20. 9. 2020  15:41      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Docházka


docházka studentů

Smyslem aplikace Docházka je vedení a uchovávání docházky studentů na přednášky a do cvičení v elektronické podobě. Přístupná je garantovi, přednášejícímu, zkoušejícímu, cvičícímu a administrativě předmětu. Docházka může být uplatněna v Automatickém hodnocení studentů.

Seznamy studentů se zobrazují po rozvrhových akcích. Zahrnuti jsou všichni studenti, kteří mají zvolenou rozvrhovou akci zapsánu. Vede-li vyučující několik rozvrhových akcí, provede výběr příslušné akce z nabízeného roletkového menu. Možné je zvolit i více akcí najednou. Pole Student umožňuje vyhledání studenta předmětu a zobrazení jeho docházky ve zvoleném seznamu akcí. Při zatržení volby Neaktivní studenti budou v seznamu vypsáni i studenti, kteří již do zvolené skupiny studentů nepatří (provedli změnu skupiny, avšak mají část docházky evidovánu v původní skupině), studenti se zrušeným předmětem, případně studenti s neaktivním studiem, v případě, že u nich byla docházka evidována. Jejich docházku nelze editovat, lze ji pouze smazat v individuálním zadávání. Docházkový arch se zobrazí po stisknutí tlačítka .

Docházka se neeviduje u mimosemestrálního způsobu výuky. Pro předměty vyučované pouze mimosemestrálním způsobem se aplikace v Záznamníku učitele vůbec nenabízí.

Sloupce uvedené v docházkovém archu odpovídají jednotlivým konáním zvolené rozvrhové akce. Identifikace konání je uvedena v záhlaví sloupce. V přehledu nejsou zobrazena konání zrušená nebo odpojená z rozvrhové akce. V případě, kdy byla nejdříve zadána docházka a následně bylo konání zrušeno nebo odpojeno, je příslušné konání v přehledu zobrazeno šedě bez možnosti zadávání (je možné docházku pouze odebírat).

Vyučující s rolí garant nebo administrativa předmětu si může zobrazit docházku studentů všech rozvrhových akcí, přičemž je mu umožněna i editace. Zkoušející má právo docházkový arch kteréhokoliv cvičení předmětu pouze prohlížet. Přednášející má přístup k evidenci docházky svých přednášek. Vyučující s rolí cvičící má přístup k docházce svých cvičení.

V každém rozvrhové akce je možné studentovi nastavit jeden z několika stavů účasti. Účast studenta se zadá zatržením příslušného políčka v tabulce. Vyplněná docházka se musí vždy uložit pomocí tlačítka , které je umístěno pod tabulkou.

Pokud je zadána účast alespoň jednomu studentovi, ostatním studentům, kterým nebude docházka zadána, je automaticky doplněna neomluvená neúčast.

Všem zobrazeným studentům je možné hromadně vložit docházku kliknutím na ikonu  ve zvoleném sloupci. Podobně lze docházku zrušit kliknutím na ikonu . Upřesnit typ docházky (např. pozdní příchod) lze prostřednictvím formuláře zobrazeného po kliknutí na ikonu:

 •  na konci sloupce – zobrazí formulář pro vložení účasti všem studentům současně (je zobrazeno jméno i fotografie studenta, v roletkovém menu pak výběr typu účasti).

  Jednotlivé položky výběru docházky:

  • účast;

  • neomluvená neúčast;

  • omluvená neúčast;

  • pozdní příchod;

  • vyloučení ze cvičení.

 •  na konci řádku – zobrazí formulář pro vložení účastí pro jednoho studenta. Výběr se provede z roletek a poté se uloží. Součástí aplikace je i stručná statistika docházky studenta. Statistika zahrnuje následující charakteristiky:

  • počet účastí;

  • počet účastí s pozdním příchodem;

  • počet omluvených neúčastí;

  • počet vyloučení ze cvičení;

  • procento účastí, procento neomluvených účastí a procento pozdních příchodů;

  • počet neomluvených neúčastí;

  • počet účastí na jiném cvičení.

Možnost vkládání omluv z docházky studenty závisí na nastavení atributu předmětu Omluvy v docházce. Nastavení provádí systémový integrátor v katalogu předmětů.

Aplikace Docházkadocházka umožňuje zaslat údaje (evidované vyučujícím) studentům předmětu, kteří pak mohou mít lepší přehled o své účasti na výuce. Aktuální stav docházky lze rozeslat e-mailem hromadně všem studentům vybrané rozvrhové akce stisknutím tlačítka .

Tlačítko umožňuje vyučujícímu vytisknout seznam studentů zvolené rozvrhové akce s jejich evidovanou docházkou. Pokud není docházka zadána, tiskne se znak ~ (vlnovka).

Tlačítko umožňuje vyučujícímu exportovat seznam studentů zvolené rozvrhové akce s jejich zaznamenanou docházkou. Pokud není docházka zadána, je pole prázdné.

Na aplikace DocházkaPrůběžné hodnocení navazuje studentská aplikace List záznamníku učitele, která představuje výstup z aplikace vyučujícího studentovi.