Sep 21, 2020   11:37 a.m.      Matúš        
University information system

Roční hodnocení


Roční hodnocení doktoranda!školitel

Aplikace Roční hodnocení doktoranda umožňuje pro jednotlivé studenty doktorského stupně studia sestavit Roční hodnocení doktoranda. Obsah některých částí zprávy se vkládá automaticky z údajů evidovaných v UIS, některé vkládá školitel studenta.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce, kde je pro každého studenta uvedeno jeho jméno, aktuální ročník studia studia, stav průběhu studia a role uživatele (typicky školitel). Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění Ročního hodnocení příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů. Seznam studentů je možné omezit na studenty zvoleného období.

Po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vkládání lze přejít k editaci Ročního hodnocení. Přes ikonu  ve sloupci Náhled je možné zobrazit obsah hodnocení. Kliknutím na ikonu  lze zadané hodnocení vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Hodnocení je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Roční hodnocení doktoranda schvaluje předseda oborové rady. Schvalování probíhá hierarchicky, pokud Roční hodnocení doktoranda neschválila předchozí role, nemůže schválení provést následující role. Podobně je zamezeno úpravám, předchozí role nemůže Roční hodnocení doktoranda upravovat, pokud následující role už potvrdila schválení. Školitel však může do editace Ročního hodnocení vstupovat i v případě, že student svoji část dosud nevyplnil. V takovém případě školitel vyplněním své části uzavře studentovi možnost editace.

Sestavení hodnocení studenta

Roční hodnocení doktoranda podává každý rok informace o studentovi a jeho plnění studijních povinností. Zahrnuje údaje, které jsou přejímány z příslušných aplikací UIS, bodového hodnocení studenta, další údaje lze do formuláře podle potřeby doplnit. Roční hodnocení doktoranda zahrnuje položky:

  • Podíl doktoranda na pedagogické činnosti – pedagogická činnost studenta zahrnuje několik aktivit a vlastní pedagogickou činnost, což je seznam předmětů, na jejichž výuce se student podílí. Uvedeny jsou všechny předměty, u nichž mu byla garantem předmětu v Záznamníku učitele stanovena role vyučujícího (přednášející, cvičící apod.).

  • Tvořivá činnost v oblasti vědy – tato činnost zahrnuje několik předem definovaných aktivit.

    Body nebo bodový rozsah jednotlivých činností definuje studijní oddělení v aplikaci – Evidence činností doktoranda.
  • Závěrečné hodnocení – zde je možné přidělit kredity za jednotlivé činnosti a stanovit doporučení pro pokračování ve studiu, pro přerušení studia, ponechání přerušeného studia nebo pro ukončení studia. Vyplněním data a uložením stránky je současně potvrzena kompletnost závěrečné zprávy a její zpřístupnění k posouzení předsedovi oborové rady.

    Kredity a hodnocení lze uložit v případě, že jsou v katalogu předmětů fakulty založeny speciální předměty Pedagogická činnostTvořivá činnost v oblasti vědy. Předměty zakládá SIF.
Související témata nápovědy