Sep 23, 2020   8:21 p.m.      Zdenka        
University information system

Základní pojmy studijního systému


Co je to studijní období?

období!studijníStudijní období

Studijní období lze označit za měrnou jednotku studia. Studijní období má podle Studijního a zkušebního řádu délku jednoho akademického roku. Avšak vzhledem k organizaci studia a jednodušší orientaci v  UIS je za jedno období považován jeden semestr studia. Období se označují zkratkou semestru a označením akademického roku: ZS 2006/07 – zimní nebo LS 2006/07 – letní. Období je prodlouženo o registraci předmětů, která probíhá ke konci předchozího období (období se tudíž částečně překrývají). Například tříletý bakalářský studijní program má délku šest období.

Charakter období je řízen harmonogramem, jehož základ je sestavován jednou ročně vedením vysoké školy a v návaznosti dopracován jednotlivými fakultami.

Harmonogram období

období!harmonogram

Harmonogram období, který je součástí harmonogramu pedagogické činnosti zveřejňovaného na každé fakultě počátkem akademického roku, rozděluje období na několik akcí, z nichž ty základní (registrace, tvorba rozvrhů, zápisy, studijní část, zkouškové období) jsou popsány v následujících odstavcích.

Harmonogram pedagogické činnosti

Harmonogram pedagogické činnosti je podrobným rozpisem akcí konaných na  vysoké škole a jejích fakultách v jednom akademickém roce. Plánovány jsou termíny registrací, zápisů do jednotlivých studijních programů a ročníků, období výukové části a zkouškového období, termíny týkající se diplomových prací a státních zkoušek atd.

Registrace

registraceRegistrace

Registracemi je vždy zahájeno období studia. Každý student evidovaný v UIS provádí registraci předmětů sám za svoji osobu. Registrace jsou povinné.

Výjimkou jsou studenti prvního semestru bakalářského studia, kteří registraci neprovádějí, povinné předměty jsou jim při zápisu automaticky zapsány studijním oddělením.

Studenti inženýrského studia si mohou, ale nemusí, registraci předmětů provést v posledním semestru bakalářského studia, ve kterém skládají bakalářskou zkoušku. Těm studentům, kteří si na konci bakalářského studia registraci předmětů provedli, se registrované předměty převedou vždy, tedy i při změně formy studia.

Za studenty inženýrského studia, kteří neprovedli registraci na konci posledního semestru bakalářského studia nebo kteří přestupují na inženýrské studium z jiné vysoké školy, provede registraci předmětů studijní oddělení příslušné fakulty. Zápis provedou studenti sami formou e-zápisu.

Registraci neprovádějí studenti končící inženýrské úplné a inženýrské studium a studenti meziuniverzitních studií.

Registrací vyjadřuje každý student zájem o studium předmětů vypsaných v katalogu předmětů jak na jeho fakultě, tak i na ostatních fakultách PEVŠ. Současně s registrací je provedena rezervace místa v příslušných předmětech.

Studijní oddělení těsně před spuštěním aplikace pro registrace studentů Registrace, zápisy a změny po zápisech vloží všem studentům studijní plán, který může sestávat ze všech povinných předmětů následujícího semestru, jež jsou určeny pro daný program nebo zaměření. Systém vkládání studijních plánů před registracemi je pro každou fakultu PEVŠ individuální.

Studijní plán sestavený studijním oddělením pro každý ročník, program a zaměření zvlášť zajišťuje (při plnění studijních povinností kladených na studenty) ukončení studia za standardní dobu studia.

Předregistrované předměty si mohou studenti odebírat a podle vlastního uvážení je nahrazovat jinými předměty. Pozor však, na konci studia jsou každému studentovi kontrolovány všechny předměty, které jsou pro úspěšné ukončení dány studijním plánem. Je kontrolován také počet kreditů, který je rovněž nutné získat k úspěšnému ukončení studia. Studenti mohou během svého studia sledovat plnění studijního plánu v aplikaci Kontrola plánu.

Aby byla registrace úplná, volí si studenti k předregistrovaným předmětům další předměty:

 • Povinné – jsou dány studijním plánem. Seznam předmětů, které měli ve studijním plánu v minulém období a neodstudovali je, je uveden v  aplikaci pro registrace a zápis i s informací, zda je předmět pro následující studijní období v nabídce ke studiu.

