Jun 4, 2020   6:13 a.m.      Lenka        
University information system

Kvalifikační obory


kvalifikační obory

Aplikace Kvalifikační obory slouží k prohlížení číselníku kvalifikačních odborů a umožňuje editaci jejich anglických názvů. Aplikace je pro prohlížení přístupná uživatelům s oprávněním kval_obory-p, uživatelé s oprávněním kval_obory-e mohou provádět editaci anglických názvů odborů. Možnost editace překladu je dostupná typicky pouze hlavnímu integrátorovi.

Seznam všech kvalifikačních odborů je uveden v přehledové tabulce. Pro každý odbor je uveden jeho kód a název dle soustavy studijních odborů vydávané Ministerstvem školství. Dále je zobrazen anglický překlad názvu odboru a KKOV kód. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné anglický název editovat.

Názvy jednotlivých odborů a jejich překlady jsou využívány v celé řadě tiskových výstupů, včetně diplomu a dodatku k diplomu, je proto třeba udržovat tyto údaje aktuální.