Aug 4, 2020   1:26 p.m.      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
University information system

Informace o uchazeči


Aplikace Informace o uchazeči poskytuje informace o uchazečích, kteří se hlásí na studium na některé z fakult PEVŠ prostřednictvím e-přihlášky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Zatržením volby včetně deaktivovaných lze hledat i mezi deaktivovanými e-přihláškami. Výsledkem hledání je seznam uchazečů a jejich e-přihlášek s informacemi o kompletnosti jednotlivých částech přihlášky a číslo přihlášky. Kompletní část je označena ikonou , nekompletní ikonou . Ikona značí část s nepovinnými položkami. U deaktitovaných přihlášek jsou ikony zašedlé. Podrobnosti o jednotlivých částech přihlášky lze zobrazit kliknutím na ikonu. Údaje o jedné přihlášce se zobrazí kliknutím na jméno uchazeče.

Stránka obsahuje části s osobními údaji uchazeče, s poštovními adresami uchazeče a případně i známky za střední školu. Dále jsou vypsány všechny e-přihlášky podané uchazečem k přijímacímu řízení s informacemi o jejich stavu a kompletnosti jednotlivých částí.

Osobní údaje uchazeče

Sekce Osobní údaje obsahuje základní údaje o uchazeči jako jméno, příjmení, tituly, místo a rok narození, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o předchozím studiu a další informace, které uchazeč uvedl v e-přihlášce.

Osobní údaje uchazeče se mezi přihláškami sdílejí, což znamená, že se nemusí u každé podávané přihlášky opakovaně vyplňovat. Studenti bakalářského studia PEVŠ, kteří se hlásí na inženýrské studium, mají mnoho údajů již vyplněno z předchozího přijímacího řízení.

Adresy uchazeče

V této části je uvedena poštovní adresa uchazeče. Uvedena může být adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa. V případě, že jsou uvedeny obě, jsou tiskopisy zasílány na kontaktní adresu. Stejně jako osobní údaje, jsou i adresy společné pro všechny e-přihlášky uchazeče.

Známky za střední školu

Tato sekce se zobrazuje v případě, že jsou známky vyžadovány, tj. pokud je nastaven atribut Známky ze střední školyEvidenci typů přijímacího řízení. Ten se nastavuje u jednotlivých typů přijímací zkoušky. Zobrazuje-li se část se známkami za střední školu, znamená to, že alespoň u jednoho typu přijímací zkoušky je nastaven na ano. Známky jsou požadovány pouze od uchazečů bakalářského studia a uchazeč je vyplňuje v přihlášce.

V části Známky za střední školu má studijní referentka možnost přímého vstupu do aplikace Potvrzení přijetí dokumentů přes odkaz Kontrola známek za střední školu, který je uvedený v nápovědném textu. Zde pak může potvrdit nebo zrušit potvrzení známek ze střední školy. Stejně jako osobní údaje, jsou i známky ze střední školy společné pro všechny e-přihlášky uchazeče.

Úpravy v části týkající se údajů uchazeče nebo přihlášky může provádět opět pouze uchazeč. Studijní oddělení jen kontroluje stav vyplnění jednotlivých sekcí, případně může e-přihlášky deaktivovat.

Údaje o přihláškách

V dalších částech aplikace jsou zobrazeny všechny e-přihlášky uchazeče dle jejich postupu v rámci přijímacího řízení.

Rozpracované e-přihlášky

V této části jsou uvedeny přihlášky, které si uchazeč založil v rámci přijímacího řízení, a které čekají na kompletaci jednotlivých sekcí a převod mezi kompletní (papírové) přihlášky (viz aplikace Převod e-přihlášek).

U každé e-přihlášky jsou uvedeny základní údaje jako fakulta, místo studia, období přijímacího řízení, studijní program (případně další klasifikace studia), forma studia, variabilní symbol pro platbu. Dále jsou uvedeny jednotlivé sekce a jejich stav.

