Jan 28, 2020   8:06 a.m.      Alfonz        
University information system

Automatické hodnocení


automatické hodnocení

Aplikace Automatické hodnocení je součástí Záznamníku učitele. Umožňuje přenášet bodové hodnocení studentů z různých agend a na jejich základě automaticky sestavit hodnocení studentů (navrhnout známky) a to přenést do zkušební zprávy. Automatické hodnocení je rozděleno na dvě části – definice hodnocení studentů, kde se stanovují hodnoticí kritéria, a zobrazení výsledků hodnocení, které současně umožňuje přenést údaje do zkušební zprávy a umožňuje zobrazit výsledky studentům v jejich aplikaci List záznamníku učitele.

Zapnutý JavaScript usnadňuje práci s vyplňováním formulářů automatického hodnocení.

Definice hodnocení

Ještě před vlastní definicí automatického hodnocení je nutné pro každou skupinu studentů provést inicializaci nastavení. Inicializací se automaticky založí kategorie hodnocení vhodné pro danou skupinu studentů. Pro každou skupinu studentů v daném studijním období se inicializace provádí pouze jednou, dodatečně vytvořené kategorie se v hodnocení promítnou automaticky. Inicializace skupiny studentů zvolené v menu se provede kliknutím na tlačítko . Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje.

Zvlášť se definuje hodnocení pro jednotlivá cvičení a zvlášť se definuje hodnocení pro celý předmět, z něhož vzniká celkové hodnocení studenta – známka.

Do hodnocení je možné zahrnout kategorie, jako je docházka, odevzdávárny, elektronické testy, elektronické osnovy i průběžné hodnocení. Nabídka formuláře hodnocení závisí na aktivitách, které jsou v průběhu semestru o studentech zaznamenávány. Pro jednotlivá kritéria se nastavuje, zda se mají do celkového hodnocení zahrnout, minimální počet bodů pro úspěšné splnění kritéria (většinou je v závorce uveden nejnižší dosažený počet bodů) a váha. Váha určuje míru důležitosti jednotlivých hodnocení. Například docházka může být méně důležitá (váha = 1) než písemka ze cvičení (váha = 2). Uvedenou váhou se budou dosažené výsledky jednotlivých hodnotících kritérií násobit.

Hodnocení celého předmětu může nastavovat zkoušející, garant nebo administrativa předmětu. Cvičící může nastavovat hodnocení pro studenty svých cvičení. Výsledné hodnocení může do zkušební zprávy přenést zkoušející, garant nebo administrativa předmětu. Známky se vkládají do příslušného termínu pouze jednou, je možné je přepsat přímo ve zkušební zprávě nebo je nutné ve zkušební zprávě známku nejprve vymazat a pak znovu přenést. Pokud již někdo studentovi známku zadal, je v hodnocení zobrazena její hodnota, kdo a kdy ji zadal.

Definice hodnocení pro cvičení

automatické hodnocení!definice pro cvičení

Pro nastavení hodnocení cvičení v záložce Definice hodnocení se z menu nejprve zvolí skupina studentů a volba se potvrdí tlačítkem . Nyní je možné zvolit kritéria, která se mají pro hodnocení vybraného cvičení zohlednit:

 • Odevzdávárny – nabízeny jsou všechny odevzdávárny, které se ke zvolenému cvičení vztahují. Každé odevzdávárně lze přiřadit počet bodů, které studenti získají odevzdáním své práce. Body uvedené u rozpisové odevzdávárny budou přiřazeny všem studentům, kteří patří do stejné skupiny jako student, který práci odevzdal. Pro úspěšné zahrnutí do hodnocení je nutné označit odevzdávárny, které se mají započítat, a nastavit jim minimální počet bodů. Není-li počet bodů uveden, započítává se automaticky nula bodů. Individuálně lze každou práci ohodnotit v odevzdávárně.

  Sloupec Pov. vyjadřuje povinnost studenta odevzdat do odevzdávárny práci, která se kombinuje s následujícími variantami přenosu bodů:

  • Nepřenášet a přidělit body:

   • pole Pov. označeno – všem studentům budou přiděleny zde uvedené body, jakmile odevzdají svoji práci (u rozpisové odevzdávárny budou body připočteny všem studentům, kteří patří do stejné skupiny jako student, který práci odevzdal);

   • pole Pov. neoznačeno – všem studentům budou přiděleny zde uvedené body bez ohledu na to, zda práci odevzdali.