 • Povinně volitelné – jsou dány studijním plánem, stejně jako počet předmětů, který musí být z dané skupiny splněn, případně i počet kreditů, jež je nutné za danou skupinu povinně volitelných předmětů získat. Studijní oddělení může sestavit skupiny povinně volitelných předmětů.

 • Výběrové – mohou být dány studijním plánem a může být stanoven počet kreditů, které je nutné získat studiem výběrových předmětů za celé studium (bakalářské, inženýrské úplné nebo inženýrské).

Během registrace předmětů jsou hlídány návaznosti (tzv. prerekvizity prerekvizity předmětu) a kapacita předmětu (určuje, kolik studentů si může předmět zaregistrovat). Na nesplnění těchto podmínek jsou studenti již během registrace předmětů upozorněni červenou značkou umístěnou před názvem předmětu. Červená značka signalizuje problém, který může být vyřešen následujícími způsoby:

 • předmět se odebere a zapíše v některém z příštích období (semestrů);

 • podá se písemná žádost garantovi předmětu. Tato žádost může být vyřízena:

  • kladně (značka změní barvu na zelenou) – předmět lze zaregistrovat a následně zapsat ke studiu;

  • záporně (značka zůstane červená) – předmět se ze zápočtového archu odebere a podle potřeby se nahradí jiným, nejlépe ze studijního plánu.

U předmětů vypsaných ke studiu ve více jazycích je možné jazyk zvolit. Některé předměty jsou vypsány ke konzultačnímu způsobu studia, zapsat si je ke studiu lze pouze v případě, že se jedná o opakovaný zápis v rámci jednoho studia

Z podkladů registrací vychází rozvrhová komise fakulty rozvrhová!komise při tvorbě rozvrhových akcí přednášek a cvičení.

Tvorba individuálních rozvrhů

rozvrh!individuálníRozvrhy!individuální tvorba

Rozvrhové akce vkládá do  UIS studijní oddělení. Z registrací jsou známy počty studentů, kteří mají zájem o studium jednotlivých předmětů. Podle počtu studentů, požadovaného počtu osob na jednotlivých cvičeních a známých hodinových dotací cvičení a přednášek jsou vytvořeny počty cvičení a přednášek jednotlivých předmětů.

Každé rozvrhové akci rozvrhová!akce je garantem předmětu přidělen přednášející a cvičící. Rozvrhy přednášek a cvičení i se jmény vyučujících se zveřejňují v  UIS ještě před zápisy do následujícího období.

Studentům nastupujícím do prvního semestru studia přiděluje rozvrhové akce studijní oddělení. Ostatní studenti si podle uvážení fakulty nebo vysoké školy mohou sestavit před zápisy svůj individuální rozvrh prostřednictvím zápisové aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech, ve které jsou nabídnuta všechna cvičení každého předmětu zařazená do rozvrhu. Způsob tvorby rozvrhů je popsán zde.

Studijní oddělení může část rozvrhových akcí přidělit striktně, pak požadovanou změnu rozvrhové akce může provést pouze studijní referentka, a to v rámci možné kapacity cvičení.

Zápisy

zápisyZápisy

Zápisy slouží k postupu studentů, kteří splnili podmínky pro další studium stanovené studijním řádem, do následujícího období (semestru).

Zápisy v současné době probíhají vždy na začátku akademického roku a podle uvážení fakulty si studenti mohou na počátku letního semestru provést v zápise změny a sestavit rozvrh.

Při zápisech se jednotlivým studentům vkládají do studijní evidence UIS předměty, které budou studovat v následujícím obdobíakademickém roce. Tyto předměty si studenti zaznamenávají i do indexu. Zápis je studijním oddělením potvrzen jak v  UIS, tak v indexu. V případě elektronických zápisů (e-zápisy) se studenti zapisují sami a na studijní oddělení se dostaví až později podle pokynů studijního oddělení. V rámci zápisů (v období, které stanoví studijní oddělení) získají studenti na požádání zdarma veškerá potvrzení o studiu a za poplatek známku prodlužující platnost studentské karty na jeden akademický rok.

Informace o studentech zapsaných do studia se hromadně zasílají do celostátní matriky, ve které se kromě dalších údajů evidují studia osob v  Slovenské republice.

Podmínky zápisu studenta do dalšího období

zápisy!podmínkypředmět!podmínky zápisu

Pro zápis vybraných předmětů mohou být stejně jako pro registraci stanoveny podmínky v podobě:

Podmínky zápisu jsou informačním systémem automaticky kontrolovány a studenti jsou o jejich splnění, respektive nesplnění informováni v zápisové aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech a v průběhu studia i v aplikaci Kontrola plánu.

