Oct 29, 2020   11:07 p.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Portlety v UIS


Portletyportlet jsou informační okénka, která si uživatelé z nabídky doplňují podle své fantazie do všech stránek UIS. Portlety poskytují uživateli informace (aktuální nebo vyhledáním) nebo urychlují navigaci v UIS a internetu vůbec. Některé popisované portlety jsou závislé na roli uživatele nebo funkcích UIS, proto se může stát, že všem uživatelům nebude jejich použití umožněno.

Aplikace Portlety v UIS uživatelům umožňuje volbu a nastavení portletů. Po jejím spuštění se mohou seznámit s přehledem všech nabízených portletů a jejich stručným popisem. Portlety se umísťujíportlet!umístění přes formulář, ve kterém se volí typ a pozice portletu. Pro snadnější orientaci v seznamu portletů je vhodné vložit i jeho popis, který nemá vliv na jeho funkčnost. Vložené portlety se na stránce UIS ihned zobrazují. Seřazeny jsou v tabulce, kde je lze později dohledat a upravovat.

Může se stát, že po umístění nebo konfiguraci portletu nebude stránka UIS zobrazena korektně nebo vůbec. V tom případě se přihlaste pomocí adresy http://is.paneurouni.com/auth/quick/ a pak odstraňte nefunkční portlet.
Pro snadné vypnutí všech portletů se použije odkaz Vypnout portlety v mé Osobní administrativě.

Pro přehlednost jsou portlety rozděleny do skupin podle pozice umístění (na začátku stránky, vlevo od obsahu stránky atd.). V jednotlivých částech seznamu se prostřednictvím ovládacích ikon   určuje pořadí umístění portletů. U většiny portletů se přes ikonu nastavují parametry jejich zobrazení. Více o nastavení jednotlivých portletů v následující podkapitole.

Neaktuální portlety si mohou uživatelé skrýt kliknutím na Ano ve sloupci Skrýtportlet!skrýt a později zase zobrazit kliknutím na Ne. Způsob umístění portletu lze změnit přes aplikaci Pozice pro umístění portletu umístěnou pod ikonou , kde se v menu vybere jeho nové umístění.

Nabídka portletů

Následující výčet obsahuje přehled všech portletů s popisem jejich funkce a s možnostmi jejich nastavení.

 • Aktuální čas v různých městechportlet!čas ve městech – portlet zobrazuje aktuální čas světových velkoměst. Po výběru portletu se provede nastavení požadovaných světových velkoměst. Kliknutím na ikonu  v seznamu portletů se otevře formulář s roletkovým menu, kde se postupně zvolí a přidají jednotlivá města. Je nutné vložit i text do pole Název města. Zobrazení pořadí měst lze ovlivnit ikonou  .

 • Aktuální počasí a předpověďportlet!aktuální počasí a předpověď – portlet zobrazuje aktuální počasí nebo i předpověď na určitý počet dní ve zvolených městech SR a ve světě. Po umístění portletu Aktuální počasí a předpověď se kliknutím na  ve  sloupci Nastavení nastaví jeho obsah, tedy město, jehož počasí se má zobrazovat, podrobnosti o počasí a případně předpověď na další dny.

  Prvním krokem ve formuláři je výběr města, který se provede přes vyhledávací pole. Je-li dohledáno více měst podobného názvu, označí se jedno z nich. Volba města se vždy potvrdí stiskem na první tlačítko na stránce. V dalším kroku se označením vyberou údaje, které se budou v aktuálním počasí zobrazovat (stav oblohy, teplota, vítr atd.). Dále je vhodné vložit název portletu, který se bude na stránce vždy zobrazovat – například Počasí v Brně. Stisknutím tlačítka umístěného na konci stránky se vybrané údaje uloží a portlet s počasím se na stránce UIS ihned zobrazí. Uživatel si však může vložením číslovky do pole Počet dnů pro předpověď počasí zobrazit i předpověď počasí následujících dnů. I pro předpověď se označí údaje, které se mají vypisovat. Způsob zobrazení údajů o aktuálním počasí a předpovědi lze ovlivnit, tj. změnit velikost písma zobrazených údajů, v posledních dvou odrážkách. Uživatel však nesmí zapomenout provedené změny uložit tlačítkem na konci stránky.

