Oct 25, 2020   3:57 a.m.      Aurel        
University information system

Portál vedoucího


portál vedoucího

Portál vedoucího je aplikace určená vedoucím pracovníkům, tj. vedoucím pracovišť, děkanům, proděkanům, tajemníkům, rektorovi, kvestorovi a prorektorům. Portál nabízí přehled základních informací evidovaných o pracovišti, přehled zaměstnanců s jejich úvazky, dále informace z oblasti pedagogiky, majetku pracoviště atd. V příslušných aplikacích probíhá schvalování různých požadavků, od schválení tématu a oponentů závěrečné práce po požadavky na rozvrhy. Dále poskytuje vedoucímu pracoviště aplikace pro schvalování Individuálních studijních plánů studentů doktorského studia a aktualizovaných studijních plánů.

Podle pracovního zařazení uživatele s vedoucí funkcí je poskytováno určité množství informací. Vedoucímu pracoviště jsou zpřístupněny informace o jeho pracovišti. Vedoucí pracoviště s podřízenými pracovišti má přístup k informacím všech podřízených pracovišť, například děkan fakulty ke všem pracovištím evidovaným pod fakultou, tedy děkanátu, ústavům, zkušebnám, laboratořím apod. Rektor vysoké školy, kvestor či prorektor má možnost zobrazit si informace o fakultách a jejich pracovištích, celoškolských pracovištích atd.

Má-li uživatele přístup k více pracovištím, je třeba při vstupu do Portálu vedoucího zvolit to pracoviště, se kterým se má dále pracovat. Výběr se provede přes ikonu ve sloupci Pokračovat.

Každý vedoucí pracoviště může stanovit svého zástupce, který bude mít přístup k informacím všech aplikací jeho pracoviště. Zástupce nemá možnost stanovovat dalšího zástupce vedoucího. Může mít také zamezen přístup k editaci jakýchkoliv údajů. Veškerá nastavení týkající se zástupce vedoucího se provádějí v aplikaci Nastavení zástupců vedoucího.