27. 9. 2020  6:34      Cyprián        
Univerzitný informačný systém

Registrace a zápis


Tato aplikace slouží k registraci předmětů, zápisu předmětů a ke změnám po zápisech. Zmíněné akce jsou postupně spouštěny studijním oddělením podle schváleného harmonogramu, který je přístupný všem uživatelům UIS v aplikaci Harmonogram akademického roku v části Osobní administrativy Portál veřejných informací. O konkrétních termínech akcí jsou studenti informováni studijním oddělením na úředních vývěskách fakult, elektronickou poštou, v zásadních informacích umístěných v UIS atp.

Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech studentům obecně umožňuje:

 • V průběhu registrací rezervaci míst v předmětech, které chtějí studovat v následujícím období. Ty, které jsou pro ně povinné, předregistruje Studijní oddělení, ostatní předměty si musí vybrat a připravit sami.

 • V období mezi registracemi a zápisem zobrazuje seznam zaregistrovaných předmětů a informace o termínech zápisů a změn po zápisech na jednotlivých fakultách.

 • Přípravu zápisových archů v průběhu zápisů, jež nepřímo navazují na registrace. Mezi zmiňované přípravy u zápisů je zahrnut výběr předmětů a jejich kontrola, zda je studentovi podle omezení nastavených garantem předmětu (prerekvizity, kapacita) umožněno studium vybraného předmětu, a dále volba rozvrhu, který připravilo studijní oddělení na základě registrací studentů.

 • Přípravu změn po zápisech, což může zahrnovat změnu předmětu a rozvrhu, ale zde pozor, změna předmětu a jeho ukončení musí být opětovně potvrzeny studijní referentkou (pokud nejsou na fakultě spuštěny elektronické zápisy).

 • Zobrazuje předměty zapsané při posledním zápisu, informace o zapsaném ukončení jednotlivých předmětů, později jsou zde vedeny výsledky zkoušek apod. Po vypršení termínu všech předchozích akcí se aplikace všem studentům pro editaci a veškeré změny uzavře.

  Je-li studentům povolen pozdější zápis do studia (po uzavření aplikace), může přípravu předmětů zvolených ke studiu a výběr rozvrhu provést referentka na studijním oddělení současně se zápisem studentů do následujícího semestru.

Základní uživatelské kroky v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech jsou stejné jak pro registrace, tak pro zápisy a změny v zápisech. Snad jediný rozdíl je v možnosti výběru rozvrhu cvičení v období zápisů a změn po zápisech. Použití aplikace pro jednotlivé akce je popsáno v následujících odstavcích – Registrace, Zápisy, Změny po zápisechObdobí po zápisech.

Do uvedených aplikací je vstup přes stejnou ikonu  z  aplikace Moje studium.

Registrace

registraceRegistrace

Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období registrací by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi, které pro ně připravilo studijní oddělení a se stručným návodem k použití aplikace. V aplikaci je studentům zobrazena tabulka se seznamem předmětů registrace!seznam předmětů, které předregistrovalo studijní oddělení. Význam jednotlivých sloupců tabulky je uveden zde. Stránka je velmi podobná jako v průběhu zápisů. Totéž platí i pro studenty prvního semestru inženýrského studia.

Předměty, které si studenti přejí zaregistrovat, si mohou vybíratregistrace!výběr předmětů jednotlivě podle jejich kódu nebo názvu z katalogu předmětů vlastní fakulty nebo katalogů předmětů ostatních fakult PEVŠ (jsou-li registrace předmětů z jiných fakult podporovány). Pro výběr předmětu (i jazykového) z jiné fakulty je nutné před dohledáním předmětu zatrhnout políčko Výběr předmětů ze všech fakult, které je umístěno vedle vyhledávacího pole. Pro zobrazení podrobností o dohledaných předmětech (prerekvizity a limit předmětu) je nutné označit pole Detaily.

