Sep 26, 2020   2:23 p.m.      Edita        
University information system

Tisk výstupních dokumentů


Aplikace Tisk výstupních dokumentů je určena pro tisk výstupních dokumentů absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo study-vyst-dok-hrom.

Individuální tisk diplomu a dodatku k diplomu lze provést ve Studijní evidenci - ikona Tisk dokumentů

Po vstupu do aplikace se provede výběr studijního období, ve kterém studenti absolvovali. Následuje volba souboru studentů – všichni (zahrnuje i již vyřazené studenty) nebo aktivní (zahrnuje pouze dosud nevyřazené studenty). Volba se potvrdí tlačítkem . Další podmínkou výběru studentů je zapsaný předmět speciálního typu závěrečná zkouška a vyplněné vysvědčení.

V dalším kroku je zobrazen formulář pro omezení výběru studentů podle studijního programu, zaměření, formy apod. Jeho součástí je také výběr akce, která se má provést po stisknutí tlačítka :

 • výběr studentů pro tisk – vybere se seznam studentů, kteří vyhovují zadaným podmínkám. Tento výběr se většinou používá pro tisk dokumentů jen vybraným studentům. Studenti, jimž se má dokument vytisknout, se označí, z nabídky se zvolí požadovaná akce a stiskne se tlačítko . Studenty je možné označit individuálně nebo hromadně tlačítky pod seznamem - tlačítko označí všechny zobrazené studenty; tlačítko označí pouze studenty, kterým zvolený dokument ještě nebyl vytištěn a archivován; obdobně tlačítko označí pouze studenty, pro které již byl zvolený dokument vytištěn a archivován.

 • tisk diplomů – vytiskne diplomy všem studentům, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři. Operace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním study-vystup-dok;

 • tisk diplomů anglicky – vytisknou se diplomy v anglickém jazyce všem studentům, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři. Operace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním study-vystup-dok;

 • tisk příloh k diplomům – vytisknou se přílohy (dodatky) k diplomům všem studentům, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři. Součástí přílohy k diplomu je seznam studovaných předmětů, vyjma předmětů, které byly během studia automaticky nebo ručně zrušeny. Operace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním study-vystup-dok;

 • tisk příloh k diplomům anglicky – vytisknou se přílohy k diplomům v anglickém jazyce všem studentům, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři. Operace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním study-vystup-dok;

 • tisk protokolové knihy – vytiskne se protokolová kniha obsahující seznam studentů, kteří úspěšně ukončili své studium, číslo vydaného diplomu, datum ukončení studia, udělený titul atd. Kniha se tiskne až po vytištění diplomů;

 • tisk osvědčení – vytisknou osvědčení o absolvování studia pro studenty celoživotních studií, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři a kterým bylo do UIS vloženo vysvědčení;

Diplom a dodatek k diplomu a osvědčení pro CŽV se při prvním tisku digitálně archivují. Jejich opakovaný tisk se provádí z digitálního archivu. Pokud je první výtisk chybný a je třeba diplom nebo dodatek k diplomu opravit, je nutné je před dalším tiskem odstranit verzi uloženou v elektronickém archivu.

Na diplomu a dodatku k diplomu se tiskne datum ukončení studia, které odpovídá poslední splněné studijní povinnosti studenta. Pokud datum neodpovídá, je vhodné prověřit evidované výsledky studovaných předmětů.
Diplomy se tisknou ve formátu A4. Alternativně lze použít formát A3 nebo A5. Nastavení formátu diplomu se provádí v aplikaci Formáty diplomů, nicméně o výsledném formátu diplomu rozhoduje tisková šablona, ve které může být aplikační nastavení dodatečně přetíženo. Změnu formátu diplomu je nutno konzultovat s vývojovým týmem UIS.

Tisk dodatku k diplomu

Dodatek k diplomu je komplexní dokument, který obsahuje údaje z různých aplikací UIS. Před samotným tiskem dodatků je vhodné zkontrolovat a případně doplnit chybějící údaje, jejichž absence by vedla k vytištění neúplných verzí dodatků. Před finálním tiskem dodatků pro všechny studenty je doporučeno vygenerovat několik zkušebních vzorků a provést jejich vizuální kontrolu, až poté spustit generování dodatků pro všechny absolventy. Do kontroly je vhodné zahrnout následující údaje:

Tisk osvědčení pro CŽV studia

Osvědčení je možné tisknout absolventům celoživotního studia s vyplněným nebo nevyplněným vysvědčením, podmínkou však je vložení úspěšného výsledku speciálního předmětu typu Závěrečná zkouška, Státní zkouška apod. Na osvědčení je uveden název studijního programu i zaměření.

Pro tisk osvědčení musí integrátor fakulty vyplnit následující atributy v aplikaci Evidence studijních programů, které umožňují variabilitu osvědčení pro různé studijní programy. Žádný z uvedených atributů není povinný, jejich vyplnění ovlivňuje celkový obsah osvědčení.

 • Garant programu – nebude-li uveden, nebude se na osvědčení tisknout jeho jméno.

 • Podpis rektora na osvědčení – pokud bude zvolena hodnota Ano, pak se na osvědčení pro zvolený studijní program bude tisknout jméno a místo pro podpis rektora.

 • Popis programu na osvědčení – pokud bude text vyplněn, bude se tisknout pod název studijního programu.

 • Co absolvoval na osvědčení – vyplňuje se ve 4. pádu. Pokud bude text vyplněn, bude se tisknout informace o tom, co student absolvoval (např. čtyřsemestrální kurz).

 • Číslo ministerské akreditace na osvědčení – přidělené číslo, které se má na osvědčení vytisknout. Pro studia s akreditovaným zaměřením je nutné číslo akreditace zavést v aplikaci Evidence zaměření.

 • Spoluvzdělávací instituce na osvědčení – název instituce, která se podílela na zajištění výuky a má být uvedena na osvědčení.

 • Obhajoba na osvědčení – pokud bude vyplněno na hodnotu Ano, pak se na osvědčení pro zvolený studijní program bude tisknout věta o obhajobě závěrečné práce a vkládat název závěrečné práce, který je uložen v zadání závěrečné práce.

 • Akreditovaný program – atribut ovlivňuje tisk nápisu Česká republika na osvědčení. Pokud je nastaven na Ano, nápis se tiskne.