20. 9. 2020  7:00      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

testy.html


Testy a generování testů

testyE-testy

E-testy umožňují vyučujícím vypsat test, který může být omezen na různé učebny, čas i studenty (např. vybraný zkušební termín), ale i naopak. Testy se generují z báze otázek, kterou si učitelé zakládají v aplikaci Testové báze. Testy mohou sestavovat (generovat) uživatelé, kteří mají přístup k testové bázi (více na straně ) a tato báze je naplněna otázkami s možnými odpověďmi. Otázky musí být v kompletním stavu, jinak je nelze v testu použít. Otázky mohou být tematicky členěny ve složkách. Druhy otázek, jejich prezentace a způsob tvorby je uveden na straně .

Generování testů je defaultně náhodné. Systém náhodně vybere z báze jednotlivé otázky i možné odpovědi. Variabilita jednotlivých testů je dána velikostí testové báze. Zkoušející může nastavit, aby všechny generované testy byly stejné.

Volbou způsobu vyhodnocení (více na straně ) může zkoušející ovlivnit výpočet bodů za špatné odpovědi. Její nastavení je plně na zkoušejícím. Pro studenty to může znamenat, že jim za nesprávné tipování budou strženy body. Standardně je nastaven základní způsob vyhodnocení, při kterém jsou body udělovány za všechny správné odpovědi.

Po vypracování testu jsou studentům zobrazeny pouze dosažené body, rozhodnutí o případné známce je již plně na zkoušejících. V některých případech může test obsahovat i otevřené otázky, kdy student odpovídá formou několika vět. V tomto případě je nabízena možnost započítání i těchto bodů, ale až zkoušející ručně opraví otázky a body zadá do UIS. Automatizace vyhodnocení takových otázek je bohužel reálná pouze v oblasti experimentů.

Výsledky testů si mohou učitelé prohlížet v portálu Záznamník učitele, pokud chtějí, mohou je zveřejnit studentům včetně rozpisu chyb a bodů za jednotlivé otázky. Zveřejňování testů studentům zvyšuje potřebu kontinuální obnovy otázek v bázi a navrhování srozumitelných a relevantních otázek není jednoduchá činnost.

V případě, že otázka není zadána jednoznačně, a proto její vyhodnocení není korektní, mohou učitelé provést ruční úpravu bodů. Neplatí, že dosažené body testu nelze již více korigovat. E-testy jsou elektronickou obdobou papírových testů, principiálně je použití úplně stejné, pouze některé operace provádí UISautomaticky za zkoušejícího.

Typy testů

E-testy!typy

Podle způsobu použití můžeme testy rozdělit do několika tzv. rodin, které se dále mohou dělit. Typy testů:

 • Předmětové testytesty!předmětové – jejich použití je vázáno na vyučovaný předmět. Testy se generují pro konkrétní předmět v portálu Záznamník učitele. K testu má přístup jeho autor a učitelé s právy k předmětu – garant a administrativa předmětu. Je-li autorem garant, pak má k testu přístup pouze on a osoby s právem administrativa předmětu. Autor testu může nastavit práva k testu dalším vyučujícím předmětu. Tj. právo administrativa testu (umožňuje zápis) nebo prohlížení testu (slouží pouze k prohlížení). Způsob přípravy a generování testů je uveden na straně . Předmětové testy lze rozdělit na tři základní testy:

  • předmětový test – používá se pro průběžné zkoušení studentů předmětu během semestru;

  • zkouškový test – je určen pro zkoušení studentů. Má nastavenu známkovací stupnici odpovídající SZŘ;

  • zápočtový test – je určen pro zjišťování znalostí studentů nutných k získání zápočtu. Má nastavenu hodnotící stupnici – započteno, nezapočteno.

  Uvedené rozdělení předmětových testů je pouze informativní a slouží spíše pro uživatelské rozlišení testů. Typ testu je zohledňován v aplikaci Termíny testu (více na straně \pageref{terminy-testu}), kde se kontroluje napojení typu testu na typ zkouškového termínu (aplikace upozorňuje na neodpovídající typ termínu, nebrání však vypracování testu) a dále pak v Nastavení hodnoticí stupnice testu (strana \pageref{test-hodnotici-stupnice}), kde se podle typu testu volí dostupné typy hodnotící stupnice.

