27. 9. 2020  2:10      Cyprián        
Univerzitní informační systém

Studium


studium!na PEVŠ

Pravidla studia ve studijních programech vysoké školy stanovuje Studijní a zkušební řád Panevropské vysoké školystudijní a zkušební řád (dále jen SZŘ).

Plné znění SZŘ je uvedeno na webových stránkách PEVŠ (www.paneurouni.com).

Student

student

Studentem PEVŠ se uchazeč stává v den zápisu do studia, a to po splnění všech podmínek přijímacího řízení, které stanovuje děkan příslušné fakulty.

Podrobnosti pravidel přijímacího řízení a zápisů jsou součástí SZŘ.

Před nástupem do prvního semestru studia obdrží studenti index, průkaz studenta, informace o studiu na fakultě a informační kartičku s přístupovými údaji a prvními pokyny k přihlášení do Univerzitního informačního systému PEVŠ.

Současně se zápisem do studia je uchazeči založena studijní evidence v  UIS. Student v informačním systému získá roli studenta role!studenta, která jej opravňuje k využívání neveřejných aplikací UIS. Jsou to aplikace části Moje studium, např. kontrola studijního plánu, elektronické přihlašování na zkoušky, registrace předmětů na příští období, tvorba individuálního rozvrhu, a některé další aplikace pro podporu studia, nastavení a přizpůsobení informačního systému, Poštovní schránka k elektronické korespondenci a  Dokumentový server.

Doklady o studiu

studium!doklady

Základním dokladem o studiu, kterým se student prokazuje na studijním oddělení a případně i při uplatňování studentských slev, je karta studenta (většinou ISIC).

Záznamy o průběhu studia jsou studentovi vkládány průběžně do  Univerzitního informačního systému. Záznamy v UIS jsou závazné.

Ke všem svým záznamům, které jsou vloženy do  UIS, mají studenti přístup.

Protože záznamy v UIS jsou závazné, je důležité při změně osobních údajů (kontaktní adresa apod.) upozornit studijní oddělení, při nepřesnosti v hodnocení studia kontaktovat zkoušejícího, případně cvičícího, který známky nebo zápočty vložil.

Studentská karta

karta studentaISIC

PEVŠ vydává studentům prezenční formy studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území vysoké školy.

Studentům kombinovaného (distančního) studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, a studentům, kteří o kartu ISIC nemají zájem, je vystavována Karta studenta PEVŠ.

Platnost ISIC karty je časově omezená a prodlužuje se prodlužovací známkou, kterou získáte na studijním oddělení při zápisu do zimního semestru (výše poplatku za prodlužovací známku ISIC karty je stanovována pro každý akademický rok rektorem vysoké školy).

Takto označená karta potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Karta ISIC studenty také opravňuje k využívání studentských slev.

Karta studenta je aktivována pro následující akademický rok automaticky zápisem provedeným v UIS. Není-li karta aktivní, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou pípnout.

V případě vydání neaktivní karty se studenti obracejí na své studijní oddělení.

Příklady využití studentské karty:karta studenta!využití

 • V rámci vysoké školy:

  • při stravování v menze – k objednání menu a po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy;

  • k půjčování knih v knihovně – kartu je nutné v knihovně aktivovat;

  • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých mají studenti oprávněn přístup.

 • Mimo vysokou školu:

  • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě;

  • k uplatnění slev, jejichž soupis je na stránkách GTS International http://www.isic.sk.

Ztráta studentské karty se oznamuje na studijním oddělení kvůli možnému zneužití, například ke vstupu do vymezených prostor vysoké školy. Studijní oddělení kartu deaktivuje, a znemožní tak její využití v prostorách celé Panevropské vysoké školy.

Studium

studium

Formy a metody studia

studium!forma studiastudium!metody studia

Na PEVŠ jsou v současné době akreditovány následující formy studia:

 • denní – je charakterizovaná denní účastí studenta na určených vzdělávacích činnostech;

 • externí – je charakterizovaná převážně samostatným studiem a konzultacemi.

Studium v denní a externí formě se může uskutečňovat:

 • prezenční metodou – studenti jsou při výuce v přímém kontaktu s učitelem;

 • distanční metodou – přímý kontakt s učitelem je nahrazen komunikací prostřednictvím komunikačních prostředků, založených zejména na využívání počítačových sítí;

 • kombinovaná metodou – je kombinací předchozích dvou metod studia.

Stav studia

studium!stav studiastav studia

Stav studia určuje vztah studenta k jeho studiu na fakultě. Stav je evidován ve studijní evidenci UIS a ovlivňuje chování některých aplikací. Rozlišujeme tyto základní stavy studia studentů:

 • aktivní – řádně zapsaní studenti;

 • přerušené – studenti s přerušeným studiem;

 • vyřazené – studenti, kteří byli ve studiu úspěšní a ukončili je státní závěrečnou nebo státní bakalářskou zkouškou, nebo naopak neúspěšní a studium jim bylo ukončeno předčasně.

Standardní doba studia

studium!doba studiastandardní doba studia

Standardní doba studia je dána dobou studia programu stanovenou studijním plánem.

U bakalářského studia činí tato doba šest semestrůnejméně tři a nejvíce čtyři akademické roky, u navazujícího magisterského čtyři semestry u studijního programu druhého stupně nejméně jeden a nejvíce tři roky tak, aby celková standardní délka studia bakalářského a navazujícího studijního programu druhého stupně ve stejném nebo příbuzném studijní zaměření byla minimálně pět let.

Do doby studia se započítávají i předchozí neúspěšně ukončená studia, na což je třeba si dávat pozor. Při překročení standardní doby studia je podle zákona stanoven poplatek za další studium, a to za  každý započatý měsíc.

