Jun 4, 2020   5:33 p.m.      Lenka        
University information system

Průběžné statistiky přijímacího řízení


Aplikace Průběžné statistiky přijímacího řízení poskytuje různé statistiky vycházející z údajů přijímacího řízení evidovaných v UIS pro jednotlivá období přijímacího řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a následně se zobrazí seznam období přijímacího řízení. Pomocí filtru nad seznamem lze zobrazit jen období určitého běhu (je-li pro více běhů přijímací řízení vypsáno). Požadované období se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Statistiky.

Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro generování několika druhů statistik pro zvolený typ studia, případně etapu přijímacího řízení. Následně se volba potvrdí stisknutím tlačítka pro požadovanou akci:

  • – zobrazí statistiku v aplikaci. Kliknutím na kteroukoliv hodnotu se vypíše seznam odpovídajících uchazečů se základními informacemi plynoucími z jejich přihlášky (adresa, RČ, zkratka studia, kód rozhodnutí). Tlačítka umístěná pod seznamem pak umožňují pro zobrazené uchazeče exportovat podklady pro tvorbu adresních štítků nebo export seznamu do MS Excel.

    Celkový počet přihlášek ve sloupci Celkem je součtem papírových přihlášek a převedených elektronických přihlášek. Není součtem papírových a všech elektronických přihlášek!
  • – vyexportuje statistiku do HTML formátu. Jedná se o prostý text opatřený HTML značkami. HTML soubor se využívá například při zveřejňování statistik přijímacího řízení na webových stránkách fakult. Nejedná se o počty uchazečů, ale počet přihlášek uchazečů (každý uchazeč může mít podáno několik přihlášek).

  • – exportovat statistiku do MS Excel.

Poskytované druhy statistik

Počty přihlášek podle programů, zaměření a forem

Statistika informuje o počtu papírových (pokud se využívají, jinak je uvedena hodnota nula) a elektronických přihlášek podaných na jednotlivé studijní programy, zaměření a jejich formy.

Počty přihlášek podle pohlaví

Statistika podle studijního programu a formy udává počty přihlášek s roztříděním na ženy a muže a počty přihlášek uchazečů celkem.

Počty přihlášek podle toho, odkud se uchazeč hlásí

Pro každý studijní program, zaměření a formu jsou vyjádřena všechna místa, odkud se uchazeči hlásí (škola, zaměstnání, domácnost apod.) a počet odpovídajících přihlášek.

Počty přihlášek podle státního občanství

Statistika poskytuje přehled o počtu přihlášek uchazečů České a Slovenské republiky a ostatních států na jednotlivých studijních programech, zaměřeních a formách a jejich součty.

Uchazeči s více přihláškami

Statistika obsahuje seznam všech uchazečů, kteří si ke studiu podali více jak jednu přihlášku, s osobními údaji (adresa, RČ) a informacemi o jejich přihláškách (registrační číslo, studijní program, případně zaměření a forma, kód uděleného rozhodnutí).

Podklady pro závěrečnou zprávu o přijímacím řízení

Statistika obsahuje seznam všech studijních programů, jejich zaměření a forem studia a pro každou jejich kombinaci je uveden:

  • počet přihlášek podaných ke studiu (celkový, kompletních);

  • počet uchazečů, kteří se k přijímacímu řízení dostavili, splnili je nebo nesplnili, počet přijatých ke studiu v prvním kole a celkem a počet uchazečů, kteří do studia nastoupili.

Součástí statistik jsou součty pro jednotlivé studijní programy, zaměření a formy. Dále udává součty pro všechny studijní formy jednotlivých zaměření a součty pro všechny zaměření jednotlivých studijních programů. Pod statistikou je uvedena suma celkového počtu uchazečů a přihlášek.