Oct 29, 2020   11:56 p.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Nesplněné studijní povinnosti


Aplikace Nesplněné studijní povinnosti zobrazuje seznam studijních povinností studenta, které musí do konce svého studia splnit. Z pohledu této aplikace jde především o řádné odevzdání závěrečné práce, splnění studijního plánu a získání odpovídajícího počtu kreditů.

V úvodním textu je uveden odkaz do katalog studijních programů, který vede na stránku s předběžnou podobou státní závěrečné zkoušky, tj. studenti si zde mohou prohlédnout předběžnou skladbu předmětů závěrečné zkoušky.

V úvodu aplikace jsou zobrazena upozornění na splnění, resp. nesplnění studijního plánu, na odevzdání resp. neodevzdání závěrečné a na počet doposud získaných kreditů za splněné předměty a celkový počet kreditů, které musí student získat za své studium ve studijním programu (je-li nastaven atribut období Kredity SZ, započívává kontrola i kredity za dílčí předměty státní zkoušky). Dále je uvedeno počáteční období studijního plánu. Ve většině případů by mělo být totožné s obdobím zápisu studenta do prvního období – semestru. Lišit se může například u studentů, kteří přerušili studium a pak jim bylo počáteční období plánu změněno.

Největší část stránky aplikace zabírá výpis předmětů, které jsou obsahem studijního plánu studenta. Studijní plán je rozdělen na jednotlivá studijní období. V jednotlivých obdobích jsou pak dle povinnosti vypsány skupiny předmětů v pořadí povinné, potom povinně volitelné a volitelné. Volitelné předměty nad rámec plánu a nahrazující předměty tvoří samostatnou skupinu a jsou zařazeny až na konec celého výpisu. V závěru studijního plánu jsou umístěny skupiny předmětů povinných a povinně volitelných, které jsou navázané na studijní plán (ne na studijní období), tzn. že je povinností studenta tyto skupiny splnit během daného studia.

Studijní plán může být složen z více částí – podplánů. V takovém případě jsou v úvodu zobrazeny záložky umožňující řazení skupin předmětů podle studijních plánů nebo po obdobích.

Skupiny předmětů se dělí na:

 • Povinné – student musí splnit všechny předměty této skupiny.

 • Povinně volitelné – tato skupina je opatřena podmínkou v podobě minimálního počtu předmětů, které je pro splnění skupiny nutné odstudovat, nebo podmínkou minimálního počtu kreditů za odstudované předměty.

 • Volitelné – tato skupina obsahuje nabídku volitelných předmětů, které student může, ale nemusí odstudovat.

 • Povinné a povinně volitelné navázané na studijní plán a ne na období – skupiny obsahují předměty povinných nebo povinně volitelných předmětů, které je nutné splnit do konce aktuálního studia. Tyto skupiny jsou na stránce umístěny pod studijním plánem nad výběrovou a nahrazující skupinou předmětů.

 • Volitelné předměty za celé období daného studia – tato skupina se v plánu zobrazuje studentům, kteří mají zapsané předměty, jež nejsou zařazeny v žádné skupině plánu. Pro tuto skupinu může být stanovena podmínka minimálního počtu kreditů.

 • Nahrazující předměty za celé období studia – skupina předmětů, které nahrazují předměty dané studijním plánem. Náhradu zařizuje studijní oddělení fakulty, na které probíhá studium. Náhrada se provádí například u studentů, kteří se vrátili z přerušení studia, v případě, že předmět v jejich studijním plánu změnil název a kód studia. Původní předmět má ve studijním plánu stav splněn nahrazením.

Každá skupina předmětů má indikaci jejího splnění v podobě značky: – splněno a  – nesplněno.

U každého předmětu skupiny je evidován jeho kód, název, ukončení, kredity, počet zapsání a stav. U uznaných předmětů může být v závorce uveden skutečný název studovaného předmětu. Kód předmětu a jeho název slouží jako odkaz pro zobrazení sylabu předmětu. U předmětů neaktivního období není sylabus dostupný.

Údaj ve sloupci Stav poskytuje informaci stavu o ukončení předmětu:

 • Splněno – u předmětu, který měl student zapsán a řádně jej předepsaným způsobem ukončil. Uvedeno je datum splnění předmětu.

 • Nesplněno – u předmětu, který měl student zapsán, ale doposud jej řádně neukončil. Takto jsou označeny všechny předměty aktuálního období ihned po zápisech.

 • Nesplněno (N. O.) - předmět nebyl splněn a je nutné jej opakovat.

 • Zapsáno – u předmětu, který má student aktuálně zapsán a studuje jej.

 • Nezapsáno – u předmětu, které si student dosud nezapsal. Typicky se jedná o předměty následujících období.

 • Splněný (nahr.) - u předmětu, který odstudován nebyl, ale byl odstudován předmět, který jej ve studijním plánu nahrazuje.

 • => Volitelný - předmět byl splněn nad rámec povinně volitelných předmětů, proto byl přesunut k předmětům volitelným.

Studijní referentce se pro předměty, které si student zapsal do průběhu studia, zobrazuje ve sloupci Stav ikona , přes kterou lze přejít do průběhu studia do období, ve kterém je předmět zapsán. Pro opakovaně zapsaný předmět se zobrazí průběh z období posledního zápisu předmětu.

Změna studijního plánu

Studijní plán může změnit pouze studijní referentka. Studijní plán lze změnit přes roletkové menu, ve kterém jsou nabízeny všechny varianty studijního plánu dle studovaného programu a zaměření. Změnu je nutné potvrdit tlačítkem .

Tvorba a správa studijních plánů probíhá v aplikaci Studijní plány.