Přerušení studia

studium!přerušenípřerušení studia

Studentovi může být na základě jím podané a děkanem nebo rektorem (podle toho, kde se studijní program uskutečňuje) kladně vyřízené žádosti přerušeno studium. Maximální délka přerušení je 2 roky. Doba přerušení se nezapočítává do standardní délky studia. Součástí žádosti o přerušení studia by měl být termín předpokládaného ukončení přerušení.

V době přerušení studia přestává být osoba studentem a nemá právo využívat poskytovaných studentských výhod, avšak zůstává evidován v registru studentů.

Studentem se opět stává v den ukončení přerušení, kdy jej studijní referentka zapíše do studia. Při zápisu se přenášejí neúspěšné pokusy o ukončení předmětů. Například student v předmětu Matematika vyčerpal dva pokusy ke splnění zkoušky. Po ukončení přerušení má už jen jeden pokus.

V době přerušení studia je studentovi pozastavena platnost studentské karty, a tím i vstupy přes přístupové body v rámci PEVŠ, do Informačního centra, knihovny, jídelny, a dále pozastavena práva k využívání studentských serverů. O zrušení účtů je student informován elektronickou poštou. Po tomto oznámení plyne ochranná lhůta (délka je uvedena v informačním e-mailu), ve které má student možnost přesunout si svá data. Účet je dnem opětovného zápisu do studia aktivován, stejně tak i karta studenta.

Podmínky přerušení jsou podrobně popsány ve Studijním a zkušebním řádu PEVŠ.

Ukončení studia

studium!ukončení

Jestliže je studentovi ukončeno studium, ať už na základě vlastní žádosti, nebo z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu, může opět začít studovat pouze v případě, že znovu projde přijímacím řízením a vyhoví jeho podmínkám.

Příklady možného ukončení studia:

 • řádné – splněním všech studijních povinností a vykonáním státní zkoušky;

 • zanecháním studia – ve vlastním zájmu by o tomto měl student co nejdříve informovat studijní oddělení. V případě dalšího studia se mu započítávají dny, měsíce a roky předchozích vysokoškolských studií. Tato skutečnost neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studia v  inženýrském studiu;

 • nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu;

 • odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu;

 • vyloučením ze studia.

Odložené vyřazení ze studia

O odložené vyřazení ze studia se jedná v případě ukončení studia ukončovacími kódy, které jsou dané Studijním a zkušebním řádem univerzity (kódy 73, 76, 77).

Aplikace UIS se ke studentovi chovají, jako by byl ze studia vyřazen. Studentovi běží odvolací lhůta. Pokud se student v daném termínu odvolá a návrh na vyřazení ze studia není potvrzen, vrátí se aplikace UIS do původního stavu. Pokud je návrh na vyřazení potvrzen nebo se student neodvolá do stanovené lhůty, je ze studijní evidence vyřazen.

Uznání předmětu

předmět!uznání

Předměty studované v předchozích studiích (do pěti let od jejich ukončení) nebo na jiných univerzitách (i v zahraničí) může studentovi na jeho žádost uznat děkan fakulty. Žádost je třeba doložit potvrzeným výpisem odstudovaných předmětů s počtem kreditů a osnovou předmětů. Podle rozhodnutí děkana může být předmět, a tím i počet kreditů, uznán následujícím dvojím způsobem. Kredity uznané:

 • Za studium předmět!uznání kreditů!za studium – kredity se nezapočítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou započítány do součtu kreditů získaných za celé studium. Jedná se většinou o uznané předměty z předchozího studia.

 • V období předmět!uznání kreditů!v období – kredity se započítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou to předměty studované v rámci studijního pobytu nebo předměty studované současně na jiné fakultě či vysoké škole.

Počet kreditů uznaného předmětu může být děkanem upraven podle kreditové hodnoty předmětu akreditovaného studijního programu, který uskutečňuje vysoká škola nebo její fakulta.
Více o uznání předmětu ve Studijním a zkušebním řádu PEVŠ.

Úspěšné a neúspěšné ukončení předmětu

předmět!ukončení

Předmět může být ukončen zkouškou zkouškou a zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem. Každému ukončení odpovídá kreditová hodnota zveřejněná v katalogu předmětů fakulty.

Po splnění všech požadavků pro úspěšné ukončení předmětu je studentovi zapsána známka (zápočet) do indexu a současně i do  UIS a je mu započítána příslušná kreditová hodnota. Vlastní záznamy jsou přístupné každému studentovi.

V případě, že se student nemůže na daný termín dostavit a neodhlásí se, ani se zkoušejícímu uspokojivě neomluví, je mu termín hodnocen jako neúspěšně ukončený, tedy známkou FN – nedostavil se.

Studijní průměr

studijní průměr

Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií. Dohledat je lze v aplikacích Průběh studia, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v UIS z prospěchu studentů jsou:

 • Průměr je počítán jako vážený aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v daném období, kde vahou je kreditní hodnota předmětu.

 • Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A – 1, B – 1.5, C – 2, D – 2.5, E – 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4.

 • Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány.

 • Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány.

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

 • Průměr za vybraná období (varianty – za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) – započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně.

 • Průměr za celé studium – jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných.

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na:

 • Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů – předměty neukončené a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují.

 • Průměr se započtením všech předmětů – do průměru vstupují všechny předměty, předměty neukončené a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů.

Centrální registr studentů – CRS

CRS je centrální matrikou studentů vysokých škol Slovenské republiky. Vysokým školám zákon 131/2002 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ukládá vést matriku, která slouží k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Údaje jsou zpracovávány elektronicky v databázi, kterou si vytvořila příslušná vysoká škola, a její obsah pravidelně zasílá do CRS. Z matriky může vysoká škola získat například informace o studentech, kteří překročili standardní délku studia.