 • Obecné testytesty!obecné – jejich použití není vázáno na předmět, ale na studijní období. Testy se generují v aplikaci Obecné e-testy, která je umístěna v Osobní administrativě v sekci eLearning. K tvorbě obecných testů má přístup pouze uživatel s právem elis-ot-a. Způsob přípravy a tvorby testů je uveden na straně . Obecné testy se dělí na:

  • rozřazovací test – používá se například pro rozřazování studentů do studijních skupin předmětu (sestavení znalostně konzistentních skupin). Typické u jazykových předmětů, kde je nutné rozdělit studenty podle jejich pokročilosti. Test navazuje na zápisy předmětů. Vygenerovaný test je vázán na předmět, je jeho atributem. Test má nastavenu vlastní bodovací stupnici. Jedná se o test pro masové využití;

  • test pro přijímací řízení – je určený uchazečům o studium na PEVŠ. Na jeho základě je zpracována přijímací zkouška;

  • uživatelský test – jeho použití se netýká studia. Například se může jednat o různé průzkumy či kontroly znalostí.

 • Cvičné testytesty!cvičné – používají se v e-learningových nástrojích, tedy ve studijních e-oporách nebo e-osnovách. Výsledky testů se neukládají, slouží k jednorázovému použití (výjimku tvoří cvičné testy v osnově předmětu – více ve 3. svazku Učitel). Způsob přípravy a tvorby testů je uveden na straně .

 • Vzor testutesty!vzory – nemá samostatné využití, slouží jako podklad pro přípravu reálných testů. Vzor definuje scénárista nebo administrativa e-projektu v aplikaci Nástroje scénáristy (viz strana ). Způsob přípravy a tvorby testů je uveden na straně .

Atributy testů

testy!atributy

Následující výčet obsahuje seznam položek formuláře pro založení testu a jejich význam.

 • Typ – určuje další použití testu, liší se podle typu rodiny testů. Význam jednotlivých typů je uveden na straně . Nenastavuje se u cvičných testů.

 • Název – název testu je povinným údajem.

 • Popis – pracovní popis testu pro autora testu. Je nepovinným údajem.

 • Pokynytesty!pokyny – umožňuje vložení pokynů určených k testu. Pokyny jsou součástí zadání testu, slouží jako informace studentům. Pro popis pokynů je možné využít HTML editor (volba ano), který umožňuje vkládat formátovaný text (více o použití editoru na straně ). Vyplnění pokynů není povinné, je však vhodné.

 • Doba trvánítesty!doba trvání – určuje dobu zpracování testu studenty. Doba se zadává v minutách. Po této době se test studentům, kteří jej ještě neodevzdali, automaticky uzavře. Má-li mít test dobu trvání neomezenou, vyplní se hodnota 0 (nula).

 • Řadit složky – určuje vlastnost testu. Pokud je položka označena, složky s otázkami se budou v testu řadit ve stejném pořadí jako je pořadí složek v testové bázi. Nebude-li položka označena, složky se budou řadit náhodně.

 • Stejné testy – při zaškrtnutí tohoto pole budou práce všech studentů stejné, tj. stejné otázky ve stejném sledu se stejnou nabídkou možných odpovědí.

 • Zobrazovat body – pole určuje, zda budou studentům v testu zobrazována bodová ohodnocení jednotlivých otázek.

 • Zobrazovat nápovědu – pokud je pole označeno, bude se studentům zobrazovat nápověda, jak otázku úspěšně vyplnit. Příklad nápovědy u otázky typu výběrová 1 z N: Vyberte jednu z nabízených možností.

 • Zobrazovat výsledek – určuje, zda se studentovi po vyhodnocení testu zobrazí podrobné výsledky práce. Nastavuje se pouze u cvičných testů.

