25. 10. 2020  17:05      Aurel        
Univerzitní informační systém

Textový editor


Textový editor slouží k formátování textů otázek a částí opor. Zahrnuje funkce podobné jiným běžně dostupným editorům. Počet ovládacích prvků editoru se může nepatrně lišit podle aplikace, kde je použit. V následujícím textu jsou vysvětleny všechny jeho funkce:

 •  Uložit – kliknutím na ikonu se uloží obsah editačního pole stejně jako kliknutím na ukládací tlačítko. Využijí ho hlavně uživatelé, kteří mají editor zobrazen přes celou stránku.

 •  Zdroj – ikona zobrazí nebo skryje HTML značky v editovaném textu.

 •  Zapnout / vypnout uživatelské značky – ikona umožňuje přímou editaci vzorců s TeX značkami. Zobrazení vzorce v editoru je pak [tex]zapis vzorce v texu[/tex].

 •  Nová stránka – ikona smaže veškerý obsah pole. Po kliknutí na ikonu je vypsán kontrolní dotaz, který se pro úspěšné smazání musí potvrdit. Smazaný text nelze zpětně obnovit.

 •  Maximalizovat velikost editoru – ikona zobrazí textový editor přes celou plochu prohlížeče. Opětovným kliknutím na ikonu se vrátí do původního zobrazení. Funkci je vhodné využít při editaci studijních e-opor, kde se vkládá velké množství textu.

 •  Náhled – ikona zobrazí formátovaný text v samostatném okně tak, jak se bude zobrazovat ostatním uživatelům. Funkci je vhodné využít ke kontrole e-opory nebo testové otázky. Otevřené okno se zavře kliknutím na ikonu křížku v jeho pravém horním rohu.

 •  Vyjmout – ikona umožňuje vyjmout část vepsaného textu, který je následně možné vložit na jiné místo. Funkce odpovídá klávesové zkratce Ctrl+X. Zvolený text se nejprve označí text a kliknutím na ikonu se vyjme.

 •  Kopírovat – ikona umožňuje zkopírovat označenou část textu, kterou je následně možné vložit na jiné místo. Funkce odpovídá klávesové zkratce Ctrl+C. Text se nejprve označí a kliknutím na ikonu zkopíruje.

 •  Vložit z Wordu – ikona umožňuje vložit zkopírovaný text. Kurzor se v editoru umístí na pozici, kam se má vložit text, a kliknutím na ikonu se otevře okno, do kterého se pomocí klávesové zkratky Ctrl+V vloží text umístěný do schránky. Pak se kliknutím na ikonu text očistí od nežádoucích znaků. Nyní se kliknutím na tlačítko potvrdí volba a text vloží na určené místo.

  Změnit vkládaný text je možné kliknutím na ikonu , která původní text smaže a umožní vložit nový.

  Tlačítkem se volba zruší a okno se zavře.

 •  Vložit jako čistý text – ikona umožňuje text zkopírovaný z jiného souboru vložit do e-opory nebo otázky ve formě prostého textu. Postup je stejný jako při vkládání textu z Wordu, jediným rozdílem je, že se z textu neodstraňují nežádoucí znaky.

 •  Vložit HTML – ikona slouží k vložení HTML textu. Použití je stejné jako při vkládání textu z Wordu.

 • / Zpět/Znovu – ikony při editaci textu umožňují posunout se o krok zpět nebo vpřed.

 •  Hledat – ikona poskytuje funkci, která v textu umožňuje dohledání slov v již uloženém textu, při vyhledávání je možné rozlišovat velikost písmen. Využije se zejména v rozsáhlých textech. Do otevřeného pole se vepíše text, může se označit volba Rozlišovat velikost písmen a klikne se na . Nalezený text je podbarven.

 • ~ Nahradit – ikona umožňuje nahradit slovo jiným slovem, při nahrazování lze rozlišovat velikost písmen a celá slova. Ve formuláři se vyplní co se má nahradit, za co se má uvedené slovo nahradit, může se zvolit rozlišování velikosti písmen a zda se mají dohledávat pouze celá slova. Tlačítkem lze dohledaná slova postupně nahrazovat v textu od počátku. Tlačítkem se uvedené slovo nahradí celém v textu editovaného okna.

 •  Vybrat vše – kliknutím na ikonu se označí celý obsah pole editoru. Kliknutím do textu se označení zruší.

 •  Odstranit formátování – ikona zruší formátování označeného textu.

 • , , ,  Úprava písma – ikona umožňuje formátování písma označeného textu (tučné, kurzíva, dolní a horní index).