Dále je možné přidat předměty povinné, povinně volitelné a výběrové, které jsou dané studijním plánem, nebo je vyhledat přes tematické skupiny předmětů. Tlačítkem se provede výběr všech předmětů, které jsou pro dané období určeny studijním plánem jako povinné. Mohou se zde objevit i předměty jako Státní závěrečná zkouška, Státní bakalářská zkouška, Diplomová práce apod. Budou-li se chtít studenti v následujícím období těchto státních zkoušek zúčastnit, musí mít zapsanou dvojici předmětů – Státní bakalářská zkouška a Bakalářská práce nebo Státní závěrečná zkouška a Diplomová práce.

Studenti, kterým jejich studium končí, mají plán na následující období prázdný, požadované předměty si musejí dohledat. Pokud na studium navazuje další studium lze zvolit navazující studijní plán a podle něj zaregistrovat předměty.

Ostatní a výberové předměty si studenti musí vybrat přes vyhledávací pole nebo přes tematické skupiny předmětů, které jsou rozděleny podle fakult. Podrobnější postup výběru předmětů je stejný jako u aplikace Zápisy a je uveden zde.

Pokud studenti nemají správně nastaveno zaměření studia, může se stát, že tlačítkem budou přiděleny jiné předměty, než jsou uvedeny v tištěných studijních plánech nebo nebudou přiděleny předměty žádné.

Předměty lze odebírat po jejich označení kliknutím na . Předměty je nutné odebírat s rozvahou, protože jejich odebráním se ztrácí registrované pořadové místo. Týká se zejména žádaných předmětů s omezenou kapacitou.

Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období mezi registracemi a zápisy zobrazuje zaregistrované předměty a termíny zápisů a změn po zápisech jednotlivých fakult.

Zápisy

zápisy

Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech – v období zápisů – se studentům zobrazuje jejich zápisový arch. Zápisový archzápisový arch obsahuje informaci o termínech zápisů na jednotlivých fakultách, seznam předmětů z předchozích registrací, předměty, které měli studenti během studia zapsány, úspěšně je neukončili a nyní jsou nabízeny ke studiu, dále pole pro dohledání a přiřazení dalších předmětů a ikony s aktuálním studijním plánem a tematickými skupinami předmětů. Zaregistrovaný předmět, který se z nějakého důvodu ke studiu neotevře, si studenti nemohou zapsat a musí si ho ze zápisového archu odebrat (v některých případech je odebrán automaticky). Studenti jsou o tomto úkonu informováni e-mailem.

Při prvním vstupu do aplikace by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi a pokyny studijního oddělení fakulty. Je připraven také stručný návod k použití této aplikace. Informace studijního oddělení a návod k použití jsou umístěny pod odkazy vedle ikon . Po opakovaném vstupu je možné tyto informace zobrazit kliknutím na odkaz zde, který je umístěn v úvodní části stránky.

Nesplněné předměty a předměty z registrací jsou seřazeny v tabulkách:

 • První obsahuje předměty, které měli studenti již dříve zapsány, ale dosud je řádně neukončili. Předměty se zatrhávacím políčkem nabízí fakulta ke studiu pro následující období. Studentům jsou doporučeny k zápisu. Označením předmětů a stisknutím tlačítka budou přiřazeny k předmětům v následující zápisové tabulce.

 • Druhá je tabulka pro přípravu zápisu do zimního semestru. Je podobná tabulce pro registraci předmětů a tabulce pro změny po zápisech. Obsahuje seznam předmětů, které si studenti vybrali ke studiu během registrací a které si nyní budou zapisovat. Oproti registracím přibyl v tabulce sloupec Cvičení s nabídkou cvičení pro jednotlivé předměty – jejich výběrem si studenti tvoří svůj rozvrh rozvrh!tvorba. Předměty v tabulce je nutné upravit tak, aby značka u všech předmětů byla zelená . Pak je zápisový arch v pořádku a je připraven k zápisu na studijním oddělení.

 • Třetí tabulka obsahuje předměty registrované na letní semestr, které si studenti budou zapisovat ke studiu společně s předměty zimního semestru.

