Sep 30, 2020   4:58 p.m.      Jarolím        
University information system

Základní údaje


Základní údaje se zobrazují ihned po výběru předmětu, a to všem vyučujícím předmětu bez ohledu na jejich roli.

V záhlaví stránky je uveden název předmětu a portálové menu, které se mění podle role vyučujícího.

Další informace, které tato úvodní stránka poskytuje, jsou:

 • název a zkratka (kód) předmětu, pod nimiž je předmět evidován pro dané období v katalogu předmětů fakulty, pro kterou je předmět vyučován;

 • garant předmětu, jehož jméno je uvedeno v katalogu předmětů. Jeho změnu v katalogu předmětů může provést pouze příslušný systémový integrátor. Kliknutím na jméno garanta se zobrazí stránka s jeho údaji zveřejněnými v aplikaci Lidé na PEVŠ;

 • garantující pracoviště, kliknutím na název se zobrazí stránka pracoviště v aplikaci Pracoviště v Portálu veřejných informací, kde je možné získat seznam například pracovníků, garantovaných předmětů a další informace;

 • předmět vyučován pro fakultu – název pracoviště, které má v daném období předmět ve svém katalogu předmětů. Kliknutím na název pracoviště je možné přejít do aplikace Pracoviště v Portálu veřejných informací pro podrobnější informace o pracovišti.

 • prerekvizity předmětu vyjadřují návaznost předmětu na jiné předměty a jsou evidovány v katalogu předmětů pro dané studijní období. Kliknutím na zkratku/název předmětu se otevře jeho sylabus;

 • dotace hodin přednášek a cvičení;

 • předmět vyučován rovněž v obdobích – v daných obdobích byl předmět vypsán ke studiu pod stejnou zkratkou. Kliknutím na vybrané studijní období se otevře sylabus předmětu, který byl v tomto období platný;

 • forma výuky – vyjadřuje formu výuky, v jaké je předmět v daném období vypsán (normální, konzultační, mimosemestrální);

 • ukončení předmětu – vyjadřuje způsob, jakým musí studenti předmět ukončit, doplněna je i informace o počtu kreditů;

 • předmět vyučován pouze pro opakující studenty – znamená, že studenti, kteří si předmět mohou zapsat, ho musejí mít v některém z minulých studijních období svého aktivního studia zapsán pod stejnou zkratkou;

  Vyskytuje-li se nějaká chyba ve výše popsaných základních údajích předmětu, kontaktujte svého systémového integrátora nebo integrátora fakulty, pro kterou je předmět vyučován (je vložen do jejího katalogu předmětů).
 • celkový počet řádně zapsaných studentů na předmět – celkový počet studentů zapsaných na předmětu bez ohledu na stav studia;

 • počet aktivních studentů – udává počet studentů předmětu, kteří pokračují ve studiu předmětu (studium nevzdali během semestru nebo nepřerušili) vzhledem k termínu uzávěrky zkušební zprávy;

 • počet neaktivních studentů je počet studentů, kteří si předmět zapsali, ale během semestru studia zanechali nebo je přerušili, studenti s neaktivním studiem se nezapočítávají do položek Počet studentů úspěšně nebo neúspěšně ukončených;

 • počet studentů úspěšně ukončených je počet studentů, kteří splnili vůči předmětu své studijní povinnosti – splnili zkoušku nebo získali zápočet, který byl ukončením předmětu;

 • počet studentů neúspěšně ukončených je počet studentů, kteří předmět neukončili předepsaným způsobem – nesložili zkoušku nebo nezískali zápočet, nezapočítávají se neaktivní studenti, položka je vyplněna až po ukončení zkušebních zpráv;

 • počet studentů bez ukončení je počet studentů, kteří ještě nesplnili své studijní povinnosti – nesložili zkoušku nebo nezískali zápočet;

 • počet studentů dle formy studia – položky zobrazují počty aktivních studentů jednotlivých forem studia, kteří mají předmět řádně zapsán;

 • počet studentů požadujících zápis předmětu – počet studentů, kteří si předmět chtějí zapsat (mají jej přidán v zápisovém archu), údaj je rozlišen i po jednotlivých formách studia;

 • celková kapacita cvičení v rozvrzích – vyjadřuje sumu kapacity všech cvičení předmětu vypsaných v rozvrhu;

 • počet anketních lístků v evaluacích - vyjadřuje počet studentů, kteří hlasovali v anketě evaluace vašeho předmětu, evaluace jsou spouštěny v závěru studijního období (semestru).

V dolní části aplikace jsou umístěny ikony pro přístup k dalším aplikacím:

 • Sylabus  - umožňuje přístup do zobrazení a editace sylabu předmětu.

 • Registrace a žádosti  - umožňuje sledovat statistické údaje z registrace a zápisu studentů do předmětu. Zobrazit lze seznam registrovaných studentů nebo studentů požadujících zápis.

 • Požadavky na předmět  - aplikace slouží k definici rozvrhových požadavků předmětu následujícího studijního období. Garant předmětu zde vkládá omezení pro celý předmět, například počet cvičení denně, periodu výuky, požadavek na učebnu apod.

 • Evaluace předmětu  - aplikace poskytuje přehled odpovědí studentů na anketní otázky k předmětu. Dále je k dispozici základní přehled evaluace předmětu, statistika, vyplněné anketní lístky, grafy k jednotlivým otázkám, OLAP funkce ke zjištění vazeb mezi otázkami ankety a náhled na anketu z pohledu studenta.

 • Hodnocení úspěšnosti  - zobrazuje přehled výsledků zkouškových termínů pro jednotlivá ukončení předmětu.

 • Evidence omluvenek  - poskytuje seznam studentů předmětu, kteří na studijní oddělení doručili svoji omluvenku a studijní referentka ji zaevidovala v UIS.

 • Diskuze  - umožňuje založit diskuzní témata k předmětu. Témata se zobrazují studentům a učitelům daného předmětu.

 • Učitelé a rozvrhy  - slouží ke správě vyučujících předmětu a jejich rolí, které v předmětu zastávají, poskytuje přehled všech rozvrhových akcí předmětu a umožňuje garantovi nebo administrativě předmětu provádět jejich zpřesnění.