Jun 1, 2020   5:01 a.m.      Žaneta        
University information system

Nastavení práv


dokumentový server!složky!nastavení právDokumentový server!oprávnění

Aplikace Nastavení práv slouží k nastavení a správě oprávnění přístupu ke zvolené složce v DS. Aplikace je dostupná uživatelům složky s právem Super . Aplikace je rozdělena do několika záložek popsaných níže.

Individuální přidělování

dokumentový server!práva!přidělení

Při individuálním přidělování práv jsou oprávnění uživatelů na složku DS vkládána správcem jednotlivě. Osoba, které se má právo přidělit, se dohledá ve vyhledávacím poli. Dohledaný uživatel je zařazen do tabulky, ve které je nutné uživateli ihned udělit právo a případně i další propagaci práva do podsložek. Propagace práva se povolí označením pole ve sloupci Propagovat. Všechny změny se musí uložit stisknutím tlačítka !

Práva v DS jsou kumulativní, to znamená, že každému uživateli se přiděluje jen jedno právo z výběru.

Platnost práva lze časově omezit vyplněním pole Dokdy. Má-li složka, ke které je uživateli přiděleno právo, vytvořeny další podsložky, může se propagace práva do podsložek pozastavit kliknutím na ikonu ve sloupci Omezení propagace. (více o propagaci práv je na straně ).

Propagací práva je umožněno snadné a rychlé přidělení (omezení) práva uživatelům i celým skupinám uživatelů, které má správce složky nadefinované v některé nadsložce aktuální složky. Ukládání nastavených práv s propagací trvá déle, protože ihned dochází k rozpadu práv (jejich rozkopírování) do všech podsložek.

Pro odebrání veškerých práv uživateli se označí položka ve sloupci Žádné. Uložením změny bude uživatel odebrán z aktuální složky a podsložek (v případě propagovaného práva).

Hromadné přidělování

dokumentový server!práva!přidělená!hromadně

Hromadné přidělení práv slouží uživatelům s právem prava-ds-a k přidělení práv na složku DS skupině uživatelů. Skupina uživatelů je definována kvalifikátorem/parametrickým kvalifikátorem.

Nová skupina uživatelů se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů nebo parafikátorů a stiskne se tlačítko . V případě parafikátoru je následně nutné doplnit upřesňující parametr. Skupina je zařazena do tabulky, ve které je nutné nastavit právo a případně i další propagaci práva do podsložek. Má-li složka další vytvořeny další podsložky, může se propagace práva do podsložek pozastavit kliknutím na ikonu ve sloupci Omezení propagace. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Seznam uživatelů se zobrazí seznam všech uživatelů, kteří patří do zvolené skupiny.

Pro odebrání veškerých práv skupině uživatelů se označí položka ve sloupci Žádné. Uložením změny budou uživatelé odebráni.

Automatická práva

dokumentový server!práva!automatickádokumentový server!složky!automatické

Automatická práva jsou přidělována a vedena v automaticky vznikajících složkách podle toho, zda uživatel splňuje podmínku pro vlastnictví práva. Každá složka má podle svého typu přidělenu sadu práv pro různé typy uživatelů.

Pokud se jedná o automatickou složku, zobrazuje aplikace její typ, případně popis a také nastavení práv. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Seznam uživatelů se zobrazí seznam všech uživatelů, kteří mají dané oprávnění přiděleno.

Přehled používaných automatických složek a nastavení jejich oprávnění je pro oprávněné uživatele dostupný v aplikaci Zobrazení automatických složek v Dokumentovém serveru.

Zděděná práva

dokumentový server!práva!zděděná

Zděděná práva jsou práva přejatá z některé z nadřazených složek. Aby mohla být práva děděna, musí být při přidělování práv v nadsložce zatržena položka Propagovat.

V tabulce je podle důležitosti (od nejvyššího práva Super až po právo Čtení ) uveden výpis všech zděděných práv subjektů, kterým byla přidělena, a název složky, odkud je právo propagováno. Dále je zde sloupec k pozastavení práv Zastav a k obnovení propagace Obnov. Kliknutím na příslušnou ikonu se propagace práv zakáže či povolí. Složku, ve které je pozastavena propagace práva, již uživatel neuvidí. Nezobrazí se mu ani její podsložky. Propagaci práva může správce složky kdykoliv obnovit.

Pro lepší představu si uvedeme příklad: Správce složky A přidělí uživatelům Novák a Dvořák právo na její užívání. Současně s přidělením oprávnění zatrhne položku Propagovat. Dále ve složce A vytvoří podsložky B a C, které uživatelé Dvořák a Novák mohou ihned používat, protože do těchto složek jim byla zpropagována stejná práva jako měli přiděleny ve složce A – zděděná práva.