 • Aktuální zprávyportlet!aktuální zprávy – portlet zobrazuje aktuální zprávy z různých nabízených zdrojů (České noviny, iDnes apod.) nebo jiných zdrojů zvolených uživatelem. Zprávy jsou zobrazovány prostřednictvím odkazů umístěných v portletu. Kliknutím na ně se otevře stránka se zprávou. Kliknutím na název zdroje v portletu se otevře jeho webová stránka. Po umístění portletu se přes ikonu  nastaví jeho zdroj zpráv a parametry.

  RSS (z anglického Really Simple Syndication) je technologie, která umožňuje přebírat obsah zdrojů zpráv na internetu a v přehledné formě je nabízet uživateli. Kanál RSS se stal v současnosti nedílnou součástí téměř každého zpravodajského serveru nebo weblogu.

  Menu kanálu RSS nabízí seznam zdrojů zpráv, ze kterých se jeden vybere. Chce-li uživatel sledovat zprávy z více zdrojů, musí vložit další portlet Aktuální zprávy. V případě volby jiný kanál RSS si může nastavit jiný zdroj zpráv vložením URL do následujícího pole. Například URL na kanál RSS pro Blesk.cz je http://www.blesk.cz/rss/.

  Na http://rss.timqui.net/seznam-kanalu.php je dostupný seznam a vyhledávač RSS kanálů.

  Dalším nastavením je počet zobrazovaných zpráv v portletu. Udává se v celých číslech, a zůstane-li nevyplněný, budou se zobrazovat všechny zprávy, které zdroj nabízí.

  Poslední dvě položky nastavení se týkají zobrazení portletu, resp. možnosti nezobrazení portletu, pokud nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy, a velikosti písmen zobrazovaných zpráv.

 • Navigační lištaportlet!navigační lišta – portlet umožňuje uživateli sestavit obecnou navigační lištu podle jeho potřeb. Odkazy se vkládají přes formulář, který je umístěný pod ikonou . Po vyplnění názvu odkazu (název odkazu, který se zobrazuje na liště), URL (například http://www.zoznam.sk/) a kliknutí na se odkaz zobrazí na navigační liště.

  V dolní části formuláře lze nastavit obecné parametry navigační lišty:

  • Titulek na liště – název lišty, který se na ní bude vypisovat.

  • Umožnit rychlé přidávání odkazů na aplikace UIS – je-li označeno, zobrazí se na liště za odkazy odkaz (přidat odkaz). Po nastavení požadované stránky UIS lze kliknutím na tento odkaz snadno přidat odkaz na aktuální stránku do Navigační lišty. Změna pořadí nebo odstranění takto vložených odkazů se provádí na stránce pro změnu parametrů Navigační lišty. Změna pořadí se provede prostřednictvím ikon  , odebrání odkazu jeho označením a stisknutím tlačítka .

  • Nezobrazovat název lišty – bude-li označeno, nebude se zobrazovat název lišty, jen její odkazy.

 • Navigační lišta Moje oblíbenéportlet!navigační lišta!moje oblíbené – navigační lišta obsahuje odkazy definované v nabídce Moje oblíbené. Pro portlet se neprovádějí žádná další nastavení.

 • Navigační studentská lištaportlet!navigační lišta!studenta – navigační lišta s nejčastěji používanými studentskými aplikacemi. Odkazy jsou funkční jen pro osoby s rolí studenta. Odkazy na liště jsou dány pevně, uživatel si je nemůže změnit.

 • Navigační učitelská lištaportlet!navigační lišta!učitele – navigační lišta s nejčastěji používanými učitelskými aplikacemi. Odkazy jsou funkční jen pro osoby s rolí učitele. Odkazy na liště jsou dány pevně, uživatel si je nemůže změnit.

 • Nepřečtená pošta v Internetu – portlet umožňuje kontrolovat nepřečtenou poštu na internetovém serveru pomocí POP3. Nastavení probíhá ve formuláři na obrázku. Pokud server podporuje zabezpečené spojení pomocí SSL protokolu, je vhodné ho použít v zájmu v zájmu vlastní bezpečnosti. Pozor – v případě zabezpečených serverů je nutné užít jiné číslo portu, obvykle 995. Heslo je v databázi UIS uchováváno v zašifrovaném tvaru (existuje však způsob jeho dešifrování). V současné době je tento portlet ve stavu ladění.