 • Způsob vyhodnocení – určuje způsob, jakým se test bude vyhodnocovat (více na straně ):

  • základní – body jsou uděleny za všechny správné odpovědi;

  • základní se strháváním bodů – body jsou uděleny za všechny správné odpovědi, dále jsou za všechny nesprávné odpovědi body strhnuty;

  • dichotomický – body budou uděleny pouze za zcela správné odpovědi, za částečné odpovědi body uděleny nebudou;

  • dichotomický se strháváním bodů – body budou uděleny pouze za zcela správné odpovědi, za částečné odpovědi budou uděleny body záporné.

 • Způsob interpretace výsledků – určuje způsob výpočtu procentuelní úspěšnosti (význam a vztahy pro výpočet jsou uvedeny na straně  ):

  • základní;

  • rozšířený.

 • Způsob zobrazení výsledků – způsob zobrazení výsledků studentům:

  • znění otázky, odpovědi a body;

  • jen znění otázky a body;

  • jen pořadí otázek a body.

 • Nevymezovat bloky – označením volby se nebudou zobrazovat nadpisy bloků otázek, pokud jsou v testu použity složky otázek s pokyny.

 • Minimum odpovězených otázek – počet otázek, na které musí student odpovědět, aby byl test vyhodnocen.

 • Otázky – zobrazeny jsou složky báze testů, ke kterým má uživatel přístup. Pro lepší orientaci jsou složky uspořádány do stromového zobrazení. Jednotlivé složky lze otevírat a zavírat ikonami umístěnými před názvem složky.

  Složka se do testu zařadí uvedením počtu otázek, které se mají v testu použít, dále lze zvolit počet bodů, které se mají studentům za správnou odpověď na otázku z dané složky přidělit. Nebudou-li body uvedeny, použije se počet bodů uvedený v testové bázi. Pokud složka nemá vlastnost výběru otázek ze složky, jsou vždy použity všechny a místo pole pro zadání počtu otázek je zde zaškrtávací pole.

  Číslo u názvu složky udává počet otázek evidovaných ve složce. Je to také maximální počet otázek, které je ze složky možné použít při sestavování testu.

Příprava a vypisování předmětových a obecných testů

testy!předmětové!přípravaE-testy!přípravaE-testy!vypisování

Příprava a vypisování předmětových a obecných testů je velice podobná, probíhá v samostatných aplikacích prostřednictvím stejného formuláře:

Založené testy se řadí v tabulce příslušné aplikace jako například na obrázku OBR-NAHRAD. Obsah tabulky lze omezit podle typu testu, z menu se zvolí typ testu a klikne se na tlačítko . Pomocí ikon lze s jednotlivými testy provádět další operace. Význam jednotlivých sloupců tabulky:

 • Ozn. – zaškrtnutím pole a stisknutím tlačítka je možné označené testy smazat. Pozor, jedná se o nevratnou operaci.

 • Stav – vyjadřuje aktuální stav testu – proběhlý nebo právě probíhající test, test s určeným nebo neurčeným místem konání.

 • Název – název testu. Než je studentům test vypsán, je možné jej změnit přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Typ – typ testu. Než je studentům test vypsán, je možné jej změnit přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Zveřejnit zadánítesty!zveřejnit zadání – ikona umožňuje manuální zveřejnění a uzavření testů (více na straně ). Význam ikon je následující:testy!obecné!zveřejnit

  • – test je uzavřen, studentům nepřístupný. Kliknutím na ikonu se otevře.

  • – test je otevřen, studentům přístupný. Kliknutím na ikonu se uzavře.

 • Zveřejnit výsledkytesty!zveřejnit výsledky – ikona umožňuje manuální zveřejnění výsledků testu studentům, kteří test absolvovali. Význam ikon je následující:

  • – výsledky nejsou studentům zveřejněny. Kliknutím na ikonu se výsledky zveřejní.

  • – výsledky jsou zveřejněny. Kliknutím na ikonu se studentům výsledky testu skryjí.

 • Správce – autor testu, spravuje údaje o testu.

 • Vytvořeno – datum vygenerování testu.

