10. 7. 2020  10:27      Amália        
Univerzitný informačný systém

Schvalování témat závěrečných prací


Aplikace Schvalování témat závěrečných prací je v Osobní administrativě umístěna v části Manažerská nadstavba. Umožňuje schvalovat navržená témata závěrečných prací, schvalovat řešitele přihlášené na tématech a přidávat řešitele na témata. Aplikace je určena garantům studijních programů a předsedům oborových rad zapojených do procesu schvalování témat závěrečných prací. Studijní program se volí při vstupu do aplikace.

Na PEVŠ je aplikace přístupná:

  • předsedovi oborové rady pro schvalování témat dizertačních prací

Témata ke schválení

Záložka Témata ke schválení obsahuje seznam témat navržených studentem či učitelem čekajích na schválení.

Seznam témat čekajících na schválení je uveden v přehledové tabulce. U každého tématu jsou uvedeny základní informace jako je název tématu a typ práce, jméno vedoucího a jméno uživatele, který téma navrhl apod. Další informace o tématu je možné zobrazit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Podrobnosti. Ikony   ve sloupci Rozhodnutí slouží pro schválení/zamítnutí příslušného tématu. Ke schválení dojde okamžitě po kliknutí na ikonu . Při zamítnutí je nutné uvést důvod zamítnutí a potvrdit jej tlačítkem .

Kromě individuálního schvalování nabízí aplikace i možnost hromadného schválení/zamítnutí navržených témat. Příslušná témata se v seznamu označí zatržením políčka ve sloupci Ozn. a následně se stiskne tlačítko požadované operace. Při zamítnutí je nutné uvést důvod zamítnutí.

Existuje-li časové omezení pro schvalování témat, pak lze témata schvalovat do termínu uvedeného v úvodní části stránky aplikace. Po tomto termínu se k tématu již nelze vyjadřovat.

O nově navržených tématech prací a o jejich schválení či zamítnutí zasílá informační systém automatické e-mailové zprávy.

Témata s rozhodnutím

V záložce Témata s rozhodnutím lze dohledat schválená nebo zamítnutá témata. Pro schválená témata zde lze schvalovat navržené řešitele, nebo řešitele k tématu přidělovat.

Seznam témat je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé téma jsou zobrazeny základní informace jako název, typ práce, pro které je téma určeno (bakalářská, diplomová apod.) a jméno vedoucího práce. Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav schválení tématu. Ve sloupci Obsazeno/Max je uveden počet nevyřazených studentů aktuálně přihlášených na tématu následovaný maximálním počtem možných studentů, kteří se na téma mohou přihlásit (je-li maximální počet omezen). Sloupec Navrženo obsahuje počet studentů na tématu, kteří čekají na schválení. Schválení je možné po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace.

Řešitele lze schvalovat nebo zamítat individuálně (kliknutím na ikonu  nebo ) či hromadně označeným studentům tlačítkem nebo . Stav řešitelů je vyjádřen barevnou značkou, jejíž význam je uveden v legendě aplikace.

Studentovi bez schváleného tématu nelze vložit zadání závěrečné práce.

Podrobnější informace jako jsou abstrakt, omezení tématu, stav a jména řešitelů lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem.

Označená témata, na kterých není přihlášen žádný řešitel, lze zrušit kliknutím na tlačítko . Zrušená témata je možné zobrazit v záložce Nenabízená témata a zde je možné je obnovit.

Nenabízená témata

Záložka Zrušená obsahuje seznam témat prací, která byla schválena, avšak později byla stažena z nabídky, nebo zamítnuta. Studenti se na ně nemohou přihlašovat.

Seznam témat je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé téma jsou zobrazeny základní informace jako název, typ práce, pro které je téma určeno (bakalářská, diplomová apod.), jméno vedoucího práce a jméno uživatele, který téma navrhl. Ve sloupci Počet řešitelů je uveden počet nevyřazených studentů přihlášených na tématu (než došlo ke zrušení tématu). Podrobnější informace jako jsou abstrakt, omezení tématu, stav a jména řešitelů lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace. Kliknutím na ikonu je možné téma obnovit a nabídnout studentům k přihlašování. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem.

Přehled studentů na tématech

V záložce Přehled studentů na tématech lze dohledat studenty přihlášené na tématech práce. Význam sloupců seznamu je:

  • Stav – první značka vyjadřuje, zda je studium aktivní nebo historické, druhá značka určuje, zda je studium přerušeno.

  • Podrobnosti – další informace o tématu práce.

  • Stav ZP – prostřednictvím značek je vyjádřena kompletnost jednotlivých operací se závěrečnou prací (kompletnost zadání, vložení doplňujících informací, vložení posudku vedoucího práce a oponenta).

  • Zadání ZP – ikona umožňuje zobrazit údaje o závěrečné práci, které jsou dostupné například v  Lidé na PEVŠ. Nabídka informací závisí na stavu kompletnosti práce, je zde možné například zobrazit zadání práce, posudky, vlastní práci.

  • Zamítnutí – kliknutím na ikonu lze zamítnout studentovi jeho téma práce.

Studenti bez tématu

V záložce Studenti bez tématu je uveden seznam studentů daného studijního programu, kteří ještě nemají přiděleno téma závěrečné práce a umožňuje přidělit jim některé z vypsaných témat.

Seznam studentů bez tématu je uveden v přehledové tabulce. Uvedeno je jméno studenta a identifikace jeho studia. Seznam lze omezit podle ročníku.

Ikona ve sloupci Téma ZP umožňuje příslušnému studentovi přidělit téma závěrečné práce. Po kliknutí na ikonu se zobrazí seznam témat dostupných pro zvoleného studenta. U každého tématu jsou uvedeny základní informace jako je název tématu a typ práce, jméno vedoucího a jméno uživatele, který téma navrhl. Ve sloupci Obsazeno/Max je uveden počet nevyřazených studentů aktuálně přihlášených na tématu následovaný maximálním počtem možných studentů, kteří se na téma mohou přihlásit (je-li maximální počet omezen). Další podrobnosti o tématu jsou umístěny pod ikonou . Kliknutím na ikonu  se studentovi příslušné téma přidělí. Seznam nabízených témat lze omezit podle vedoucího závěrečné práce.

Při přidělování tématu garantem/předsedou oborové rady lze maximální kapacitu přesáhnout. Po přihlášení studenta na téma se maximální kapacita automaticky zvýší.
Témata lze přidělovat i v době, kdy je studentům ukončeno přihlašování na témata.