Sep 26, 2020   12:42 p.m.      Edita        
University information system

Vydávání identifikačních karet


Aplikace Vydávání identifikačních karet slouží ke správě identifikačních karet uživatelů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním karty-a, karty-c, karty-ext nebo karty-p. Aplikace je součástí Správy karet, dostupná je také ze Studijní evidence nebo Správy osob.

Po dohledání osoby podle jména, rodného čísla nebo čísla karty (u čipových karet lze použít čtečku) se zobrazí seznam všech karet, které uživatel vlastní nebo vlastnil a informace o nich. Kliknutím na odkaz ve sloupci Čárový kód je možné zobrazit podrobné informace související se změnou stavů karty a její historii. Dále je uveden typ karty a její stav. Ve sloupci Platnost do je uvedena platnost licence karty - prodlužuje se při revalidaci (vylepení známky). Sloupec Revalidace obsahuje typ revalidační známky (u revalidovaných karet), kliknutím na typ známky lze zobrazit historii revalidací karty. Sloupec Datum výroby obsahuje datum, kdy byla karta vyrobena.

Pod seznamem karet jsou zobrazeny operace, které je možné s vybranou kartou provést. Pokud má uživatel evidováno více karet, zvolí se příslušná karta ze seznamu kliknutím na ikonu ve sloupci Operace s kartou.

Operace s kartou

Množina operací, které je možné s kartou provést, je závislá na stavu, ve kterém se identifikační karta aktuálně nachází. Podrobnější popis operací je uveden níže.

Aktivace nové karty

Aktivace karty se provádí před předáním karty uživatelům. Nebude-li karta aktivována, nemůže být využívána v místech, kde se používají čtečky karet. Před aktivací má karta stav napípnutá karta.

Při aktivaci se zvolí doba platnosti karty a stiskne se tlačítko . V případě, že uživatel za výrobu karty platí, je možné před aktivací vyplnit pole Zaplacená částka.

Před aktivací nové karty je nutné stávající aktivní kartu deaktivovat.

Aktivace deaktivované karty

Kartu ve stavu deaktivovaná karta je možné opět aktivovat stisknutím tlačítka .

Aktivace karty studenta, který úspěšně ukončil bakalářské studium a pokračuje v navazujícím studiu na PEVŠ, se provede automaticky zápisem studenta do navazujícího studia.

Deaktivace karty

Deaktivace karty se provádí v případě, že má být karta zneplatněna (neruší se), ale uživatel ji ještě nevrátil (v případě ztráty, přerušení studia apod.). Deaktivovaná karta může být ještě znovu aktivována. Pro deaktivaci karty se z menu zvolí důvod a klikne se na tlačítko .

Protože existuje reálná možnost zneužití ztracené identifikační karty, je vhodné každému uživateli, který ztrátu nahlásí, kartu alespoň deaktivovat.
Deaktivace karty se provádí automaticky uživatelům, kteří přestali mít právní vztah k vysoké škole – bylo jim ukončeno studium nebo pracovní poměr.

Prodloužení platnosti

Používá se k individuálnímu prodloužení platnosti identifikační karty, zejména u studentů. Studentům se platnost karty prodlužuje zpravidla při zápisu do dalšího akademického roku současně s prodejem validační známky. V aplikaci se zvolí termín platnosti karty a typ licence, zadá se číslo známky a stiskne se tlačítko .

Při revalidaci je pod tlačítkem na revalidaci uvedena informace o tom, zda student za revalidaci zaplatil. Význam jednotlivých stavů zaplacení je následující:

  • budoucí revalidace zaplacena – student má zaplaceno prodloužení na další rok;

  • stávající revalidace zaplacena – student má zaplacenu poslední provedenou revalidaci, není zaplacena revalidace na další rok dopředu;

  • nezaplaceno – platba ze revalidaci dosud nebyla provedena.

Současně s revalidací je založen předpis poplatku za revalidaci karty. Provedl-li student předem platbu za revalidaci, dojde k automatickému spárování této platby s předpisem.

Prodloužit platnost studentských karet lze hromadně přes aplikaci Sestavy identifikačních karet, kde se zvolí skupina studentů, stav karty, její typ a v položce Tlačítko pro akci se vybere možnost prodloužení platnosti.

Zrušení karty

Zrušení se provádí, pokud uživatel kartu vrátil, karta mu byla zcizena, zničena, je nefunkční apod. Karta se ruší i fyzicky, nikdy se už nebude používat. Zrušenou kartu již nelze aktivovat, zrušení karty je nevratnou operací. Pokud uživatel pokračuje ve studiu nebo mu byl obnoven pracovní poměr, musí mu být vystavena nová karta.

Co dělat s kartou, když:

  • Student pokračuje ve studiu na navazujícím stupni v rámci fakulty – karta se v den vyřazení studenta ze studia automaticky deaktivuje a následující den, kdy je student zapsán do navazujícího studia, se opět aktivuje.

  • Student pokračuje ve studiu na navazujícím stupni na jiné fakultě Panevropské vysoké školy – studentovi se vystaví nová karta.

  • Student přerušuje studium – karta je mu při přerušení automaticky deaktivována (student nemůže využívat výhod studenta). Po dobu přerušení by měla být karta studenta uschována na studijním oddělení.

Nová karta

Požadavek na výrobu nové karty lze zadat přes ikonu  Požadavek na novou kartu. V zobrazeném formuláři se zvolí typ průkazu a subjekt plátce. Typy průkazů a subjekty plátce jsou přednabízeny implicitní (dle role, kterou má uživatel v UIS - studenti mají implicitně nárok na studentskou kartu, zaměstnanci na zaměstnaneckou kartu apod.). Jiný než implicitní typ průkazu/subjekt plátce je možné zadat po výběru volby ruční. Implicitní subjekt plátce odpovídá subjektu, na kterém byl uživateli založen poměr nebo studium. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Pokud uživatel vlastní aktivní kartu, je po zadání požadavku na výrobu stejného typu karty nabídnuta možnost vyrobit kartu s původním nebo novým číslem karty. Použitím původního čísla karty se zadá požadavek na výrobu duplikátu kartykarta!duplikát. Kliknutím na tlačítko se požadavek založí.

Studentům přijatým ke studiu přes přijímací řízení je požadavek na založení karty vygenerován automaticky při zápisu do studia.

Aktivní požadavek na výrobu nové karty lze zrušit tlačítkem do doby, než je karta převzata do výroby.