 •  Správa – místo, kde jsou uvedeny základní informace o testu a další aplikace pro práci s testem. Více na straně .

 •  Termíny – aplikace pro určení času, místa a skupiny uživatelů testů. Více na straně  .

 •  Náhled – zobrazení testu tak, jak jej vidí studenti při jeho zpracování.

 •  Výsledky – seznam výsledků testu jednotlivých studentů s možností zobrazení podrobností a tiskem souhrnu. Více na straně .

 •  Statistiky o testu – ikona poskytuje základní údaje o testu, podrobnější informace o složkách testu a o použitých otázkách. Současně se zmíněnými údaji je vždy zobrazen graf. Více na straně .

 •  Statistiky – porovnání – ikona umožňuje porovnat výsledků testů mezi sebou. Více na straně .

 •  Kopírovat – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro založení nového e-testu vyplněný podle zvoleného testu. Vlastnosti testu lze upravit a doplnit další otázky.

 •  Upravit – ikona umožňuje provést změny v testu, formulář pro provedení změn je stejný jako je formulář pro vytvoření testu. Ikona se nezobrazuje v případě, že je test spuštěn nebo již proběhl.

Správa testu

testy!správa

Aplikace Správa testu (obr.  OBR-NAHRAD) poskytuje základní přehled informací o vybraném testu, jako například název, popis, typ testu, pokyny k testu, seznam složek a počet použitých otázek. Dále poskytuje následující aplikace pro práci s testem:

Termíny testu a účastníci testu

testy!termínytesty!účastnící

Pro každý e-test je nutné stanovit termín konání testu. Atributy termínu určují kdo, kdy a odkud si může test spustit. Termín může být dostupný jen konkrétním studentům z počítačů určené učebny, může být dostupný všem z jakéhokoliv počítače apod. Ke každému testu lze přiřadit více termínů, přičemž každý termín může mít nastaveny atributy v různých variantách. Ke specifikaci termínu testu se přistupuje ze seznamu testů přes ikonu ve sloupci Termíny (např. na obrázku OBR-NAHRAD).

 • Předmětový test – termín předmětového testu může být dán termínem vypsaným v aplikaci Vypisování termínů nebo určením data a času konání a místem konání. Nový termín testu se přidá přes formulář na obrázku (obr.  OBR-NAHRAD), kde se vyplní:

  • Propojení termínů s testem – omezuje skupinu účastníků testu. Test může být dostupný:

   • konkrétní skupině uživatelů – z menu se zvolí jeden nebo více vypsaných termínů, které současně určí skupinu studentů, jež může test spustit a vypracovat, určí termín a místo konání testu. Volit lze pouze termíny které právě probíhají, nebo probíhat teprve budou. Kontrolována je logická návaznost testu na termín a na nesrovnalosti je uživatel upozorněn informací nad seznamem termínů a ve sloupci Kontrola termínu je uveden konkrétní problém. I přes uvedené nesrovnalosti je možné test vypracovat.

    Pro každý termín lze nastavit skupinu zařízení, na kterých se test může vypracovat. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zařízení se nabídne menu pro výběr jedné nebo více skupin zařízení (učebny s počítači určené k zpracování elektronických testů). Pokud nebude skupina nastavena, studenti mohou test vypracovat kdekoliv.

   • všem uživatelům – test se s vypsaným termínem nepropojí a bude dostupný všem uživatelům UIS.

  • Určení data a času konání testu a určení skupiny zařízení – umožňuje nastavit termín a čas konání, současně může, ale nemusí být nastaveno propojení testu s termínem (viz výše).

   Pokud nebude nastaveno propojení s testem ani určen čas konání testu, bude test dostupný při zveřejnění bez kontroly času.

   Volbou skupiny zařízení se určí místnost a počítače, na kterých lze test spustit a vypracovat.