 •  Vložit/odstranit číslovaný seznam – ikona umožňuje vložit nebo zrušit číslovaný seznam. Pro založení číslovaného seznamu se nastaví kurzor na řádek, kde má být první číslovaná odrážka, a klikne se na ikonu. Nebo se označí řádky textu, které se mají formátovat, a pak se klikne na ikonu. Pro zrušení číslovaného seznamu se označí text seznamu a klikne se na ikonu. Další úrovně seznamu lze nastavit ikonou nebo .

 •  Vložit/odstranit odrážky – ikona umožňuje vytvořit nebo zrušit odrážky seznamu. Použití je stejné jako u předchozího číslovaného seznamu.

 • / Zmenšit/zvětšit odsazení – ikona umožňuje změnu odsazení textu, v případě seznamu nastavení jeho další úrovně.

 • , , ,   Zarovnání textu – ikona umožňuje zarovnání textu vlevo, na střed, vpravo nebo do bloku. Formátovaný text se označí a kliknutím na ikonu se zvolí způsob jeho zarovnání.

 •  Multimediální e-objekt – ikona umožňuje do textu e-opory nebo otázky e-testu vložit e-objekt (obrázek, video, zvukovou nahrávku apod.) z knihovny e-objektů, nastavit způsob zobrazení vkládaného e-objektu nebo vložit nový e-objekt do knihovny e-objektů. Klinutím na ikonu se otevře okno s portálovým menu, kde je možné:

  • Vybrat e-objekt – pomocí zobrazeného formuláře se vybere e-objekt, který má být součástí textu. Po vyhledání se zobrazí náhled e-objektu.

  • Nastavit atributy – záložka umožňuje upravení způsobu zobrazení objektu v textu, jako jsou popisek e-objektu, jeho šířka a výška (v pixelech nebo procentech), způsob zarovnání (vlevo, vpravo, nahoru, na střed nebo dolů), tloušťku ohraničení, vložení e-objektu jako odkazu. Nastavení atributů je nutné potvrdit tlačítkem .

  • Vložit soubor – přes zobrazený formulář je možné přidat nový e-objekt do knihovny e-objektů. Povinné je vložit název e-objektu a jeho vyhledání na disku počítače. Je možné vybrat složku soukromé nebo projektové knihovny, kam se e-objekt uloží. Pokud je vkládán ZIP archiv je možné zvolit jednu nebo více akcí, které se mají s archivem provést: v případě archivu rozbalit archiv do složky, v případě rozbalení archívu doplnit názvy objektů podle názvů souborů a ve vkládaném objektu hledat odkazy na další objekty (např. obrázky).

  Spuštění přehrávače lze vizuálně rozpoznat podle ikon not. Záznam lze spustit, zastavit, vrátit zpět, zvuk lze kliknutím na příslušnou ikonu vypnout.

  Videozáznam je ve studijní opoře zobrazen jako náhled na aktuální snímek videa. Najetím kurzoru myši na náhled se zobrazí panel přehrávače, jež umožní spuštění videa, zastavení a návrat na začátek, zvuk lze kliknutím na příslušnou ikonu vypnout.

 •  Vložit/změnit tabulku – ikona umožňuje vytvořit tabulku nebo provést některé změny již vytvořené tabulky. Po kliknutí na ikonu se otevře formulář pro návrh tabulky, který obsahuje pole pro název tabulky, pro zvolení počtu řádků a sloupců tabulky (dva povinné údaje). Dále lze nastavit:

  • šířku a výšku tabulky, při nevyplnění těchto hodnot se velikost tabulky automaticky nastaví podle množství textu v buňkách;

  • odsazení obsahu buněk od jejich ohraničení;

  • vzdálenost jednotlivých buněk tabulky;

  • tloušťku ohraničení tabulky;

  • zarovnání celé tabulky (vlevo, vpravo, na střed, bez zarovnání).

  Pro přidání tabulky je nutné stisknout tlačítko . Kliknutím na rám se tabulka označí a je možné ji i s obsahem smazat.

 •  Matematický text – ikona umožňuje vkládat matematické vzorce. V otevřeném formuláři se zvolí formát zápisu (Latex, MathML), do pole Kód se vepíše vzorec a kliknutím na ikonu se v poli Zobrazení nabídne náhled vzorce ve tvaru, jak ho uvidí uživatelé. Pro pohyb v historických údajích slouží ikony .

  Složité vzorce, například chemické, je vhodné vložit v podobě obrázku.

 •  Vložit speciální znak – kliknutím na ikonu se zobrazí seznam, ze kterého lze kliknutím na symbol nebo jeho název vložit do textu speciální znak, například copyright, paragraf, znak eura, tildu.

 •  Mapa znaků – kliknutím na ikonu se zobrazí filtr pro zobrazení znaků z různých skupin, včetně řecké abecedy či ruské cyriliky. Kliknutím na znak se znak vloží do textu bez zavření dialogového okna.