  • Přenášet a mít minimum bodů – studentům budou přiděleny body, které získali v příslušné odevzdávárně. Vyplněním bodů lze nastavit minimální počet bodů, které studenti musí v odevzdávárně získat, aby se jim jejich body přenesly. Studentům, kteří dosáhli nižšího počtu bodů, bude do automatického hodnocení přeneseno nula bodů.

  Pokud je založeno několik rozpisových odevzdáváren a studenti si volí téma pouze z jedné, je třeba s tímto počítat i v celkovém hodnocení (student nemůže získat více bodů, než je počet bodů za jednu odevzdávárnu).

  Je možné nastavit tzv. slučku, přes kterou lze odevzdávárny slučovat k sobě, student pak musí odevzdat práce alespoň do jedné ze sloučených odevzdáváren, aby získal body do hodnocení.

 • Docházka – v docházce lze bodovat studenty za účast ve cvičení. Je možné studenty i penalizovat za neúčast, tj. body se jim budou odečítat. Také lze nastavit počet tolerovaných absencí. Dále je možné nastavit, že se nebudou strhávat body za omluvené absence a nebudou se započítávat do limitu povolených absencí.

 • Osnovy – pro eLearningové osnovy se nabízí možnost nepřenášet do hodnocení nic, nebo body přenášet. Zde se další nastavení neprovádí. Pro úspěšný přenos je ale nutné pro každou osnovu nastavit hodnocení a body. To se provede tak, že se v definici cvičení vybere volba Dle osnovy XY, a to postupně pro všechny osnovy.

 • Testy – nabízeny jsou všechny testy sestavené v aplikaci Testy a zkoušení. Testy, které se mají do hodnocení zahrnout, je nutné označit, nastavit minimální počet bodů, váhu a slučku, přes kterou lze testy slučovat k sobě (v případě, že student definovanou skupinou testů úspěšně projde, vybere se výsledek nejlépe ohodnoceného testu, který odpovídá zvolené slučce testů; pokud je definováno více sluček, pak student musí uspět ve všech). Pro nastavení přenosu výsledků z testů je možné nastavit jednu z možností:

  • samotný přenos bodů;

  • samotný přenos bodů a k nim nastaven limit pro splnění;

  • kombinace dosažené úspěšnosti na testu a k ní přidělené body;

  • podle nastavené stupnice známek v e-testech přidělit body.

 • Průběžné hodnocení – nabízeny jsou všechny bodovací a hodnoticí archy, které jsou pro dané cvičení založeny. Archy, které se mají do hodnocení zahrnout, je nutné označit. Dále se pro každý arch nastaví minimální počet bodů pro splnění a váha. Ve sloupci Počet bodů je pro orientaci uvedena nejvyšší hodnota bodů, kterou získal jeden ze studentů cvičení. Není-li u archu, který se započítává do hodnocení, uveden minimální počet bodů, započítává se automaticky nula – ke splnění hodnotícího kritéria stačí studentovi získat nula bodů. Každou provedenou změnu je nutné uložit.

 • Nastavení celkového hodnocení – v tabulce se nastavuje zohlednění hodnocení všech zahrnutých aktivit (odevzdávárny, docházka atd.). Zde se také nastavuje minimální počet bodů, které musí studenti za výše uvedené aktivity získat. Pokud se v UIS docházka neeviduje, pak se položka Docházka neoznačuje.

  Kategorie celkem udává celkový počet bodů, které musí studenti získat pro úspěšné absolvování cvičení. Pozor, ať je stanovený počet celkových bodů reálný. Pokud u použitého kritéria nejsou body zadány, splní podmínky úspěšného absolvování většinou všichni studenti (kromě těch, kteří získají záporný počet bodů za docházku – měli velký počet absencí).

V průběhu nastavování hodnocení je vhodné průběžně ukládat změny tlačítky pod jednotlivými kritérii. Stisknutím kteréhokoliv ukládacího tlačítka na stránce se uloží veškeré změny provedené v celém formuláři.