 • Nepřečtená pošta v UISportlet!nepřečtená pošta v UIS – portlet zobrazuje odkazy nepřečtených zpráv ve složce Doručeno nebo ve všech složkách Poštovní schránky poštovní schránka UIS. Kliknutím na odkaz se zobrazí text zprávy. Způsob zobrazení zpráv si uživatel nastavuje přes formulář pod ikonou  v seznamu portletů.

  Po umístění portletu se primárně zobrazují nepřečtené zprávy ze složky Doručeno. Obsah zprávy se zobrazí kliknutím na název zprávy v portletu. Mají-li se zobrazovat nepřečtené zprávy ze všech složek Poštovní schránky, označí se ve formuláři položka Nepřečtenou poštu ze všech složek. Pak se v portletu vedle názvu zprávy zobrazuje i název složky, ve které je umístěna. Kliknutím na název poštovní složky se otevře její celý obsah. V případě, že složky poštovní schránky neobsahují nepřečtenou poštu, lze portlet skrýt označením parametru Nezobrazovat portlet, pokud není žádná nepřečtená pošta. Každé nastavení je samozřejmě nutné uložit tlačítkem .

 • Nepřečtené dokumenty v DSportlet!nepřečtené dokumenty – portlet zobrazuje doposud nepřečtené dokumenty v Dokumentovém serverudokumentový server. Vedle názvu dokumentu je uveden i název složky, ve které je dokument umístěn, a ikona jeho typu. Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, kliknutím na název dokumentu se zobrazí jeho informativní údaje s přílohou nebo odkazem na webovou stránku.

  V portletu lze označením příslušného pole omezit zobrazení ikon typu dokumentu a portletu v závislosti na existenci nepřečtených dokumentů v DS.

 • Očekávaná výročíportlet!očekávaná výročí – portlet zobrazuje očekávaná výročí kontaktů zadaných v poštovní schránce uživatele. Nastavení jeho zobrazení se provádí přes ikonu . Ve formuláři se nastavuje:

  • jak dlouho dopředu se bude očekávané výročí zobrazovat – 1, 2, 3 nebo 4 týdny předem;

  • druh zobrazovaného výročí – jen narozeniny, jen svátek, narozeniny i svátek;

  • označením položky lze ovlivnit, zda se bude zobrazovat datum a druh výročí, tituly u jména, informace o počtu dnů, kdy budeme výročí slavit, zobrazení portletu v době, kdy nebudou očekávána žádná výročí, a velikost textu zobrazených informací o výročí.

 • Ovládání personalizace UISportlet!personalizace UIS – portlet umožňuje rychle ovládat personalizační prvky UIS, tzn. kliknutím na odkaz portletu vypnout všechny portlety na stránce, vypnout design (například v době extrémní zátěže), zapnout implicitní design anebo v roletkovém menu vybrat kterýkoliv design, který je nabízen i v aplikaci Volba pracovního designu. Funkce portletu pro ovládání personalizace lze nastavit přes ikonu  na hlavní stránce pro umísťování portletů.

 • Poznámkový blokportlet!poznámkový blok – portlet umožňuje zobrazit obsah poznámkového bloku (více o poznámkových blocích v 11. svazku dokumentace Osobní management). Pro každý založený poznámkový blok se sestavuje zvláštní portlet. Kromě bloku lze nastavit typ odrážky, velikost písma, kterým se obsah bloku bude zobrazovat, mezeru za odrážkou a možnost přímého vstupu do úpravy obsahu poznámkového bloku ze zobrazeného portletu (např. doplnění další položky, změna pořadí položek). Kliknutím na odkaz v části pro úpravu portletu lze také zobrazit stránku pro úpravu obsahu poznámkového bloku.

 • Přehled nových termínů (pro studenta) portlet!termíny studenta – portlet umožňuje sledovat nově vypsané termíny zkoušek předmětů, na které se může přihlásit. Lze u něj nastavit následující parametry:

  • zobrazit jen zkratku předmětu – označením se v portletu nebudou zobrazovat celé názvy předmětů, ale jen jejich zkratky;

  • nezobrazovat portlet, pokud nejsou žádné vypsané termíny – po označení se v případě, že nejsou vypsány žádné termíny, nebude portlet zobrazovat;

  • zobrazovat termíny malým písmem – tato volba umožňuje zmenšení písma v portletu a tím i jeho užívání v levé nebo pravé části stránky.