 • Styl – umožňuje vložit text ve stylu URL, e-mail, zvětšeným, zmenšený apod. Text se označí a zvolí se styl formátování textu.

 •  Tutorský vstup – slouží ke zvýraznění nebo označení textu, jako je například pojem, kontrolní úkol, důležitá informace. Nejprve se do pole editoru vepíše text, který označí a klikne se na ikonu . Z otevřeného menu se zvolí typ tutorského vstupu a jeho volba se potvrdí tlačítkem . Označený text bude umístěn do barevného pole a doplněn ikonou odpovídající zvolenému tutorskému vstupu. Dostupné jsou následující tutorské vstupy:

  • běžný text, smazat tutorský vstup;

  • definice, pojmy k zapamatování;

  • kontrolní otázka, úkol;

  • příklad, ukázka;

  • doplňková informace pro zájemce;

  • důležitá informace;

  • rada tutora.

 •  Poznámka – kliknutím na ikonu se otevře okno pro editaci obsahu poznámky. Vepsaný text se musí uložit tlačítkem . Uživatelům se v textu zobrazí ikona a když na ni ukáží kurzorem, zobrazí se vlastní text poznámky.

 •  Pojem – umožňuje vytvořit odkaz na pojem evidovaný ve slovníčku pojmů. Do pole editoru se vepíše slovo (pojem), označí se a klikne se na ikonu . Otevře se okno, v němž se vyhledá pojem, který byl již dříve zaevidován i s jeho vysvětlením v aplikaci Seznam pojmů. Nalezený pojem se označí a kliknutím na tlačítko se přidá.

  V textu se uživatelům pojem zobrazuje jako odkaz zvýrazněný ikonou, kliknutím na pojem se zobrazí jeho vysvětlení.

 •  Kvíz – kvízem se rozumí test sestavený z otázek testových bází e-projektu, u kterého si může studující zobrazit správné řešení. Lze jej vložit kdekoliv v textu. Kvíz se může nabízet pouze ve flashi. Kliknutím na ikonu se otevře okno s formulářem pro volbu:

  • způsobu řazení složek s otázkami;

  • možnosti zobrazování nápovědy pod každou otázkou;

  • počtu otázek z konkrétních složek a počtu bodů za otázky.

  Po uložení formuláře a zavření okna se kvíz uloží do místa kurzoru myši. Pomocí formátování textu lze kvíz umístit například do středu stránky. Příklad zobrazení kvízu v e-opoře je na obrázku.

 •  Vložit/změnit odkaz – umožňuje vytvořit odkaz na externí zdroj informací, jako je webová stránka nebo dokument. Napsaný text se označí, kliknutím na ikonu se otevře okno, do kterého se vepíše URL adresa a kliknutím na tlačítko bude označený text změněn na hypertextový odkaz. URL adresa musí být v korektním tvaru, například http://www.server.cz/soubor.html.

  Čtenářům se najetím kurzoru na text zobrazí odkaz v zadaném tvaru, klinutím na text se otevře uvedená webová stránka nebo dokument.

 •  Odstranit odkaz – ikona umožňuje zrušit definovaný odkaz na webovou stránku. Hypertextový odkaz se označí a klikne se na ikonu .

 •  Záložka aSkok – umožňují vytvořit odskok v textu na jinou část textu v dané části e-opory. Využívá se zejména u e-opor s rozsáhlými částmi textu.

  Pomocí záložky se definuje místo, kam se má odskok ze čteného textu provést – na požadované místo se umístí kurzor, klikne se na ikonu a do otevřeného okna se vepíše označení, podle kterého se bude místo dohledávat. Nyní se vrátíme na místo, ze kterého se bude odskok provádět – zde se označí část textu odkazující čtenáře na jiné místo v textu, klikne se na ikonu , v otevřeném formuláři se podle označení dohledá zaevidovaná záložka a klikne se na .

  Čtenářům se v textu zobrazí ikona se zvýrazněnou částí textu, kliknutím na ni se uživatel v textu přesune.

 • Formát – umožňuje editovat nadpisy a další části textu ve stejném stylu. V menu je připraveno několik typů formátů. Vybraný text se označí a z menu se zvolí vhodný formát.

 •  Zástupce pro výběr možnosti – kliknutím na ikonu se do textu vloží roletkové menu, pro které se následně doplní položky pro výběr. Uživateli se menu zobrazí s nabídkou a možností výběru jedné z položek. Používá se u některých typů otázek.

 •  Zástupce pro vložení odpovědi – kliknutím na ikonu se do textu vloží pole, do kterého uživatel může doplnit textový řetězec. Používá se u některých typů otázek.