Při zápisu na studijním oddělení studijní referentka studentům ještě jednou zkontroluje podmínky zápisu, tj. potřebný počet kreditů k zápisu, kapacitu, splněné prerekvizity zapisovaných předmětů apod.

V zájmu úspěšného ukončení studia ve standardní době doporučujeme studentům zapisovat si neúspěšně ukončené předměty ihned, jakmile se objeví v nabídce katalogu předmětů fakulty na následující období. Tyto informace poskytuje i zápisová aplikace.

Studijní část období

období!studijní část

Studijní část období zahrnuje výuky s přednáškami, cvičeními, laboratořemi, semináři, případně s exkurzemi a odbornými praxemi apod.

Zkouškové období

období!zkouškové

Během doby zkoušek, která je předem stanovena harmonogramem fakulty, se student elektronicky zapisuje na zkoušky vypsané v  UIS a zde rovněž nalézá výsledky svého snažení. Na každou zkoušku má student stanoven příslušný počet pokusů, které musí absolvovat do konce zkouškového období.

Student musí sám zkontrolovat, zda je známka ze zkoušky zapsána jak v indexu, tak v  UIS, a případně u zkoušejícího učitele zjednat nápravu do konce zkouškového období, aby předešel problémům, které by mohly vzniknout při následných zápisech.

Stupeň nevyhověl se do indexu nezapisuje.

Popis časového průběhu celého semestru a také základní pojmy týkající se studia a studijní evidence je uveden zde.

Katalog předmětů

katalog předmětůKatalog předmětů

Katalog předmětů je souhrnem všech předmětů vyučovaných na fakultě. Každá fakulta i každé studijní období má svůj vlastní katalog předmětů. Katalog předmětů příslušného období plní studijní oddělení v dostatečném předstihu před registracemi podle schválených studijních plánů.

V aplikacích UIS jsou zveřejňovány katalogy předmětů všech fakult současně a ve většině případů jsou zobrazovány předměty aktuálního období (případně s předměty období, které se se současným překrývá). Fakulty zveřejňují i všechny doporučené plány následujícího období.

Katalogy minulých období jsou neveřejné. Jejich předměty lze však vyhledat ve veřejném Katalog předmětů.

Předměty, které se kdy na fakultě vyučovaly, jsou uloženy v jednom velkém neveřejném katalogu předmětů označovaném jako sklad předmětůsklad předmětů fakulty.

Předmět

předmět

Každý předmět nabízený ke studiu je charakterizován řadou atributů, z nichž pro studenty jsou důležité následující:

 • název a kód předmětu;

 • typ ukončení a počet kreditů za jednotlivé typy ukončení;

 • prerekvizity;

 • jméno garanta, který určuje přednášejícího, cvičícího a zkoušejícího každého předmětu;

 • sylabus.

Dalšími atributy řídí studijní oddělení (podle schválených studijních plánů, podkladů garantů, zájmu studentů atp.) například limity pro zápis a registraci studentů, počty hodin a množství přednášek a cvičení určené pro tvorbu rozvrhů.

Kód předmětu

předmět!kód

Kód předmětu je jeho identifikačním prvkem (tzv. identem) a je jedinečný v rámci celé fakulty. Dva stejné kódy předmětů různých fakult neoznačují stejný předmět.

Kód předmětu je tvořen několika alfanumerickými znaky. Jedná-li se o stejný předmět, neměl by se kód v následujících obdobích měnit. Kódem předmětu nebo kombinací kódů vyjadřuje garant předmětu požadovanou návaznost na jiné předměty, tzv. prerekvizita předmětu.

Atributy předmětu, jako jsou jméno garanta, název předmětu, ukončení, počty kreditů, se mohou měnit, ale pokud zůstane zachován kód předmětu, jsou předměty pro různá období považovány za ekvivalentní.

Ukončení předmětu a počet kreditů

předmět!ukončenípředmět!kredity

Ukončení a počet kreditů patří k atributům předmětu. Převážná většina předmětů je ukončena zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem. Každému typu ukončení je přiřazena určitá kreditová hodnota, která vychází z náročnosti a hodinové dotace předmětu.

Některé předměty mohou mít alternativní ukončení (tj. zápočtem i zkouškou). U takových předmětů je definováno standardní ukončení s možností volby jiného ukončení. Počet kreditů je pro každé ukončení stanovován zvlášť. Způsob ukončení předmětu si studenti mohou měnit pouze v období zápisů.