Zobrazení výsledků

automatické hodnocení!zobrazení výsledků

Výsledky se zobrazují zvlášť pro jednotlivá cvičení a zvlášť pro předmět (volba Všichni studenti). Po vstupu do záložky Zobrazení výsledkůZobrazení výsledků automatického hodnocení se způsob zobrazení hodnocení (cvičení nebo předmětu) vybere v menu. Neobsahuje-li menu žádná cvičení, nejsou pro tento předmět žádná vytvořena. Hodnocení je přehledně zobrazeno v tabulce. Kliknutím na název sloupce Jméno se tabulka seřadí abecedně podle jmen studentů. Kliknutím na názvy sloupců BodyZisk se seřadí podle získaných hodnot. Kliknutím na název archu průběžného hodnocení, resp. odevzdávárny se otevře stránka aplikace Průběžné hodnocení, resp. Odevzdávárny, ve které lze provádět změny. Kliknutím na název sloupce Návrh známky se tabulka seřadí podle výsledků studentů ve cvičení, resp. podle výsledků zkoušky.

Pomocí abecedy nad seznamem je možné zobrazovat jen studenty, jejich příjmení začíná na vybrané písmeno. Všechny studenty je možné zobrazit kliknutím na symbol *. Pomocí volby Termín je možné seznam studentů filtrovat podle vypsaných termínů zkoušek.

Součástí zobrazených výsledků je i známka za zkoušku. Hodnocení je možné přenést do zkušební zprávy.

Se seznamem lze provádět různé operace prostřednictvím následujících tlačítek:

 • – tlačítkem se otevře formulář pro sestavení hromadné zprávy pro všechny označené studenty.

 • – tlačítkem se otevře formulář pro sestavení hromadné zprávy pro všechny zobrazené studenty.

 • – tlačítkem se přenesou navržené výsledky do zkušební zprávy. Tlačítko se zobrazuje pouze v případě, že se hodnotí celý předmět a existují výsledky k přenesení do zkušební zprávy. Pokud nejsou použity e-testy, pak je pro úspěšný přenos nutné založit v záložce Průběžné hodnocení zkouškový termínový arch pro stejnou skupinu studentů, jako je sestavené hodnocení.

  Nad tabulkou hodnocení se zobrazují případné chyby bránící přenesení navržených známek do zkušební zprávy. Nejčastěji není založen zkouškový termínový arch pro zvolenou skupinu studentů (v aplikaci Průběžné hodnocení), zkouškový termínový arch není zahrnut do hodnocení či nejsou nastaveny body hodnoticí stupnice.
 • – tlačítkem se studentům zveřejní jejich dosažené výsledky v aplikaci List záznamníku učitele. Studentům se zobrazuje celý řádek, jako je v tabulce hodnocení. Zobrazení výsledků lze utajit.

Zobrazení a přenos výsledků hodnocení pro cvičení

V záložce Zobrazení výsledků je možné zobrazit celkový přehled hodnocení studentů zvoleného cvičení. Rozepsán je bodový zisk za jednotlivá zahrnutá kritéria, bodový zisk za kritéria, u nichž se zohledňuje nastavená váha, body získané celkem a navrhovaný výsledek.

Zobrazení přehledu lze rozšířit o identifikaci studia, rozvrhovou akci, ukončení, ID uživatele, ID studia, výpis sloučených testů a názvy odevzdáváren (v případě, že jsou založeny). Tabulku lze řadit kliknutím na název sloupce. Význam sloupců kritérií:

 • Body min. (číslo) – počet bodů, které student získal za dané kritérium. Za názvem sloupce je uveden minimální počet bodů, které student musí získat. Pokud student získal menší počet bodů, jsou body vypsány červeně a nezapočítávají se do celkového výsledku.

 • Zisk (číslo) – počet bodů, které student za kritérium skutečně získal, pro přehlednost jsou tyto body zvýrazněny tučným písmem. Za názvem sloupce je uvedena hodnota váhy, kterou je výsledek ve sloupci Body min. vynásoben.

Způsob započítávání a přenosu bodů

Jestliže studenti dosáhnou v dané kategorii minimálního počtu bodů, jsou jim body vynásobeny váhou kategorie – ziskové body. V opačném případě získají studenti v dané kategorii nulový počet bodů – zobrazuje se červeně. Do celkového hodnocení jsou započítány všechny ziskové body z daných kategorií.

Pokud studenti získali alespoň minimální počet bodů z celkové kategorie a v žádné kategorii se jim nezobrazuje červená nula, je jim vypočítána známka, kterou je možné přenést do zkušební zprávy.

Zobrazení a přenos výsledků hodnocení předmětu

V záložce Zobrazení výsledků je možné zobrazit přehled hodnocení studentů za předmět – po výběru skupiny Všichni studenti ve filtru nad tabulkou.