   Pokud nebude nastaveno propojení s testem ani nastavena skupina zařízení, bude možné psát test odkudkoliv.
 • Obecný test – termín obecného testu může být určen názvem, typem, časem, místem a skupinou uživatelů, kteří mohou test vypracovat. Nový termín testu se přidá kliknutím na tlačítko (obr.  OBR-NAHRAD). V otevřeném formuláři (obr. OBR-NAHRAD) se vyplní:

  Vyplněný formulář se uloží tlačítkem . Uložené termíny testu jsou seřazeny v tabulce (obr.  OBR-NAHRAD). Omezení termínu lze upravit kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Smazat lze pouze termín, který neproběhl a studenti jej ještě neabsolvovali. Další termín se přidá kliknutím na tlačítko (obr.  OBR-NAHRAD).

 • Obecný test pro přijímací řízení – výjimkou obecného testu je test určený pro přijímací řízení. Termín testu určeného pro přijímacího řízení je dán termínem přijímací zkoušky, jež se nastavuje v aplikacích Přijímacího řízení, které má ve správě studijní oddělení.

  V aplikaci Evidence předmětů přijímací zkoušky se předmětu přiřadí připravený elektronický test, v aplikaci Evidence typů přijímacího řízení se tento předmět zařadí do typu přijímacího řízení, který je dán programem, zaměřením a formou. V aplikaci Evidence termínů se připraví termín s atributem E-termín nastaveným na Ano. V aplikaci Hromadné přidělení termínů pomocí kritérií se termínu přidělí skupina uchazečů. Tímto postupem je pro e-test stanoven termín, místo a čas konání a skupina testovaných uživatelů. Více o aplikacích v 6. svazku dokumentace s názvem Přijímací řízení.

Zveřejnění zadání předmětových a obecných testů

testy!předmětové!zveřejnění zadánítesty!obecné!zveřejnění zadáníE-testy!zveřejnění zadání

Zadání předmětových a obecných testů se zveřejňuje stejným způsobem. Zadání se zveřejňuje nebo uzavírá pouze ručně v seznamu testů (například na obrázku  OBR-NAHRAD). Obecně platí, že zveřejnění testu by měl vyučující provést až tesně před jeho psaním (např. až na učebně, kde jej budou studenti vypracovávat) a poté, co test dopíše a odevzdá poslední student, by měl vyučující zadání testu opět zneveřejnit. Rozhodně se nedoporučuje nechávat zadání testů zveřejněné trvale.

 • Zveřejnění zadání – kliknutím na ikonu ve sloupci Zveřejnit zadání se zadání testu zveřejní. V období, kdy je test zveřejněn a zobrazen, mohou studenti test spustit a vypracovat. Pokud je nastaven přesný čas konání testu (více na straně ), pak se po zveřejnění zadání test zpřístupní až v určenou dobu. Studenti se mohou vypracování testu věnovat maximálně po tuto dobu (například 60 minut). Po uplynutí času je test automaticky ukončen. Po celou dobu zpracování mohou studenti sledovat odpočítávání času na obrazovce monitoru. Test mohou odevzdat sami před vypršením časového limitu kliknutím na tlačítko . Pokud limit nevypršel nebo není stanoven, mohou se studenti k zpracování testu vrátit. Časový limit je možné studentům prodloužit v aplikaci Prodloužení času prací (viz strana ).

  Odevzdaný test je možné vrátit zpět k opakovanému vypracování přes aplikaci Zrušit práci (viz strana ). Zrušení práce by nemělo být pravidlem, aplikace by měla posloužit v individuálních případech, kdy studenti provedou technickou chybu při spuštění testu nebo dojde k jiné události, která znemožnila studentům práci dokončit a odevzdat.

 • Uzavření zadánítesty!uzavření – kliknutím na ikonu ve sloupci Zveřejnit zadání se studentům zamezí možnost spuštění testu. Pokud uplyne čas daný termínem testu, přestane se studentům test zobrazovat.