Zvláštní ukončení (např. státní bakalářská zkouška, státní závěrečná zkouška, postupová zkouška) mají některé speciální předměty.

Způsob výuky předmětu

předmět!způsob výuky

Způsob výuky předmětu je dalším atributem, který charakterizuje, jak a pro koho je předmět vypsán. Rozlišujeme následující způsoby výuky:

 • Normálně – předmět je vypsán pro všechny studenty (samozřejmě s ohledem na prerekvizity a kapacitní omezení) a má definovány rozvrhové akce.

 • Konzultačně – předmět nemá definován rozvrh, student během studia takového předmětu nenavštěvuje cvičení ani přednášky, složí pouze zkoušku. Takový předmět si mohou zapsat studenti, kteří jej opakují a získali malý zápočet.

 • Mimosemestrálně – výuka předmětu se řídí samostatným harmonogramem, nezávisí na harmonogramu výuky běžných předmětů.

Sylabus předmětu

předmět!sylabus

Sylabus předmětu popisuje kromě jeho názvu, období výuky, jména garanta a garantujícího pracoviště také vlastní náplň vyučovaného předmětu. V sylabu jsou uvedeny předpoklady pro zápis předmětu, hodinové dotace, způsob ukončení a počet kreditů za zkoušku nebo zápočet, cíl a obsah předmětu, metody jeho výuky, seznam doporučené literatury, ukončení, požadované znalosti k ukončení předmětu a seznam vyučujících seřazený podle důležitosti role v předmětu.

Dále jsou zde evidována všechna období, ve kterých byl předmět vyučován. Kliknutím na název období v dolní části stránky se zobrazí sylabus vztahující se k vybranému období.

Informační list předmětu

předmět!informační list

Informační list předmětu zahrnuje charakteristiku vyučovaného předmětu danou slovenskou legislativou. Informační list je možné vytisknout z aplikace Katalog předmětů.

Prerekvizity

předmět!prerekvizity

Prerekvizity slouží ke specifikaci nutných předpokladů, tj. úspěšně absolvovaných nebo současně studovaných předmětů, aby si student mohl do dalšího období zaregistrovat nebo zapsat vybraný předmět.

Prerekvizity mohou pracovat ve dvou režimech. První režim umožňuje zobrazování doporučených předpokladů ke studiu předmětu, což studenta nijak neomezuje při registracích a zápisech. Druhý režim vyžaduje striktní dodržení prerekvizit, což znamená, že pokud nejsou prerekvizity splněny (nebo nejsou splněny jiné podmínky), není studentovi dovoleno zaregistrovat nebo zapsat zvolený předmět. Na nesplněné podmínky je student upozorněn červenou značkou v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech. Student má možnost prostřednictvím aplikace sloužící k registraci a zápisům požádat garanta předmětu o výjimku pro registraci nebo zápis. Rozhodnutí o udělení výjimky záleží potom na garantovi.

Prerekvizity jsou vyjádřeny kódem jednoho předmětu nebo kombinací kódů několika předmětů a následujících značek. Význam značek používaných při tvorbě prerekvizit: předmět!prerekvizity!značky

 • & – a zároveň;

 • | – nebo;

 • ! – negace;

 • FAKULTA – fakulta, pro jejichž studenty je předmět určen;

 • NOW(kód předmětu) – studium předmětu v aktuálním období.

Například prerekvizita předmětu Daňová soustava je: ((ZUC | USU)  & (FU1 | NOW(FU1)) & !NDA & !PDA). Prerekvizita studentovi oznamuje, že pro zapsání tohoto předmětu je nutné mít ukončený předmět Základy účetnictví (ZUC) nebo Úvod do studia účetnictví (USU) a zároveň mít ukončený předmět Finanční účetnictví I (FU1) nebo jej právě studovat a současně nesmí mít ukončený předmět Nepřímé daně (NDA) ani Přímé daně (PDA).

Role vyučujícího

role!vyučujícího

Podle přidělené role vyučujícího jsou učitelům udělena práva k aplikacím portálu Záznamník učitele a tím i k seznamům studentů, zkušebním zprávám, hodnocení studentů apod. Role přiděluje garant předmětu, který je definován studijním oddělením podle schválených studijních plánů při vložení předmětu do katalogu předmětů. Může stanovit osobu s rolí administrativa předmětu a pak tato osoba může v UIS role vyučujících přidělovat.