V tabulce se hodnocení zobrazuje po jednotlivých kategoriích, kterým odpovídají sloupce, a celkové hodnocení včetně navrhované známky. Zobrazení přehledu lze rozšířit o identifikaci studia a rozvrhovou akci. Tabulku lze řadit kliknutím na název sloupce.

Ve sloupcích se získanými body, ziskem, celkovým počtem bodů a s navrženou známkou je vždy uvedena hodnota posledního termínu. Pro každé hodnoticí kritérium je rozepsán bodový zisk za jednotlivá zahrnutá kritéria a body získané celkem. Ve sloupci Zkušební zpráva lze sledovat známky vložené do zkušební zprávy a jména osob, které známku do zkušební zprávy zapsaly.

Pole Datum zadávání známek eviduje datum vložení ukončení předmětu. Toto datum se po stisknutí tlačítka uloží ke každé vkládané známce nebo zápočtu ve zkušební zprávě. Datum je možné zadávat v rozsahu od začátku aktuálního období až po aktuální den. Není-li pole Datum zadávání známek vyplněno, použije se datum aktuální.

V dolní části stránky je zobrazena statistika úspěšnosti studentů při zkoušce.

Způsob započítávání bodů výsledného hodnocení předmětu

Jestliže studenti dosáhnou v dané kategorii alespoň minimálního počtu bodů, jsou jim body vynásobeny váhou kategorie – ziskové body. V opačném případě získají studenti v dané kategorii nulový počet bodů – zobrazuje se červeně ve sloupci Zisk. Do celkového hodnocení jsou započítány všechny ziskové body z daných kategorií. Pokud se studenti přihlásí na termín zkoušky, je jim po zadání bodů do zkouškového termínového archu navrženo hodnocení (známka, resp. zápočet) bez ohledu na bodovou hranici pro splnění jednotlivých kategorií hodnocení a pro splnění zkoušky. Studentům, kteří jsou pod limitem minimálního počtu bodů celkového hodnocení, jsou body zobrazeny červeně – zkoušce nevyhověli.

Tlačítkem automatické hodnocení!přenos do zkušební zprávy se všem studentům na stránce s ikonou  ve sloupci Přenesení přenese ukončení předmětu do zkušební zprávy. Přenášejí se úspěšná i neúspěšná hodnocení. Operace je nevratná, následné změny lze provádět pouze ve zkušební zprávě. U studentů, kterým bylo hodnocení do zkušební zprávy přeneseno, je zobrazena ikona . Je-li ve sloupci Přenos zobrazena ikona , znamená to, že hodnocení daného studenta nelze přenést – hodnocení za tento termín má ve zkušební zprávě již vloženo.

Liší-li se hodnocení ve sloupcích Návrh známkyZkušební zpráva – Známka, je to tím, že první sloupec uvádí známku navrhovanou podle automatického hodnocení, druhý sloupec zobrazuje známku vloženou do zkušební zprávy. Důvody, proč nelze dosažený výsledek přenést, se zobrazí kliknutím na ikonu , například student na prvním termínu neuspěl a nyní se zobrazuje známka dalšího termínu, který absolvoval, nebo zkoušející zapsal známku do zkušební zprávy ručně.

Možnosti přenosu hodnocení

Existují dva způsoby, jak přenést známku z automatického hodnocení do zkušební zprávy. Pro úspěšný přenos musí být jeden z nich zvolen.

 • Druh termínu – používá se v případě, že jsou studenti hodnoceni prostřednictvím e-testů (více zde), které jsou napojeny na zkouškové termíny. U aktivity e-test jsou uvedeny druhy termínů, které jsou k testu napojeny. Výběrem druhu termínu se určí, na jakém typu termínu (řádný, první opravný, druhý opravný) je student přihlášen, na tento termín mu bude přenesena výsledná známka. Nutnou podmínkou je zahrnutí příslušných testů a kategorie e-testy do hodnocení.

 • Zkouškový termínový arch – používá se v případě, kdy nejsou použity e-testy. Zkouškový termínový arch je nutné založit v aplikaci Průběžné hodnocení a to pro volbu Všichni studenti, a tento arch zahrnout do hodnocení. Zkouškový termínový arch je bodovací arch, počet sloupců odpovídá počtu termínů v období. Pro každý předmět se zakládá pouze jeden zkouškový termínový arch. Jeho existence je nutná pro simulaci zkouškové zprávy.