studijních programů (SOCRATES-ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS atd.);

  • Pracoviště - určuje pracoviště, ke kterému je studijní program příslušný. Je jím fakulta, rektorát apod. Pracoviště se dohledá přes vyhledávací pole například podle jeho zkratky.

  • Akreditační stav - volba vyjadřuje stav akreditace studijního programu (podrobněji viz akreditační stav).

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných studijních programů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého studijního programu je zobrazen kód, název, úplná zkratka, typ studia a akreditační stav. Uživatelům s právy na více fakult je navíc zobrazen sloupec Pracoviště, ve kterém je uvedena příslušnost studijního programu k pracovišti. Změnu základních atributů studijního programu je možné provést přes ikonu ve sloupci Upravit.

U studijního programu lze evidovat informace o délce akreditace, nastavovat délky studia, spravovat zařazení studijního programu do soustavy studijních oborů nebo evidovat klíčová slova. Jednotlivé operace jsou popsány v samostatných částech tohoto textu.

Ikony , ve sloupci Programy umožňují zobrazit, resp. editovat atributy zvoleného studijního programu. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v tomto textu.

Prostřednictvím ikon ve sloupci Informace o programu lze prohlížet nebo editovat charakteristiky studijního programu pro jednotlivá období. Charakteristiky se zobrazují v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací a tisknou se v Brožuře Studijních programů. Charakteristiky lze evidovat pro období, pro které je založen studijní plán zvoleného programu. Příslušné období se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka . Pokud se charakteristiky nemění je vhodné založit další variantu kopií předchozího období. Založenou variantu je možné smazat jejím označením a stisknutím tlačítka . Zrušení varianty je nevratnou operací!

Studijní program, pro který nejsou založena žádná studia nebo zaměření je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Seznam studijních programů je možné omezit prostřednictvím filtru umístěným nad seznamem.

Studijní program U 99 99 Studenti jiných univerzit je určen k evidenci studentů studujících předměty na Panevropské vysoké škole, resp. jejích fakultách, přičemž kmenově tito studenti pocházejí z jiných univerzit. Studia těchto studentů se neodesílají do CRS.

Akreditace studijního programu

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Akreditace lze u zvoleného programu evidovat údaje o akreditaci studijního programu. Nový záznam o akreditaci se zaeviduje prostřednictvím formulůře v úvodu aplikace, kde se zvolí forma studia, jazyk a termín odkdy/dokdy je akreditace platná. Vyplněné údaje se potvrdí stisknutím tlačítka . Seznam evidovaných akreditací zvoleného programu je zobrazen v přehledové tabulce. Údaje o akreditaci studijního programu slouží pouze pro evidenční účely a jsou využívány v aplikaci Přehled akreditací.

Evidence délky studijního programu

Pro každý studijní program, případně pro jemu podřízené zaměření musí být zaevidována standarní délka studia. Evidence se provádí po kliknutí na ikonu ve sloupci Délka studia. Údaj o délce studia se využívá např. při stanovení počtu období studijních plánů.

Délka studia se zaeviduja pomocí formuláře v úvodu aplikace. Má-li být délka evidována zvlášť pro zaměření, zvolí se zaměření z nabídky, jinak se ponechá možnost nezadáno - délka tak bude platná pro celý program v dané formě studia. Forma studia se volí z nabídky. Vlastní délka studia se zadá do pole Standarní délka - udává se v letech a zadat lze jako desetinné číslo (např. 3,5 roku = 7 semestrů). Pole Max. délka určuje maximální dobu studia v daném programu/zaměření. Pole Kredity slouží pro zadání celkového počtu kreditů, které musí být ve studijním programu získány. Vyplňuje se pouze v případě, kdy nelze počet kreditů odvodit jako násobek standardní délky studia a počtu kreditů za semestr (atribut studijního systému). Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Evidované délky studia zvoleného studijního programu jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit nebo smazat označením pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Údaje o délce studia a maximální délce studia jsou přenášeny do odpovídajících atributů studií evidovaných v daném studijním programu. Pokud se dodatečně provede změna těchto atributů, pak má tato změna vliv pouze nově zapsané studenty a nové založené studijní plány, u ostatních je evidována původní délka studia (rozpor vzniká většinou po importu dat a následné opravě délky studia, problém je nutné řešit s datamažerem).

Studijní obor

V této části aplikace Evidence studijních programů lze ke zvolenému studijnímu programu přiřazovat obory, ve kterých je studijní program uskutečňován.

Požadovaný obor se volí z nabídky, které obsahuje číselník všech studijních oborů SR. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka . Je-li studijní program zařazen do více studijních oborů, přidávají se jednotlivé obory postupně.

Seznam studijních oborů, ve kterých je studijní program zařazen je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit nebo smazat označením pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Atributy studijního zaměření

Prostřednictvím atributů je možné nastavit další parametry studijního programu. Atributy mají vliv na funkci aplikací UIS.

