Oct 30, 2020   3:06 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Přiřazení kvót na server


Aplikace Přiřazení kvót na server slouží ke správě skupinových kvót zvoleného serveru. Takzvaná skupinová kvóta limituje uživatele v množství ukládaných dat. Kvóty lze u serveru nastavit pouze pokud má server nastaven parametr Používá kvóty na Ano.

Kvóta a počet souborů jsou rozděleny na dvě úrovně, způsob využití úrovní je stejný:

  • soft kvóta – vyjadřuje velikost místa na serveru, kterou mohou jednotliví uživatelé využít k ukládání dat, tuto kvótu mohou překročit na dobu danou parametrem Timeout;

  • hard kvóta – vyjadřuje maximální velikost místa na serveru, kterou mohou jednotliví uživatelé využít po dobu určenou parametrem Timeout, tuto kvótu nemohou překročit. Po vypršení Timeoutu musí uživatelé snížit objem uložených dat pod soft kvótu, jinak nemohou ukládat další data. Hard kvótu lze využít ke krátkodobému uchování většího množství dat;

  • soft files – vyjadřuje počet souborů, které mohou jednotliví uživatelé na serveru uložit, jejich počet mohou překročit na dobu danou parametrem Timeout;

  • hard files – vyjadřuje maximální počet souborů, které mohou jednotliví uživatelé na serveru uložit po dobu určenou parametrem Timeout, tento počet nemohou překročit. Po vypršení Timeoutu musí uživatelé snížit počet souborů pod hodnotu soft files, jinak nemohou ukládat další soubory.

Uživatel může překročit buď soft kvótu nebo soft files, obě hodnoty současně překročit nemůže.

Nový záznam o kvótě lze přidat pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se pomocí kvalifikátoru určí skupina uživatelů, pro niž se má kvóta nastavit a stanoví počet souborů (soft files a hard files) a velikost datového prostoru v KiB (soft KiB a hard KiB).

Skupinové kvóty mají souvislost s individuálními kvótami. Při nastaveni skupinové kvóty (přidání, editace, mazání) se pro všechny uživatele daného kvalifikátoru nastaví nejvyšší kvóta, kterou mohou mít. Každý uživatel tedy dostane jako svou individuální kvótu nejvyšší skupinovou kvótu ze všech skupin (kvalifikátorů, kam spadá). Například student doktorského studia může patřit do třech skupin – doktorandi, studenti a všichni uživatelé. Jako individuální kvótu dostane přidělenu tu nejvyšší z těchto skupin (směrodatná hodnota je soft kB). Tento refresh probíhá při přidání, editaci i mazání skupinových kvót.
Pokud má uživatel kvótu nastavenou ručně, pak může využívat tuto kvótu, bez ohledu na to, že vyhovuje jiným nastavením.

Seznam uživatelských skupin s nastavenými kvótami je uveden v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Zde je možné rovněž provést dočasnou změnu kvót pro zvolenou skupinu zatržením atributu Dočasná změna. Po označení tohoto pole se zobrazí pole pro zadání data, do kdy má kvóta platit. Po uložení se pod formulářem zobrazí tabulka s hodnotami původní kvóty, které budou navráceny cronovým skriptem kontrola_kvot.pl. Kvóty platí do 23:59 zadaného dne. Po odznačení pole Dočasná změna a uložení hodnot je požadovaná změna trvalá, tabulka s původními kvótami se nezobrazuje.

Pokud dojde ke změně skupinové kvóty, bude dočasná individuální kvóta automaticky smazána.

Jednotlivé skupiny s nastavenou kvótou je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .