Jun 2, 2020   10:48 a.m.      Xénia        
University information system

Evidence habilitačních prací


habilitační práce

Aplikace Evidence habilitačních prací je určena pro evidenci a správu habilitačních prací. Aplikace umožňuje sestavit zadání habilitační práce, odevzdat soubory s vlastní prací, sestavit oponentské posudky, vložit výsledek obhajoby a další operace. Odevzdané závěrečné práce jsou automaticky odesílány do Centrálního registru závěrečných prací (dále jen CRZP), kde jsou práce posuzovány z hlediska jejich originality a zpět do UIS je zasílán protokol o výsledku kontroly. Agenda Evidence habilitačních prací je dostupná pouze uživatelům s právem Zadavatel habilitačních prací stud-hab-e.

Aktuální práce

Záložka Aktuální práce obsahuje všechny prácí u kterých probíhá habilitační řízení a umožňuje jejich správu.

Habilitační práce, u nichž bylo ukončeno habilitační řízení, jsou k dohledání aplikaci Historické práce.

Seznam habilitačních prací je zobrazen v přehledové tabulce. U každé práce je pomocí ikon ve sloupci Stav znázorněn stav práce z hlediska kompletnosti jednotlivých částí závěrečné práce, přičemž uvnitř značky je číselně uvedena daná operace se závěrečnou prací (např. kompletnost zadání, doplňující informace, vložení posudku oponenta). Podrobnější význam jednotlivých ikon je uveden v legendě pod seznamem. Dále je uvedeno jméno habilitanta, vlastní název práce a identifikace pracoviště, na kterém je práce vedena. Je-li jméno habilitanta aktivní, jedná se o osobu s uživatelským účtem v UIS. Ikona ve sloupci Podrobnosti umožňuje vstup do aplikace Závěrečná práce, kde je možné provádět další operace spojené s úspěšným odevzdáním habilitační práce.

Práce s habilitačními pracemi je do jisté míry totožná práci s bakalářskou nebo diplomovou prací.

Zadání habilitační práce, resp. celou práci, je možné smazat označením políčka ve sloupci Ozn. a následným stisknutím tlačítka . Seznam prací lze pomocí filtru nad seznamem omezit pouze na práce vedené na vybraném pracovišti.

Přehled osob bez zadání habilitační práce poskytuje záložka Seznam habilitantů bez zadání.

Historické práce

Záložka Historické práce zobrazuje habilitační práce, které již nejsou aktuální a jsou z evidence aktuálních prací převedeny mezi historické. Převod se provede automaticky, jakmile je pro práci zadán výsledek obhajoby.

Seznam historických prací je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav habilitační práce z hlediska jejího obhájení (obhájená, neobhájená, nezadán výsledek obhajoby). Dále je uvedeno jméno habilitanta, vlastní název práce a identifikace pracoviště, na kterém je práce vedena. Je-li jméno habilitanta aktivní, jedná se o osobu s uživatelským účtem v UIS. Ikona ve sloupci Podrobnosti umožňuje vstup do aplikace Závěrečná práce, kde je možné získat další informace o práci, případně provést další operace.

Seznam prací lze pomocí filtru nad seznamem omezit pouze na práce vedené na vybraném pracovišti.

Nový habilitant

Záložka Nový habilitant slouží k zadání nového habilitanta a následnému založení zadání habilitační práce.

Nového habilitanta je možné založit dvěma způsoby podle toho, zda je již evidován v UIS či nikoliv:

  • osoba je známým uživatelem systému – osoba je v UIS již evidovaná a lze ji dohledat mezi uživateli zadáním jména nebo identifikačního čísla a následným stisknutím tlačítka .

  • osoba není uživatelem systému – osoba není evidovaná v UIS a je nutné ji založit vyplněním jména a příjmení a nastavením příslušných akademických titulů. V tomto případě se osoba zakládá pouze pro potřeby aplikace habilitačních prací a není jí tedy vytvářen plnohodnotný uživatelský účet. Takto založenou osobu nebude možné dohledat v aplikaci Lidé na PEVŠ.

Tlačítko potvrzuje založení nového habilitanta a nabídne formulář pro vyplnění zadání habilitační práce. Zadání habilitační práce není nutné vyplňovat ihned a je možné jej založit pozdějí. Seznam osob bez založeného zadání poskytuje záložka Seznam habilitantů bez zadání.

Seznam habilitantů bez zadání

Záložka Seznam habilitantů bez zadání zobrazuje seznam všech osob, kterým byla přidána role habilitant, ale dosud jim nebylo založeno zadání habilitační práce.

Seznam habilitantů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého habilitanta je ve sloupci Uživatel uveden příznak, zda je habilitant evidována jako uživatel UIS či nikoliv. Zadání je možné příslušnému habilitantovi založit kliknutím na ikonu ve sloupci Založit zadání.

Roli habilitant je možné označeným osobám odebrat stisknutím tlačítka .