4. 7. 2020  22:18      Prokop        
Univerzitní informační systém

Individuální studijní plán


Individuální plán je aplikace, která umožňuje studijním referentkám tisknout a editovat individuální studijní plán studenta doktorského studia za školitele a další osoby. Nemá však sloužit k suplování jejich práce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu aplikace je zobrazena ikona umožňující tisk ISP. Studijní plán je možné tisknout v jakékoli fázi vyplnění, proto je nutné sledovat stav vyplnění plánu jednotlivými osobami. Pokud nebudou údaje některou z osob vyplněny, nebude se na ISP tisknout její jméno. Dále jsou zobrazeny záložky pro každou roli zapojenou do tvorby ISP (jejich popis následuje).

Školitel

Školitel doktoranda má za úkol vložit do UIS studijní plán, který sestavil společně se studentem. Části studijního plánu, které se vyplňují, jsou:

  • Zkoušky, resp. předměty, které student musí v jednotlivých letech studia splnit. Předměty jsou evidovány v katalogu předmětů. Pro každý předmět se nastavuje examinátor (vyučující předmětu s funkcí zkoušející nebo garant, kteří jsou pro daný předmět nastaveni (v libovolném období mimo sklad).

  • Časový plán, který udává termíny související s ukončením doktorského studia, například termín státní doktorské zkoušky, obhajoby disertační práce.

  • Doktorská zkouška, resp. struktura předmětů, z nichž se státní zkouška skládá. V nabídce se zvolí požadovaný počet předmětů, které má student absolvovat u státní zkoušky. Nabídka předmětů je přebírána ze skladu státních zkoušek pro doktorská studia.

  • Pedagogická činnost v průběhu doktorského studia a termíny jejího plnění.

  • Vědecký plán, který slouží k evidenci úloh vědeckovýzkumné činnosti. Jednolivé úlohy jsou evidovány po sekcích, jejichž struktura se definuje v aplikaci Evidence sekcí vědeckého plánu.

  • Další záznamy o průběhu studia doktoranda, jako jsou změny tématu disertační práce, změny školitele, přerušení studia atd.

  • Další přílohy a poznámky k individuálnímu studijnímu plánu.

  • Potvrzení kompletnosti a postoupení plánu dále. Tímto krokem je studijní plán postoupen k posouzení a schválení předsedovi oborové rady.

Předseda oborové rady

Oborová rada doktorského studijního programu vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas se sestaveným individuálním studijním plánem. Do informačního systému tyto údaje vkládá předseda oborové rady pomocí aplikace Individuální studijní plán – oborová rada, umístěné v Osobní administrativě v sekci Studijní systém. Přiřazení předsedy oborové rady studentovi probíhá v závislosti na studijním programu nebo zaměření, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo zaměření, přiřazený předseda se nemění.