Jun 3, 2020   5:48 p.m.      Karolína        
University information system

Místo studia


Aplikace Místo studia slouží k evidenci místa, ve kterém zvolené studium probíhá. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

V tabulce v úvodu aplikace je zachycen vývoj hodnot v průběhu celého studia. Aktuální hodnota je vždy v posledním řádku. U aktivních studií není vyplněna hodnota ve sloupci Konec. Má-li studium evidováno více záznamů, lze poslední záznam odebrat stisknutím tlačítka .

Pokud je studijní program (případně zaměření) vyučován na více místech výuky, zobrazují se pod tabulkou formuláře umožňující změnu aktuální hodnoty nebo vložení nového záznamu.

Evidenci možných míst výuky studijního programu/zaměření zajišťuje systémový integrátor nastavením atributu Místa výuky u příslušného programu/zaměření v aplikaci Evidence studijních programů/Evidence studijních zaměření.

První formulář slouží ke změně aktuálního záznamu. Je zde možné zvolit jiné místo studia nebo upravit datum začátku. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Změna se používá zejména v případě opravy aktuálního záznamu.

Druhý formulář pak slouží pro vložení nového záznamu. Zde se zvolí nové místo studia a zadává se datum, ke kterému má být změna zaevidována. Toto datum je zároveň datum konce studia v předchozím místě studia. Nové hodnoty je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Evidované údaje jsou odesílány do matriky studentů a proto lze změny provádět pouze k datu následujícím po posledním sběru. Pokud aktuální hodnota začala platit po posledním sběru, lze ji měnit nebo úplně odebrat. V opačném případě je možné pouze zadat novou hodnotu a datum změny musí být po posledním sběru matriky. U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.

Změny v datech odeslaných do matriky mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b.