Pod tabulkami je vedle ikony  umístěn odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období, ve kterém si každý student může zkontrolovat svůj studijní plán a seznam povinně volitelných předmětů doporučených ke studiu. Pod tabulkami jsou umístěny statistiky předmětů vybraných ke studiu s počtem kreditů, zapsaných předmětů, předmětů s ukončením zkouška a zápočet.

Jsou-li v zápisu chyby, je zobrazena tabulka s jejich vysvětlením – Přehled chyb. U každého předmětu je uveden důvod, proč si je nelze zapsat. O nesplnění podmínek k dalšímu studiu je vypsáno upozorněni pod seznamem chyb v zápisovém archu. V části Kontrola podmínek studia mohou být zobrazena upozornění na nesplnění administrativních úkonů souvisejících se zápisem. Zobrazen je název administrativního úkonu, který není splněn a případně i detailnější instrukce jak při jeho splnění postupovat.

Význam jednotlivých sloupců tabulky s předměty, které jsou společné pro registrace, zápisy a změny po zápisech:

 • Ozn. – označením vybraného předmětu a kliknutím na  je předmět ze zápisového archu odebrán.

 • Stav – barvou značky (puntíku) je vyznačen stav předmětuzápisy!stav předmětu vzhledem k možnosti studovat jej v následujícím období:

  • Červená – informuje studenta o tom, že nejsou splněny podmínky pro studium předmětu buď z důvodu překročené kapacity, nebo nesplnění některé z prerekvizit (informace jsou uvedeny v příslušných sloupcích tabulky a bližší popis problémů je uveden pod tabulkou). V takovém případě může student podat žádost o studium předmětu přes ikonu , která je umístěna v řádku označeného předmětu.

   Pokud byl předmět uvedený v prerekvizitě úspěšně odstudován pod jinou zkratkou, pak je nutné kontaktovat garanta předmětu, studijní oddělení nebo svého systémového integrátora.
  • Modrá – oznamuje studentovi, že podal žádost o povolení studia garantovi předmětu a čeká na jeho vyjádření. Kladným vyjádřením se barva značky změní na zelenou, zamítnutím na červenou.

  • Zelená – značí, že jsou splněny všechny podmínky studia předmětu a jeho zápis tak proběhne bez problémů.

 • Kód předmět!kód – je jednoznačným identifikačním prvkem předmětu, podle kterého jej lze vyhledat.

 • Předmět – plný název předmětu. Kliknutím na něj se zobrazí sylabus předmětu.

 • Fak. – zkratka názvu fakulty, která předmět ke studiu vypsala a má jej ve svém katalogu předmětů.

 • Pov. – vyjadřuje povinnost studia předmětu, která vychází ze studijního plánu.

 • Uk. – obsahuje ukončení předmětu. Má-li předmět více možných ukončení, je zkratka ukončení zobrazena jako odkaz vedoucí do aplikace, ve které lze ukončení změnit.

 • Kr. – počet kreditů za úspěšné ukončení předmětu.

 • Jazyk – jazyk, ve kterém je předmět vyučován. U některých předmětů je možnost volby kliknutím na označení jazykové varianty, volbou jazyka a uložením změny.

 • Způsob – způsob studia předmětu je většinou normální, někdy může být nabízen konzultační formou studiapředmět!konzultační forma studia.

 • Rozvrh – prostřednictvím tohoto sloupce si studenti vybírají rozvrhové akce jednotlivých předmětů, a sestavují si tak svůj osobní rozvrh. Je-li ve sloupci Rozvrh zobrazen vykřičník, znamená to, že kapacita všech rozvrhových akcí je již zcela naplněna.

  Kliknutím na položku vyberte se zobrazí seznam všech vypsaných rozvrhových akcí předmětu. Požadovaná rozvrhová akce se označí a volba se potvrdí tlačítkem . Chybí-li u rozvrhové akce možnost označení, znamená to, že takovou akci není možné zapsat (např. z důvodu naplnění její kapacity).

  Cvičení si mohou volit studenti prezenční i kombinované formy studia. Výběr rozvrhových akcí je omezen podle formy rozvrhu, což znamená, že studenti prezenční formy studia nemohou volit rozvrhové akce z rozvrhu pro kombinovanou formu studia.

