Zobrazení a tisk rozvrhů


Aplikace Zobrazení a tisk rozvrhů je vytvořena pro rychlé dohledání a tisk vybraného rozvrhu. Aplikace je přístupná z Portálu veřejných informací, kde umožňuje obecné zobrazení rozvrhů. Dále je možné do aplikace vstupovat z různých agend UIS, kde mohou být vynechány výběrové kroky a přímo zobrazen rozvrh uživatele, předmětu, místnosti apod.

Výběr rozvrhů

V úvodní části aplikace pro zobrazení a tisk rozvrhů si uživatel kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit zvolí, podle čeho chce rozvrhy vybírat:

Pokud se má vytisknout rozvrh učebnyrozvrh!učebny, ve které se vyučují předměty pro celou fakultu nebo i vysokou školu, zvolí se rozvrhové akce pro celou vysokou školu, označí se všechny nabídnuté rozvrhy a poté se zvolí tisk rozvrhu pro vybranou místnost.

V dalším kroku se zobrazí seznam všech vyhovujících rozvrhů. Zobrazen je název rozvrhu, studijní období, pro které je rozvrh vypsán zkratka pracoviště, forma studia a začátek a konec období platnosti rozvrhu. Rozrvhy, s nimiž se má následně pracovat, se označí jejich individuálním zatržením nebo pomocí tlačítek, jejichž význam je následující:

Výběr rozvrhů je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Následně se zobrazí formulář pro výběr kritérií rozvrhových akcí.

Výběr kritérií rozvrhu

Jakmile je provedena volba rozvrhů, ze kterých se mají rozvrhové akce zobrazovat, je zobrazen formulář pro volbu kritérií.

Studentům přihlášeným do UIS je zobrazen formulář Osobní rozvrh, kterým je možné zobrazit rozvrh dle předmětů studenta. Více o osobním rozvrhu naleznete zde.

Kritéria zobrazení rozvrhu se volí z příslušných nabídek. Zvolit lze i několik kritérií najednou. Lze tak zvolit například zobrazení rozvrhu pro vybraný předmět v jednom dni v týdnu a pro vybraného učitele apod.

Stisknutím tlačítka se obsah formuláře rozvine pro individuální výběr položek, ze kterých si uživatel vybere vlastní kombinace pro zobrazení rozvrhu.

Rozvrh lze zobrazit na obrazovce v grafické podobě nebo jako seznam rozvrhových akcí nebo vygenerovat ve formátu PDF. Volba se provede v nabídce Formát. Výsledný rozvrh se vytvoří kliknutím na tlačítko .

Zobrazení rozvrhu

Aplikace zobrazuje náhled rozvrhu podle zvolených kritérií, případně rozvrh studenta, učitele apod. Jednotlivé druhy rozvrhových akcí jsou barevně odlišeny a jejich význam je uveden v legendě. U každé akce je uvedena místnost, ve které výuka probíhá (po kliknutí lze zobrazit podrobnosti o místnosti v aplikaci Učebny), název předmětu (po kliknutí lze zobrazit sylabus předmětu) a jméno vyučujícího (není-li stanoven, zobrazuje se jméno garanta; kliknutím lze zobrazit informace o osobě v aplikaci Lidé na PEVŠ). Dále může být uvedeno omezení, které říká, pro jakou skupinu studentů je rozvrhová akce určena, případně je zobrazen odkaz na poznámku. Poznámky jsou vypsány pod rozvrhem.

Pomocí formuláře Způsob zobrazení rozvrhu, který je umístěn na samém konci stránky, je možné volit výstupní formát zobrazeného rozvrhu a typ výpisu, podle kterého se má na rozvrh nahlížet. Možnosti jsou:

Ve formuláři je rovněž možné pomocí zatrhávacích polí vypínat a zapínat zobrazování alternativ rozvrhových akcí a jednotlivých typů poznámek k rozvrhovým akcím. Volby poznámek jsou následující:

Osobní rozvrh studenta

Osobní rozvrh studenta se zobrazuje podle údajů vycházejících z volby rozvrhových akcí při zápise studenta do dalšího studijního období. Proto je tato funkce rozvrhu zpřístupněna jen studentům přihlášeným do UIS.

U studentů, kteří mají nějaké rozvrhové akce ve svém osobním rozvrhu, se rozvrhová aplikace v autentizované části UIS chová tak, že přeskočí první dvě stránky výběru (s volbou období a fakulty) – aplikace automaticky vybere všechny rozvrhy, které student potřebuje pro zobrazení osobního rozvrhu – a otevře stránku s výběrem omezení. Zde studentovi pro zobrazení nebo vytištění rozvrhu postačuje v části Osobní rozvrh stisknout tlačítko .

Student má při zobrazení osobního rozvrhu možnost pomocí volby Zobrazit všechny možné varianty akcí u předmětů, kde rozvrhová akce nebyla dosud zvolena určit, zda se v rozvrhu mají zobrazovat i rozvrhové akce předmětů, u kterých si dosud příslušnou rozvrhovou akci nezvolil v zápisech. Volba se nabízí při zobrazení osobního rozvrhu ve formuláři Způsob zobrazení rozvrhu, který je umístěn na samém konci stránky. Této volby je vhodné využít při výběru rozvrhových akcí v období zápisů předmětů.