Studentům je test nabízen v Osobní administrativě v aplikaci Testy a zkoušeníTesty k vypracování. Po jeho zveřejnění jsou jim o testu nabízeny základní informace, jako je název testu, jeho typ, doba trvání, jméno správce testu a případně poznámka uživatele. Studenti si test pro vypracování spouštějí sami, stejně jako by ho měli sami vypracovat a odevzdat. Skupina studentů, kterým je test přístupný, je dána nastavením termínu (více na straně ).
Více o aplikaci Testy a zkoušení ve 2. svazku dokumentace – Student.

Zveřejnění výsledků testu

testy!výsledky!zveřejněníE-testy!výsledky!zveřejnění

Výsledky testu lze zveřejnit pouze ručně kliknutím na ikonu ve sloupci Zveřejnit výsledky v seznamu testů (například na obrázku  OBR-NAHRAD). Přístup k výsledkům se zamítne na stejném místě kliknutím na ikonu . Studentům jsou přístupné pouze celkové výsledky jejich testu v aplikaci Testy a zkoušeníOdevzdané testy. Jsou zde umístěny všechny testy, které student odevzdal. Současně s názvem a typem testu je uveden dosažený počet bodů, maximální počet bodů, které lze za test získat, úspěšnost studenta v testu, přesný čas odevzdání testu, správce testu a další podrobnosti.

Zveřejnit další podrobnosti testu, například celý test s odpověďmi, lze v aplikaci Správa testuNastavení doplňkových vlastností (viz strana ).
Zveřejnění podrobných výsledků závisí na taktice zkoušejícího a jeho chuti testy inovovat.

Výsledky testu

testy!výsledkyE-testy!výsledky

Zkoušejícímu aplikace zobrazuje seznam studentů, kteří test spustili, s jejich výsledky testu (obr.  OBR-NAHRAD). Zobrazit lze podrobnosti testů, testy lze exportovat do souboru, dále lze prohlížet a hodnotit odpovědi otevřených otázek, prohlížet celý test a ručně upravovat přidělené body. Seznam je možné omezit na neodevzdané, odevzdané, nesplněné a splněné testy nebo podle počátečního písmene příjmení studentů kliknutím na písmeno abecedy uvedené nad seznamem. Seřadit ho lze sestupně nebo vzestupně podle příjmení, počtu získaných bodů, úspěšnosti a času odevzdání.

Seznam obsahuje jméno a příjmení studentů, identifikaci jejich studia, počet dosažených bodů, maximální možný počet bodů, úspěšnost studentů, výsledek (pokud má test definovánu stupnici) a přesný čas odevzdání testu. Pod seznamem je uvedena celková statistika testu.

 • Podrobnosti – kliknutím na ikonu lze zobrazit vyplněný test zvoleného studenta a jeho vyhodnocení (obr.  OBR-NAHRAD). Kliknutím na ikonu v otevřeném testu se zobrazí pole pro korekci bodůtesty!korekce bodů, které studenti získali za jednotlivé otázky a celkových bodů. Ručně vložené body se přičítají k původně získaným bodům. Změny je nutné uložit tlačítkem umístěným v dolní části stránky. Kliknutím na ikonu lze test označit jako zkontrolovaný a vrátit se na seznam výsledků testu. U takto označeného testu je vyplněn údaj o čase kontroly ve sloupci Vyhodnocení zkontrolováno.

 • Otevřené otázky – je možné individuálně vyhodnotit a případně vložit komentář přes ikonu ve sloupci Otevřené otázky.

 • Zkontrolováno – kliknutím na ikonu se nastaví datum a čas ve sloupci Vyhodnocení zkontrolováno. Slouží vyučujícímu pro označení testů, které po automatickém vyhodnocení manuálně zkontroloval a případně provedl korekce.

Výsledky testů je možné exportovat ve formátu:

 • Excel – umožňuje další zpracování výsledků testu v tabulkovém editoru MS Excel.

 • PDF – soubor je možné vytisknout na kterékoliv tiskárně. Pro jeho otevření je nutné mít nainstalován například produkt Adobe Reader.

