Jun 1, 2020   7:27 a.m.      Žaneta        
University information system

Zadávání přihlášek


Aplikace Zadávání přihlášek slouží pro evidenci a správu papírových přihlášek doručených běžnou poštou a také správu e-přihlášek, které byly převedeny mezi papírové přihlášky. Doručené přihlášky se vkládají přes odkaz Založit novou přihlášku, který je umístěn v sekci Evidence přihlášek v agendě přijímacího řízení. Pro editaci a správu evidovaných přihlášek (založených/převedených) je ve stejné sekci umístěn odkaz Opravovat existující přihlášku. Oba odkazy jsou dostupné uživatelům s oprávněním stud-e.

Při zadávání nové přihlášky se v aplikaci zvolí fakulta a období přijímacího řízení, do kterého se má přihláška zadat. Při editaci přihlášky je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče. Následně je zobrazen formulář přihlášky, který je rozčleněn na několik částí.

 • Údaje o přihlášce – část přihlášky, ve které se uvádí, kdy a odkud byla doručena, zda je zaplacena a její stav – přijatá nebo vrácená. Při evidenci doručené přihlášky se výběrem z menu zvolí typ přijímacího řízení, případně se uvede alternativní typ přijímacího řízení.

  Přihlášku, která má nastavený stav vrácená, nelze zkompletovat.
 • Osobní údaje uchazeče – jedná se o základní osobní údaje uchazeče: jméno a příjmení, rodné jméno (pouze když došlo ke změně příjmení), pohlaví, státní příslušnost, tituly před a za jménem, místo narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo a označení trvalého pobytu.

  U nové přihlášky je pole Rodné číslo spojeno s tlačítkem a umožňuje vyplnit formulář přihlášky údaji o uchazeči, který je již v UIS evidován. Do pole se vepíše RČ bez lomítka a klikne se na tlačítko. Dohledávání probíhá v přihláškách i mezi uživateli UIS (studenti, zaměstnanci). V úvodu stránky se vypíší všechny nalazené shody. Po označení jednoho záznamu o osobě a stisknutím tlačítka se naplní všechny položky, které jsou v UIS u uchazeče evidovány.

 • Adresy a kontaktní údaje uchazeče – evidovat lze několik typů adres, z nichž alespoň jedna musí být vyplněna, aby bylo možné uchazeče informovat o průběhu přijímacího řízení (zaslání informací k termínu konání přijímací zkoušky, rozhodnutí apod.). Dále je možné evidovat telefonní čísla, e-mailovou adresu apod.

  Obec se při vkládání poštovní adresy dohledává podle PSČ. Po dohledání se nabídne seznam obcí v roletkovém menu, ze kterých se jedna vybere. Je-li uchazečem cizinec, tj. nastaví-li se v položce Stát jiný stát než Slovenská republika, dopíše se název obce ručně. Pro poštovní účely se primárně používá adresa trvalého bydliště. Pokud je vyplněna i kontaktní adresa, pak se používá tato.

 • Předchozí studium – požadované údaje o předchozím studiu se liší podle zvoleného typu studia. V přihlášce na bakalářské studium je požadována absolvovaná střední škola, obor a rok maturity. V přihlášce na inženýrské studium je požadována absolvovaná vysoká škola, která se dohledává v číselníku, podobně v přihlášce na doktorský typ studia. Střední škola a absolvovaný obor střední školy se dohledává podle kódu IZO, resp. KKOV.

  Druh střední školy se vyplní automaticky podle zvolené střední školy, jeho změna není možná. Pokud hledaná škola v seznamu neexistuje se správným druhem, vybere se pouze druh v menu Druh střední školy. Pokud se rok maturity shoduje s rokem přijímacího řízení, musí se škola vyplnit. Pokud rok maturity uchazeče není shodný s rokem přijímacího řízení, musí se vyplnit druh střední školy a položka Střední škola není povinnou položkou.

  Pokud se jedná o školu absolvovanou v zahraničí, je třeba zatrhnout volbu Jiná střední škola v zahraničí a následně vyplnit název a obor střední školy a rok maturity a z nabídky států zvolit stát, ve kterém se škola nachází.

  Vyplní-li se všechna pole u tlačítek , stačí pro dohledání všech položek stisknout jedno z nich (právě u toho však nesmí být pole prázdné).
 • Ostatní údaje – zde se eviduje, odkud se uchazeč hlásí, nejvyšší dosažené vzdělání uchazeče, zdravotní způsobilost a případně textová poznámka studijního oddělení. U uchazečů doktorského studia mohou být vyžadovány další doplňující údaje (například téma disertační práce).

 • Povinné dokumenty – tato část formuláře přihlášky se zobrazuje jen v případě, že v daném období jsou tyto dokumenty po uchazeči požadovány. Seznam obsahuje dokumenty, které uchazeč musí společně s přihláškou doručit (např. životopis, lékařské potvrzení, doklad o absolvování studia předcházejícího stupně – maturitní vysvědčení, diplom apod.). Jakákoliv změna stavu doložení uvedeného dokumentu bude synchronizována s ostatními přihláškami uchazeče, včetně jeho e-přihlášek.

 • Doplňující údaje typu přijímacího řízení - v této sekci se zadávají doplňující údaje - volitelné předměty (např. jazykové), apod. U zakládání nové přihlášky se tyto údaje vyplňují až po uložení.

 • Údaje pro výpočet extrabodů - v této části je uveden rozpis extrabodových kritérií, která jsou v rámci přihlášky zohledněna a za která může uchazeč získat body. Upravovat lze proměnné vstupující do výpočtu. V úvodu je uveden celkový součet přidělených bodů, pod kritérii je pak uveden rozpis bodů za jednotlivá kritéria.

Po vyplnění přihlášky se stiskne tlačítko . Nové přihlášce je po uložení vygenerováno registrační číslo, sloužící jako jednoznačný identifikátor. Registrační číslo má tvar pořadové_číslo/id_období, tedy například 1234/176. Dle registračního čísla lze danou přihlášku dohledat v dalších aplikacích přijímacího řízení (individuální přidělení termínu, rozhodnutí, zadání výsledku, apod.). U zakládání nové přihlášky se po uložení základních údajů nabídne doplnění extrabodů a dalších doplňujících údajů.

Aby bylo možné s přihláškami dále pracovat, je nutné zkontrolovat jejich kompletnost (viz aplikace Kontrola jedné přihlášky nebo Hromadná kontrola a výpis přihlášek). Při každém dalším zásahu do přihlášky je rovněž nutné provést její kompletaci.