Oct 30, 2020   2:59 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Tisk dokumentů


Aplikace Tisk dokumentů sdružuje tiskové výstupy, které se během studia a po jeho ukončení vydávají studentům. Dokumenty se dělí do několika kategorií – vstupní, průběžné, výstupní dokumenty a dokumenty pro zahraniční studenty. Nabídka aplikace se liší podle stavu studia a dalších kritérií. Dokumenty typu dopis jsou opatřeny jednotnou hlavičkou a nelze je vytisknout studentům, kteří nemají uloženou adresu, resp. poštovní směrovací číslo (PSČ). Aplikace umožňuje tisknout následující dokumenty (řazeno abecedně):

Diplom 

Umožňuje individuální tisk diplomu absolventům nebo osobám, jež mají přes vysvědčení zadáno číslo diplomu. Ikona je zobrazována pouze uživatelům s právem study-vystup-dok. S prvním výtiskem je diplom elektronicky archivován. Opakovaný tisk provádí aplikace z archivu. Proto po provedené opravě dat obsažených v diplomu je nutné diplom z archivu vymazat a až potom tisknout. Mazání dokumentů z archivu většinou zajišťuje systémový integrátor přes aplikaci Odstranění dokumentů z archivu. Hromadný tisk umožňuje aplikace Tisk výstupních dokumentů.

Diplom (anglicky) 

Slouží pro individuální tisk anglické verze diplomu. Podmínky tisku jsou stejné jako u diplomu.

Diploma supplement 

Umožňuje individuálně vytisknout dodatek k diplomu absolventům nebo osobám, jež mají přes vysvědčení zadáno číslo diplomu. Ikona je zobrazována pouze uživatelům s právem study-vystup-dok. Hromadný tisk umožňuje aplikace Tisk výstupních dokumentů. S prvním výtiskem je dodatek elektronicky archivován, opakovaný tisk se provádí z archivu. Proto po provedené opravě dat obsažených v dodatku diplomu je nutné dodatek z archivu vymazat v aplikaci Odstranění dokumentů z archivu.

Diploma supplement (anglicky) 

Slouží pro individuální tisk dodatku k diplomu v anglickém jazyce.

Dopis o ukončení studia 

Umožňuje tisk rozhodnutí o ukončení studia. Ikona se zobrazuje pouze u studentů, kterým bylo studium neúspěšně ukončeno nebo mají návrh na ukončení studia. V rozhodnutí je studentovi oznámen důvod, pro který mu bylo studium ukončeno, a další údaje. V závislosti na ukončovacím kódu může být dopis vytisknut v několika variantách. V případě tisku variabilního rozhodnutí je možno se rozhodnout, zda se vytiskne:

  • původní varianta dopisu, která byla vytištěna v okamžiku ukončování studia;

  • nová varianta dopisu, která se zvolí z nabídky.

Změny variant je možné provádět do okamžiku, než je studium ukončeno. Po ukončení již změny provádět nelze a bude se tisknout poslední nastavená varianta.

V případě ukončení studia kódem 74 a tisku rozhodnutí o ukončení studia se volí varianta rozhodnutí – zrušení studijního programu a nepřijetí nabídky pokračovat ve studiu jiného programu nebo zrušení studijního programu.

Osobní rozvrh 

Vytiskne aktuální rozvrh studenta. Ikona je zobrazena pouze u aktivních studií.

Písemná práce k disertační zkoušce 

Umožňuje vytisknout dokument, jehož obsahem jsou základní údaje o studiu studenta, téma disertační práce, jméno školitele, studijní programu atd. pro potřeby disertační zkoušky.

Potvrzení o studiu 

Umožňuje vytisknout potvrzení o studiu. Uvedené kontaktní údaje jsou vkládány z aplikace Informace o studijním oddělení, nejsou-li zde uvedeny, pak z aplikace Evidence pracovišť – pracoviště děkanát, nejsou-li ani zde evidovány, tak z pracoviště fakulta.

Potvrzení o studiu v angličtině 

Umožňuje vytisknout anglickou verzi potvrzení o studiu.

Potvrzení o ukončení studia 

Umožňuje tisk potvrzení o ukončení studia všem studentům, kterým bylo studium na Panevropské vysoké škole úspěšně či neúspěšně ukončeno. Potvrzení obsahuje základní informace o univerzitě a fakultě, jméno a datum narození studenta, studijní program, který absolvoval, a dobu, po kterou v programu studoval, vyjádřenou dnem zápisu do prvního semestru studia a dnem ukončení studia.

Potvrzení pro SSZ 

Umožňuje vytisknout potvrzení podle požadavků Správy sociálního zabezpečení (SSZ) a sloužící jako potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění. Ikona se zobrazuje pouze u studentů s ukončeným studiem.

Sestava V7 

Ikona umožňuje přejít do aplikace Sestava V7, kde lze zobrazit a vytisknout přehled doposud absolvovaných studijních povinností studenta.

Smlouva o studiu 

Ikona umožňuje individuální tisk smlouvy o studiu uzavírané mezi studentem a PEVŠ. Smlouvy se zpravidla tisknou ještě před zápisem do studia, po přidělení kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu. Proto aplikace pro jejich hromadný i individuální tisk jsou umístěny v agendě Přijímacího řízení.

Tisk informační kartičky 

Umožňuje přejít do aplikace Tisk informační kartičky, kde lze pro zvoleného studenta individuálně vytiskou kartičku s přihlašovacími údaji. Kartičku lze tisknout do doby, dokud má student nastaveno iniciální heslo (vygenerované heslo uložené v textové podobě). Jakmile si student heslo změní, iniciální heslo se smaže a ikona se přestane u studenta nabízet.

Tisk registračního archu 

Pro dané studium umožňuje vytisknout přehled registrovaných předmětů studentem do období, počtem zaregistrovaných předmětů, zkoušek a počtem kreditů za jednotlivá období a za celý akademický rok. Uveden je datum a hodina tisku dokumentu a další náležitosti sloužící k identifikaci studenta a jeho studia.

Vysvědčení 

Umožňuje individuálně vytisknout vysvědčení absolventům. Ikona je zobrazována pouze uživatelům s právem study-vystup-dok. S prvním výtiskem je vysvědčení elektronicky archivováno. Opakovaný tisk se provádí již z archivu. Pokud se má vytisknout nová verze, musí se nejprve z archivu smazat verze původní (viz Odstranění dokumentů z archivu).

Vysvědčení (anglicky) 

Umožňuje individuálně vytisknout anglickou variantu vysvědčení.

Tisk zápisového archu 

Umožňuje tisk zápisového archu, který se běžně tiskne z aplikace Změny v zápisech. Údaje se tisknou podle skutečně zapsaných předmětů, tzn. že se netisknou předměty připravené k zápisu.