31. 10. 2020  20:45      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Atributy serveru


Aplikace umožňuje prohlížet a editovat atributy vybraného serveru (služby). Pro editaci a prohlížení nastavených parametrů je nutné mít oprávnění cps-servery-all nebo cps-servery-e.

Přehled parametrů a jejich význam

Typ

Identifikuje typ služby (např. terminálový server, veřejné přístupové místo, databázový server, webový informační systém).

Správce

Uživatel, který je administrátorem serveru, automaticky mu je zpřístupněna aplikace Správa serverů a účtů na serverech, může spravovat uživatele serveru (prodlužovat nároky, blokovat účty, rušit účty, zobrazovat různé skupiny uživatelů atd.), přidělovat implicitní nároky a stanovovat kvóty serveru. Nemůže měnit parametry serveru, server zrušit nebo založit nový. Parametry nastavené univerzitním administrátorem může prohlížet až po přidělení oprávnění. Správců jednoho serveru může být evidováno několik.

Servisní e-mail

E-mail, který odebírají všichni správci serveru a na který uživatelé píší problémy se serverem. Tento e-mail je uveden jako kontakt v automaticky generovaných zprávách doručovaných uživatelům například při ukončení nároku na server/službu.

Pracoviště

Informace o příslušnosti serveru k pracovišti, pouze evidenční záležitost.

Latence účtu

Ochranná lhůta, po kterou může uživatel používat rušený účet. V této době může požádat o prodloužení platnosti účtu, zálohovat data, která budou po zrušení účtu nenávratně smazána. Pokud je uživatelům ze serveru zasílán e-mail o zrušení účtu (nastavuje se parametrem Posílat e-mail o zrušení), je jeho součástí i informace o latenci.

Je-li uživatelům poskytnut prostor pro ukládání dat, je vhodné ochrannou lhůtu nastavit.
Vyřizuje žádosti o přidělení účtu

Uživatel, který může spravovat seznamy oprávněných uživatelů, ale nemůže měnit atributy účtu.

Nepoužívá blokování

Atribut informuje o nastavení serveru z pohledu ověřování účtů - tj. zda server umožňuje blokování účtů, aniž by byly zrušeny. Pokud je nastavena hodnota ano používá se k ověřování pouze existence účtu, na stav účtu se nebere ohled. Zablokovat či odblokovat účet jednotlivým uživatelům pak může univerzitní administrátor nebo správce serveru přes aplikaci Blokování účtu uživatele.

Timeout

Pokud má server/služba nastavené kvóty, atribut určuje dobu, po kterou mohou uživatelé překročit stanovenou soft kvótu, aniž by přesáhli hard kvótu (význam jednotlivých kvót je popsán zde).

Posílat e-mail o zrušení

Parametr umožňuje nastavit zasílání automatických varovných e-mailů uživatelům, kterým vypršela doba platnosti účtu na daném serveru. Odesílá se uživateli před definitivním odebráním účtu. Ve zprávě je uveden název serveru, den ukončení nároku na používání serveru (služby), počet dnů ochranné lhůty, termín definitivního ukončení přístupu, dále odkaz na podrobnosti o univerzitních účtech a o rušeném účtu, e-mailová adresa na správce serveru a informace, jak dále postupovat.

Je prováděno sdílení hesel

Parametr informuje o nastaveném způsobu přihlašování na daný server - tj. zda při přihlašování na účet serveru uživatel použít login a heslo používané k přihlašování do UIS, tzv. centrální heslo. Změnu hesla pak musí uživatel provést v UIS, změna se promítne do všech systémů se sdílenými hesly. Pokud je nastavena hodnota ne, pak server používá své vlastní heslo.

Používá kvóty

Nastavením parametru na ano je zpřístupněna možnost nastavení uživatelských kvót, které uživatele omezují při ukládání dat. Kvóty se nastavují v aplikaci Přiřazení kvót na server. Současně s tímto atributem je vhodné nastavit parametr Timeout (viz výše). Kvóty jsou přenášeny do LDAP.

Distribuční server

Parametr umožňuje aktuální server nastavit jako distribuční server pošty, což znamená, že uživatelé s aktivním účtem mohou přes tento server přijímat e-mailové zprávy. Oprávnění uživatelé si tuto službu mohou nastavit v aplikaci Doručování univerzitní pošty.

Nutná přítomnost uživatele v zóně

Pokud je tento atribut nastaven, tak se při přihlašování na školní počítače testuje, zda se uživatel nachází v některé z uvedených zón (atribut je vícenásobný).

Přidružená O365 služba

Identifikuje ActiveDirectory, na které se mají z UIS posílat data pro službu Office 365.