Aug 4, 2020   1:39 p.m.      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
University information system

Zařazení výsledků doktorského studia


Výsledky studentů doktorského studia jsou jednou ročně hodnoceny prostřednictvím Ročního hodnoceníRočního hodnocení. Hodnocení sestavuje školitel studenta vždy za celý akademický rok. K tomu jsou v UIS připraveny příslušné aplikace. Vyplněné hodnocení schvaluje předseda oborové rady.

Aplikace Zařazení výsledků doktorského studia slouží k přiřazení publikací a konferencí doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, k zobrazení evidovaných účastí na projektech a absolvovaných stáží. Zobrazení je vždy platné ke zvolenému univerzitnímu období. Volba období se musí potvrdit tlačítkem . Před přiřazováním údajů je vhodné zkontrolovat, pro jaké období se údaje zobrazují. Údaje jsou automaticky doplňovány do Ročního hodnocení pro zvolený akademický rok. Oblasti, které se do zprávy vyplňují:

Není možné přidělovat výsledky studia do uplynulých let ani je tam rušit.
Pedagogika

Vyučované předměty uvedené v Záznamníku učitele, ve kterých studentovi byla přidělena role vyučujícího (roli přiděluje zpravidla garant předmětu).

Publikace

Aplikace slouží k přiřazení publikací studenta do správného roku studia. Zobrazeny jsou publikace, které podle roku publikování mohou spadat do zvoleného akademického roku (publikace roku 2007 může logicky patřit do akademického roku 2006/07 nebo 2007/08). Nezobrazují se publikace bez zadaného roku publikování. V seznamu je u každé publikace uveden rok publikování a případně akademický rok, do kterého byla publikace zařazena. Pokud je uvedena pomlčka, je možné publikaci k výsledkům studia zařadit. Zařadit publikaci lze dvěma způsoby:

  • články ve sbornících lze přerozdělit podle data konání konference stisknutím tlačítka . Pokud je u konference uveden pouze rok, pak přerozdělení nebude provedeno;

  • v seznamu se označí publikace, které mají být ve zvoleném akademickém roce zahrnuty do výsledků studia, a následně se stiskne tlačítko . Podobným způsobem lze zařazení publikace zrušit tlačítkem .

Přerozdělení publikací v minulých letech studia není možné.

Publikace se zadávají nebo upravují přes aplikaci Moje publikace.

Projekty

Aplikace zobrazuje projekty, které probíhaly ve zvoleném univerzitním období a v nichž byla studentovi přidělena jakákoliv role. Pokud je pracovníkem na hlavním projektu i jeho podprojektech, je vypsán pouze hlavní projekt. Projekty se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Záznamník výzkumníka.

Konference

Aplikace zobrazuje účast na konferencích ve zvoleném univerzitním období. U konferencí, které mají evidováno přesné datum ukončení a zahájení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. Z toho důvodu se příslušnost k určitému univerzitnímu období zjišťuje pouze u konferencí, u kterých je uveden jen rok konání. Účast na vybraných konferencích se zařadí do aktuálně vybraného akademického roku studia stiskem tlačítka . Přiřazení označených konferencí se zruší tlačítkem .

Konference se zadávají nebo upravují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje – Vědecko-výzkumné aktivity – Účast na konferencích.

Stáže

Aplikace zobrazuje stáže, kterých se student zúčastnil. Stáže se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje – Pedagogické aktivity – Akademické stáže.

Roční hodnocení doktoranda

Aplikace zpřístupňuje studentovi Roční hodnocení doktoranda doktorská studia!Roční hodnocení doktorandaRoční hodnocení doktoranda. Ve sloupci Stav je zobrazen stav vyplnění Ročního hodnocení jednotlivými osobami (předseda oborové rady). Ikona  umožňuje zobrazit zadané údaje.

Kliknutím na ikonu  se vytiskne zpráva o průběhu studia. Ikona je zobrazena vždy. Zprávu je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.