Doplňkový jazyk výuky

Prostřednictvím tohoto atributu lze ke studijnímu programu nastavit další jazyky výuky. Atribut je určen pouze pro evidenční učely a umožňuje informovat uchazeče/studenty o tom, v jakém dalším jazyce (oproti atributu Program je vyučován v jazyce) probíhá výuka ve studijním programu (např. při výběru typu přijímacího řízení v podání e-přihlášky).

Doplňující informace

Pole slouží pro zadání textu, který se má tisknout na dodatek k diplomu v bodě 6.1 pro zvolený studijní program. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Nastavený text má přednost před textem evidovaným v atributech pracoviště (fakulty).

Garant akreditace

Umožňuje určit osobu odpovědnou za akreditaci studijního program (mimo garanta studijního programu). Evidovaní garanti akreditací získávají přístup do části Portálu garanta věnované akreditacím.

Garant programu

Hlavní garant studijního programu. Zobrazuje se studentům a uchazečům v aplikaci Studijní plány, tiskne se v Brožuře Studijních programů, může být zapojen do různých studijních procesů v UIS (např. schvalování témat a oponentů ZP), tiskne se na osvědčení programů celoživotního vzdělávání apod.

Hlavní studijní oblasti

Text, který se tiskne na dodatek k diplomu v bodě 2.2. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Používá se pouze u bezoborových programů, jinak se bere ze stejného atributu oboru.

Lze studovat bez oboru

Je-li nastaveno na Ano, může být program studován bez určení zaměření, i když program zaměření má. Není nutné nastavovat u programů, které nemají zaměření.

Místa výuky

Prostřednictvím tohoto atributu lze u programu zaevidovat jedno nebo více míst, ve kterých probíhá výuka programu.

Požadavky na studium

Atribut slouží pro zadání textu, který se vypisuje na dodatku k diplomu v bodě 4.2. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Používá se pouze u bezoborových programů, jinak se bere ze stejného atributu oboru. Text je možné formátovat pomocí maker \mezinadpis{text nadpisu} pro průběžný nadpis a \odrazka umístěným na začátku odstavce pro odstavec s odrážkou.

Program je vyučován v jazyce

Atribut určuje jazyk, ve kterém je výuka studijního programu uskutečňována.

Program pro zahraniční studenty na výměnných pobytech

Studijní program označuje za umělý (není evidován na MŠ ani v CRS), je určený pro interní evidenci zahraničních studentů přijíždějících na krátkodobé výměnné pobyty. Studia zařazená pod tímto programem jsou zasílána do matriky, platí pro ně proto všechna omezení a pravidla jako pro běžná matriková studia.

Schvalovatelé oponentů

Zobrazuje seznam osob, které mohou přistupovat do schvalování navržených oponentů se stejnými právy jako garant programu. Nastavení osob provádí garant programu v aplikaci Portál garanta studijního programu a nastavení je dostupné pouze v případě, kdy garant programu může na daném studijním programu schvalovat oponenty.

Schvalovatelé témat

Zobrazuje seznam osob, které mohou přistupovat do schvalování navržených témat závěrečných prací se stejnými právy jako garant programu. Nastavení osob provádí garant programu v aplikaci Portál garanta studijního programu a nastavení je dostupné pouze v případě, kdy garant programu může na daném studijním programu schvalovat témata.

Spolugarantující pracoviště

Pracoviště (fakulta), které spoluzajišťuje výuku studijního programu spolu s hlavním pracovištěm programu. Zobrazuje se v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací, tiskne se v Brožuře Studijních programů.

Univerzitní program

Atribut se používá u studijních programů, které jsou společné pro více fakult, avšak jedna z nich jeho výuku garantuje. Na tištěných dokumentech se místo jména děkana uvádí jméno rektora. Do matriky se informace takového studijního programu odesílají za celou vysokou školu, ne za fakultu.

Více komisí státních zkoušek

Pokud je atribut nastaven na hodnotu Ano, pak je možné přiřadit studenta k více komisím státních, resp. závěrečných zkoušek. Přebíjí atribut Více komisí státních zkoušek v atributech období. Nastavení musí být provedeno před rozřazováním studentů do komisí!

Virtuální uznaný předmět

Atribut slouží pro evidenci předmětů, které jsou automaticky splněné na daném stupni studia pro kontrolu prerekvizit studovaných předmětů. Používá se hlavně u předmětů navazujícího studia, které nemají být přístupné ke studiu jiným studentům. V navazujícím studijním programu se zaeviduje zkratka virtuálního předmětu a tento kód se pak vkládá jako prerekvizita do určených předmětů. V kontrole prerekvizit je pro navazující programy automaticky uznáván kód SBZ a PZK, tyto kódy není tedy nutné znovu do tohoto atributu zadávat.

Závěrečná zkouška

Atribut udává, zda ukončení studijního programu je podmíněno některým typem závěrečné zkoušky (státní bakalářská, státní závěrečný atp.).

Získaný titul (před jménem, za jménem)

Prostřednictvím těchto atributů se k programu nastavuje titul, který je udělen úspěšnému absolventovi studijního programu při jeho vyřazení ze studia.