  Rozvrhová akce může být vložena napevno v případě, že je pro předmět vypsána jen jedna akce nebo pokud byla rozvrhová akce striktně přidělena.
 • Zaregistrováno – přesný časový údaj o době registrace předmětu.

 • Limit – garantem stanovená podmínka omezující počet studentů k zápisu, resp. k registraci. V závorce je uveden počet zbývajících míst.

 • Pořadí – dvě čísla oddělená lomítkem podávají informaci o pořadí zápisu z celkového počtu studentů, kteří si předmět k zápisu (registraci) vybrali.

 • Návaznostipředmět!návaznosti – jsou vyjádřeny prerekvizitou nebo souborem prerekvizit.

 • Žádost – v případě nesplnění studijních podmínek předmětu se v tomto sloupci zobrazí ikona , pod kterou je formulář pro podání žádosti o povolení studia předmětu. Do něj studenti vepíší odůvodnění žádosti a stiskem tlačítka ji odešlou garantovi předmětu. Žádost je možné podávat v průběhu registrací a zápisů.

  Žádost se garantovi předmětu zobrazí v učitelské aplikaci Záznamník učitele, přes kterou se k požadavku vyjádří. Informace o vložení požadavku a rozhodnutí jsou automaticky rozeslány příslušným uživatelům přes e-mail. V zápisové aplikaci se rozhodnutí garanta předmětu projeví změnou barvy značky ve sloupci Stav.
  Žádost se podává pouze v nutných případech.

  Povolí-li garant studentům studium předmětu, objeví se ve sloupcích StavŽádost zelený puntík. V opačném případě se zobrazí puntík červený. V tomto případě si student předmět odebere a místo něj si může zvolit jiný.

Vložení předmětu do zápisového archu

Předměty je možné přidat do zápisového archu zápisy!přidání předmětuněkolika způsoby:

 • Dohledáním jednotlivých předmětů ve vyhledávacím okně – výběr se provádí z katalogu předmětů vlastní fakulty nebo všech fakult vysoké školy (je-li tato možnost vysokou školou podporována). K výběru předmětu z jiných fakult PEVŠ je nutné před stisknutím tlačítka označit pole Výběr předmětů ze všech fakult umístěné vedle vyhledávacího pole.

 • Výběrem podle přiděleného studijního plánu – kliknutím na ikonu  ve sloupci Zobrazit se vypíší všechny předměty, které jsou pro daný plán v aktuálním období vypsány jako povinné. Označením jednoho nebo více předmětů a tlačítkem se přidají do zápisového archu. Stejně funguje i odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod tabulkou.

 • Výběrem předmětu podle tematických skupin předmětů – skupiny předmětů sestavuje studijní oddělení jednotlivých fakult. Podle témat je pak jednotlivé fakulty nabízejí všem studentům. Rozčlenění šablon předmětů do skupin výrazně pomáhá při orientaci v jejich velkém množství a urychluje fázi hledání předmětu s požadovanými vlastnostmi.

  Kliknutím na ikonu  u vybrané fakulty se zobrazí seznam tematických skupin předmětů. Nabízené předměty se opět zobrazí kliknutím na ikonu . Výběr se provede označením jednoho nebo více předmětů a stisknutím tlačítka , tlačítko umožňuje návrat o jednu obrazovku zpět – na přehled tematických skupin. Tlačítkem o dva kroky zpět – na nabídku období všech fakult.

 • Tlačítkem – jeho stisknutím se zobrazí povinné předměty aktuálního období.

Tabulky pod zápisovým archem informují studenty o statistice zápisu, a případně popisují chyby, které se v zápisu vyskytují.

Odebrání předmětu ze zápisového archu

Odebrání předmětu ze zápisového archu je snadné. Předmět se označí a jeho smazání se potvrdí tlačítkem . Smazaný předmět lze do zápisového archu opět vložit podle předcházejících možností. Není-li odebírání předmětů povoleno, není zobrazeno zaškrtávací pole.