 • Přehled vypsaných termínů (pro učitele) portlet!termíny učitele – portlet zobrazuje učiteli seznam termínů, které vypsal ve svých předmětech a které ještě neproběhly. Lze u něj nastavit následující parametry:

  • vypisovat všechny termíny z předmětů, kde jsem učitelem (nejen mnou vypsané) – v portletu se budou vypisovat všechny termíny z předmětů, u nichž má uživatel přidělenu některou z rolí;

  • zobrazit počet zapsaných studentů na termín – označením se budou u vypsaných termínů zobrazovat počty studentů, kteří se na ně přihlásili;

  • zobrazit jen zkratku předmětu – označením se v portletu nebudou zobrazovat celé názvy předmětů, ale jen jejich zkratky;

  • nezobrazovat portlet, pokud nejsou zapsány žádné termíny – po označení se v případě, že nejsou vypsány žádné termíny, nebude portlet zobrazovat;

  • zobrazovat termíny malým písmem – tato volba umožňuje zmenšení písma v portletu a tím i jeho užívání v levé nebo pravé části stránky.

 • Přehled zapsaných termínů (pro studenta) portlet!termíny studenta – portlet umožňuje zobrazit přehled aktuálně zapsaných a dosud neabsolvovaných termínů studenta. Jeho nastavení je stejné jako u portletu Přehled nových termínů.

 • Systémové a vývojářské údaje – portlet je určen vývojářům a systémovým integrátorům, příp. dalším uživatelům pracujícím souběžně ve více verzích informačního systému. Portlet identifikuje běžící instanci a poskytuje přístup k některým ladicím parametrům systému. Parametry portletu lze nastavit přes ikonu .

 • Vyhledávání v ISportlet!vyhledávání v IS – portlet umožňuje rychlé dohledání osob a studijních předmětů evidovaných v  UIS, oprávněným osobám i ve správě osob a studijní evidenci. Uživatel označením položek ve formuláři ovlivňuje množství a typ vyhledávacích oken v portletu.

 • Výsledky studiaportlet!výsledky studia – portlet studentům zobrazuje dosažené výsledky studia jednotlivých předmětů. V nastavení portletu lze omezit množství zobrazovaných informací například jen na zkratku předmětu, informaci o počtu pokusů, zobrazit všechny výsledky za celé studium. Při volbě Nezobrazovat portlet, pokud nejsou žádné výsledky se portlet nebude zobrazovat, pokud nejsou vloženy výsledky z žádného předmětu.

 • Vývěskaportlet!vývěska – portlet umožňuje zobrazit odkazy na nové a nepřečtené zprávy umístěné do vývěsky. Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, kliknutím na název příspěvku se zobrazí obsah příspěvku.

  Po přidání portletu je nutné nastavit zobrazování portletu a složky, ze kterých má nové příspěvky zobrazovat.

 • Záznamník učiteleportlet!záznamník učitele – portlet umožňuje zobrazit odkazy na všechny nebo jen některé předměty. Kliknutím na odkaz se otevře evidence předmětuZáznamníku učitele.

  Po založení portletu je možné přes ikonu  skrýt vybrané předměty a nastavit další parametry související s předmětem.

 • Záznamník výzkumníkaportlet!záznamník výzkumníka – portlet umožňuje zobrazit odkazy na všechny nebo jen některé projekty. Kliknutím na odkaz se otevře evidence projektu v portálu Záznamník výzkumníka. Po založení portletu je možné přes ikonu  skrýt vybrané projekty.

 • Zobrazení kódu HTML – portlet umožňuje vložit libovolný text v kódu HTML do stránky UIS. Text se vkládá přes okno, které je umístěno pod ikonou  v seznamu portletů.

Pozice pro umístění portletu

portlet!pozice umístění

Při umísťování portletu se definuje jeho umístění na stránce UIS. Volba se provádí z šesti možností roletkového menu. Dvě z nich jsou umístěním portletu ve sloupcích v levé nebo pravé části stránky. Při vícenásobném umístění se portlety řadí ve sloupcích nad sebou, jejich pořadí se ovlivňuje ikonami   v seznamu portletů. Zbylé možnosti jsou umístění v řádcích horní nebo dolní části stránky, před nebo za designem stránky informačního systému.

Šířku portletu umísťovaného vlevo nebo vpravo od obsahu stránky lze ovlivnit v aplikaci Uživatelská nastavení.