Při psaní testů studenty může dojít k technickým problémům, které mohou studentům znemožnit řádné odevzdání testu. Pokud k takovým problémům dojde, zůstanou práce těchto studentů nevyhodnocené. Pomocí tlačítka se provede vyhodnocení všech prací, které nebyly odeslány a vyhodnoceny. Vyhodnocení je nutné provést až ve chvíli, kdy již žádný student s daným testem nepracuje. Tlačítko pro vyhodnocení se zobrazuje pouze v případě, kdy pro daný test existuje nevyhodnocená práce a zadání testu není zveřejněné (více na straně ).

Statistiky testu

testy!statistiky

Aplikace poskytuje základní údaje o testu, podrobnější informace o složkách testu a o použitých otázkách. Současně se zmíněnými údaji je vždy zobrazen graf. Aplikace je rozdělena do následujících částí:

Porovnání výsledků testů

testy!porovnání výsledkůE-testy!výsledky!porovnání

Aplikace se otevře kliknutím na ikonu v seznamu testů (obr.  OBR-NAHRAD). Umožňuje porovnat test s dalšími testy založenými ve stejném předmětu. Výsledkem porovnání jsou úspěšnosti jednotlivých studentů nebo úspěšnosti jednotlivých otázek zvoleného testu. V posledním sloupci a posledním řádku jsou uvedeny průměrné hodnoty za každou položku, respektive každý test. Barevnou šipkou jsou odlišeny změny úspěšnosti vzhledem k aktuálnímu testu.

Ve formuláři se nejprve označí testy, které se mají se zvoleným testem porovnat, následně se zvolí způsob seskupení výsledků (podle osob – obr.  OBR-NAHRAD, podle otázek – obr.  OBR-NAHRAD) a stiskne se tlačítko . Výsledek porovnání lze omezit také na konkrétného studenta. Ve výsledcích testu lze zobrazit:

 • Aplikaci pro správu testu – kliknutím na název testu se zobrazí informace o testu a aplikace pro správu testu (viz strana ).

 • Náhled na vypracovaný test – kliknutím na průměrnou hodnotu testu v seznamu seskupeného podle osob nebo výsledku porovnání testu zvoleného studenta se otevře celý test s vyznačenými odpověďmi studenta a se správnými odpověďmi.

Příprava a vypisování cvičných testů

testy!cvičné!přípravatesty!cvičné!vypsáníE-testy!přípravaE-testy!vypisování

Cvičné testy se připravují a uživatelům nabízejí v elektronických studijních oporách v aplikaci eLearningové projektyOpory (viz 14. svazek dokumentace s názvem eLearning – tvorba studijních opor) a elektronických osnovách v aplikaci Záznamník učiteleeLearningové osnovy (viz 3. svazek dokumentace s názvem Učitel). Slouží k ověřování znalostí právě studované e-opory nebo procvičování znalostí studovaného předmětu v průběhu semestru.

Testy mohou zakládat uživatelé s naplněnou bází otázek. Formulář pro založení cvičného testu obsahuje stejné položky jako pro založení předmětového či obecného testu. Navíc obsahuje položku Zobrazovat výsledek, kterou lze již při zakládání testu určit, zda se budou studentům ihned po vyhodnocení zobrazovat podrobné výsledky práce. Test lze založit podle vzoru, jímž je jakýkoliv test založený uživatelem, nebo zcela nový test.

Příprava vzorových testů

testy!vzorové!příprava

Vzory testů slouží jako podklad pro přípravu reálných testů pracovníků evidovaných na daném e-projektu. Vzorové testy se nabízejí na všech místech určených k sestavení testu (eLearningové projekty, Záznamník učitele, Obecné e-testy). Nový vzor definuje scénárista nebo administrativa e-projektu v aplikaci eLearningové projektyNástroje scénáristy (viz strana ). Vzor se zakládá vyplněním stejného formuláře jako je pro vypsání nového e-testu nebo podle jiného vzoru uloženého ve stejném e-projektu. Uložené vzory (obr.  OBR-NAHRAD) lze smazat, upravit, zobrazit podrobnosti a náhled tak, jak ho uvidí studenti.

Přístup k vzorovým testům mají osoby evidované na daném e-projektu s přiděleným právem administrativa a scénárista.