Zobrazení osobního rozvrhu studenta

osobní rozvrh

Během semestru se v osobním rozvrhu studenta zobrazují všechny přednášky zapsaných předmětů a cvičení zvolená studentem. V období zápisů se zobrazují přednášky předmětů zvolených k zápisu a jejich vybraná cvičení. To studentům usnadňuje přípravu rozvrhu následujícího studijního období. Stejně tak v období změn v zápisech se zobrazují rozvrhové akce nezapsaných, ale přidaných předmětů.

Studenti si svůj osobní rozvrh zobrazují nebo tisknou z veřejné aplikace Zobrazení a tisk rozvrhů. Všem studentům se po výběru období rozvrhu (zde pozor na termín začátku a konce zobrazení rozvrhů) nebo fakulty a jejích rozvrhů zobrazí formulář pro výběr kritérií pro zobrazení rozvrhu. V jeho horní části je umístěno menu pro zobrazení Osobního rozvrhu studentarozvrh!osobní. Po volbě formátu zobrazení a kliknutí na tlačítko se zobrazí přehled rozvrhových akcí studenta – Rozvrh – podle provedených zápisů.

Pro kompletní zobrazení rozvrhu v případě studia předmětů i z jiných fakult PEVŠ (například světové jazyky) doporučujeme využít výběr rozvrhů podle období jejich platnosti a zvolit rozvrh všech fakult. Výběrem pouze vlastní fakulty budou v rozvrhu zobrazeny jen rozvrhové akce vybrané fakulty.
Podrobný popis výběru rozvrhů pro zobrazení osobního rozvrhu je uveden zde.

Zápisy studentů inženýrského studia

Studenti inženýrského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, avšak předměty mají pouze zaregistrované. To znamená, že si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e-zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech.

Zápisy studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů

zápisy!studentů bakalářského studia

Studenti bakalářského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení. Povinné předměty zimního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty. Předměty letního semestru jsou vloženy do zápisové aplikace a na počátku letního semestru hromadně zapsány do průběhu studia.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – s registrací

zápisy!studentů navazujících studiízápisy!studentů inženýrského studia

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří na konci bakalářského studia provedli registraci předmětů na celý akademický rok inženýrského studia, tedy na zimní a letní semestr. Studenti inženýrského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, předměty se zapíší automaticky. Studenům se předměty zimního semestru přenesou do zápisové aplikace a hromadně zapíší do průběhu studia. Předměty letního semestru, které si studenti zaregistrovali, jsou jim na počátku letního semestru zapsány stejným způsobem – automaticky.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – bez registrace

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří neprovedli registraci předmětů. Studenti inženýrského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia. Povinné předměty zimního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty pro zimní a letní semestr zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty. Předměty letního semestru jsou vloženy do zápisové aplikace a na počátku letního semestru hromadně zapsány do průběhu studia.

Změny po zápisech

Aplikace je většinou spuštěna současně se Zápisy.

Zprovoznění aplikace Změny po zápisech se pozná podle možnosti provádět změny u zapsaných předmětů. Otevřením aplikace se studentům zobrazí tabulka se zapsanými předměty a jejich kódem, ukončením, kredity, vybraným rozvrhem a pořadím při zápisu. Druhá tabulka je označena jako Zvolené předměty. V této tabulce provádějí studenti požadované změny (změnu ukončení předmětu, změnu rozvrhu cvičení, změnu celého předmětu po předchozím schválení studijním oddělením) stejným postupem jako při zápisech.

Současně se smazáním předmětu ve změnách po zápisech bude automaticky smazáno i zapsané cvičení tohoto předmětu.
Veškeré změny v zápisové aplikaci je nutné nechat potvrdit referentkou studijního oddělení.
Změna rozvrhu cvičení se na studijním oddělení nepotvrzuje.

Období po zápisech

Po skončení období registrací, zápisů a změn po zápisech zobrazuje aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech pouze informace o předmětech zapsaných v aktuálním období. Ve zkouškovém období zde budou průběžně přibývat zápočty a známky ze zkoušek zaznamenané cvičícími a zkoušejícími.

Související témata nápovědy