  • Údaje o přihlášce – zobrazuje zvolený studijní program, zaměření, formu studia, alternativní typy studia, volitelné předměty, které si uchazeč vybral k přijímací zkoušce, místo studia.

  • Zaplaceno – do doby, než je zaevidována platba, zobrazuje aplikace údaje pro platbu a částku, kterou má za přijímací řízení zvoleného studia uchazeč zaplatit. Po zaplacení jsou zobrazeny podrobnosti o transakci. Pokud je přihláška zaplacena a údaje o transakci nejsou zobrazeny, jedná se o e-přihlášku zaplacenou automaticky společně s alternativní, nebo o ručně označenou e-přihlášku.

    Variabilní symbol je přidělen uchazeči ihned po založení každé e-přihlášky a je pro ni unikátní. Je sestaven z osmi číslic, první označuje fakultu, ostatní jsou pořadovým číslem přihlášky v rámci fakulty zleva doplněným nulami, například 10000012. Variabilní symbol je využit také jako přihlašovací jméno uchazeče do evidence přihlášky.

    V případě, že uchazeč zašle finanční částku na správný účet se správnými údaji pro platbu, kompletace platby proběhne automaticky. Ale stává se, že tomu tak ze strany uchazeče není a platbu je nutné ručně dohledat a přiřadit v aplikaci Párování plateb za e-přihlášky. Odkaz na aplikaci je umístěn v nápovědném textu v horní části stránky.

  • Doplňující informace - zobrazuje doplňující informace zjišťované od uchazeče prostřednictvím e-přihlášky. Nastavení zjišťovaných údajů se provádí pro jednotlivé typy přijímacího řízení individuálně, u jednotlivých přihlášek se tak doplňující údaje mohou lišit.

  • Souhlasy - v této části je uveden přehled souhlasů souvisejících s e-přihláškou a datum, kdy uchazeč daný souhlas udělil.

  • Dokumenty – kliknutím na ikonu je možné zobrazit seznam požadovaných dokumentů a stav jejich doručení. Doručení jednotlivých dokumentů se potvrzuje v aplikaci Potvrzení přijetí dokumentů.

V případě, že jsou všechny sekce e-přihlášky a informace o uchazeči kompletní, lze e-přihlášku prostřednictvím aplikace Převod e-přihlášek převést mezi papírové. Prostřednictvím tlačítka lze e-přihlášku deaktivovat (zobrazí se v části Deaktivované e-přihlášky).

Deaktivované e-přihlášky

V této části jsou zobrazeny deaktivované e-přihlášky. Deaktivaci mohl provést sám uchazeč nebo studijní referentka. Pro každou deaktivovanou e-přihlášku lze zobrazit podrobnosti o platbě, doručení přihlášky a dalších dokumentech, stejně jako u aktivní přihlášky. Označené přihlášky lze tlačítkem opětovně aktivovat.

Již akceptované e-přihlášky

V této části jsou zobrazeny e-přihlášky, které již byly pomocí aplikace Převod e-přihlášek převedeny mezi papírové. Pro každou e-přihlášku lze zobrazit podrobnosti o platbě, doručení přihlášky a dalších dokumentech, stejně jako u aktivní přihlášky.

Souhrnné informace o platbě správních poplatků

V případě, že má uchazeč založeno více e-přihlášek, je v dolní části stránky umístěna ikona  Zobrazit souhrnné informace o platbách, přes kterou lze zobrazit souhrnné informace o platbě správních poplatků. V přehledu jsou uvedeny všechny e-přihlášky, které si uchazeč podal elektronickou cestou, i s výší správního poplatku. Není-li e-přihláška zaplacena, lze přes ikonu ve sloupci Párování vstoupit do aplikace Párování plateb za e-přihlášky, kde lze případnou chybnou platbu dohledat a připárovat k e-přihlášce.